Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Publikoval Vít Beran, Radek Ivanov
Datum 4.3.2020
Zápis do prvních tříd

Do termínu ukončení podání žádosti k základnímu vzdělání pro školní rok 2020/2021 dne 30.4. 2020 došlo celkem 120 žádostí. Pro školní rok 2020/2021 budeme otevírat 3 třídy po 30 žácích, kteří splnili zákonnou povinnost, tedy jsou šestiletí a prokazatelně mají trvalé bydliště v Kunraticích. Pro velký zájem budeme muset přistoupit k losování.

První informace o výsledcích zápisu do prvních tříd - 6.5.2020

Do termínu ukončení podání žádosti k základnímu vzdělání pro školní rok 2020/2021 dne 30.4. 2020 došlo celkem 120 žádostí. Pro školní rok 2020/2021 budeme otevírat 3 třídy po 30 žácích, kteří splnili zákonnou povinnost, tedy jsou šestiletí a prokazatelně mají trvalé bydliště v Kunraticích. Pro velký zájem budeme muset přistoupit k losování. Informace o losování zveřejníme po schůzce se zřizovatelem, která se uskuteční v úterý 12.5.2020. O odklad školní docházky pro školní rok 2020-2021 požádalo 15 zákonných zástupců. Žádost o přijetí podali také 4 zákonní zástupci, kterým nebude vyhověno z důvodu velkého počtu zájemců ze spádového obvodu. Podobně nebude vyhověno dvěma žadatelům, jejichž děti k 1.9.2020 nejsou šestileté.
Mgr. Ing Vít Beran, ředitel školy,
MgA. Bc. Olga Králová zástupkyně ředitele pověřená řízením zápisů do prvních tříd.

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI PŘEDAJÍ - DOKUMENTACI JE MOŽNÉ DORUČIT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY - ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 - VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ - REGISTRAČNÍ ČÍSLO - FORMULÁŘE KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ - ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - KRITÉRIA PŘIJETÍ - PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA - NÁCVIK POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ - STRUČNĚ O ŠKOLE - DOPORUČENÍ OCHRÁNKYNĚ K ROVNÉMU ZACHÁZENÍ PŘI ZÁPISECH DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - DALŠÍ ZÁKONNÉ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte příslušné škole v termínu od 20.4. do 30.4. 2020

Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se řídí § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci předají:

 • ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ 
 • RODNÝ LIST
 • OSOBNÍ LIST

Dokumentaci je možné doručit následujícími způsoby:

1. prostřednictvím datové schránky školy - ID schránky: isc7trm
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email s přílohami!)
3. poštou či vhozením přihlášky v obálce do poštovní schránky školy která je umístěna u vchodu do historické budovy školy
4. osobním podáním, kdy je nezbytné nejprve telefonicky kontaktovat zástupkyni ředitele MgA. Olgou Královou, tel. 724 976 990 (v tomto případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je důležité organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy).

ODKLAD školní docházky pro školní rok 2020-2021

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, kontaktujte, prosím, naší školní psycholožku PhDr. Kateřinu Fořtovou, které je současně naší poradenskou psycholožkou spádové PPP pro Prahu 1,2, a 4. Ta s Vámi domluví individuální termín vyšetření školní zralosti, případně odkladu školní docházky. Kontaktujte paní psycholožku v co nejkratší době: katerina@fortova.cz , mobil: 602 419 315.
Dokumenty k vyřízenému odkladu školní docházky (pediatr a doporučení PPP) zašlete výše uvedeným způsobem.

Vydání rozhodnutí

Ukončení správního řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/rozhodnutí o odkladu školní docházky obdržíte do šedesáti dnů, respektive po vyřízení všech odkladů školní docházky. Využíváme možnost prodloužit správní řízení až na 60 dní.

Registrační číslo

Pro komunikaci se školou výhradně používejte u jména dítěte REGISTRAČNÍ ČÍSLO, které Vám bylo přiděleno při registraci k zápisu do prvních tříd. V případě, že jste Vaše dítě neprošlo registrací k zápisu, obdržíte registrační číslo po podání žádosti o přijetí/odkladu školní docházky od zástupkyně ředitele MgA. Bc. Olgy Králové.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ - školní rok 2020/2021

Žádost (prvňáčka) o přijetí dítěte k základnímu vzdělání 
- formulář ve formátu /.pdf/
- formulář ve formátu /.doc/

Osobní list prvňáčka 
 - formulář ve formátu /.pdf/
 - formulář ve formátu /.doc/

Žádost o odklad školní docházky pro  školní rok 2020/2021
- formulář ve formátu /.pdf/
- formulář ve formátu /.doc/
Obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 25.1.2018. 
Další formuláře ke stažení naleznete ve FORMULÁŘOVÉM CENTRU.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Z důvodu velkého počtu budoucích prvňáčků ze spádového obvodu lze předpokládat, že budeme zapisovat pouze žáky s trvalým bydlištěm v MČ Kunratice. Pro nespádové žáky jsme v posledních letech z důvodu naplnění kapacity prvních tříd nevypisovali termín zápisu. Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4.

Na svém jednání dne 29. března 2017 a následně 14. února 2018 doporučila Školská rada řediteli školy budoucí prvňáčky přijímat k povinné školní docházce podle následujícího kritéria (1), v případě potřeby podle pomocných kritérií (2-5):

1. děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Kunratice (zákonné kritérium),

2. děti, u kterých bude současně předložena úředně doložena jejich individuální sociální a zdravotní situaci, 
3. děti, které současně mají v MŠ Kunratice nebo ZŠ Kunratice sourozence, 
4. děti, jejichž rodiče mají místo trvalého pobytu na katastrálním území městské části Praha-Kunratice,
5. děti, jejichž rodiče nemají místo trvalého pobytu na katastrálním území městské části Praha-Kunratice. 

Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno.

Poznámka: V případě, že počet žadatelů ze spádového obvodu bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, stanoví ředitel školy předběžné pořadí přijímaných žáků. Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno do celkového počtu tří prvních tříd, tedy maximálně do celkového počtu optimálně 86, maximálně 90 přijatých žáků. Transparentnost zápisu monitoruje Školská rada. Losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy a bude veřejné. Ředitel školy požádal na začátku ledna 2016 veřejnou ochránkyní práv, jak losovat dvojčata a vícerčata. Paní ochránkyně se přiklání k následujícímu názoru: "V případě, že Vaše škola nemá kapacitu přijmout všechny spádové děti a přistoupí k losování, je vhodné, aby dvojčata (či vícerčata) měla přiděleno jedno číslo tak, aby nedošlo k jejich rozdělení."

Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4 (ZŠ Plamínková nebo ZŠ Na Chodovci) - viz vyjádření neuvolněného člena Rady Městské části Praha 4 Ing. Jaroslava Mítha - ZDE.

Pokud nebude naplněna kapacita prvních tříd dětmi ze spádového obvodu MČ Kunratice, při zapisování nespádových žáků bude přihlíženo, zda mají na škole starší sourozence. Přednost před mimopražskými zájemci mají ti, kteří mají trvalé bydliště v Praze. Vedení ZŠ Kunratice z důvodu stabilizace kvalitních zaměstnanců ve škole se bude snažit vyhovět i jejich žádostem. Teprve potom může být vyhověno i ostatním zájemcům.

PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Ve středu 10. června 2020 od 17:00 hodin se uskuteční první schůzka rodičů a budoucích prvňáčků v naší škole. Na schůzce Vás budeme informovat o všem důležitém pro nový školní rok. Zejména se s Vámi chceme poradit o párovém učiteli pro první třídu. Těšíme se Vás.

NÁCVIK POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 JSME ZAHÁJILI VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU.  Jak to bude v novém školním roce? I to se dozvíte na třídní schůzce.

STRUČNĚ O ŠKOLE

Ve škole se učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „KUK“ /KOMUNIKACE – UČENÍ – KOOPERACE/, který se zaměřuje na učení pro život. Rozšiřujeme výuku v oblasti estetických předmětů, environmentální výchovy, sportu a výuky cizích jazyků. Více najdete v dalších částech školního webu. Chceme, aby všichni žáci dosahovali svého osobního maxima. Proto podporujeme různé formy individualizace. Jsme rádi, že rodiče našich žáků tento program školy podporují. 
Nahlédněte i do fotogalerie. Jsme rádi, že jsme školou pro kunratické žáky. Přijďte - těšíme se na Vás. 

DOPORUČENÍ OCHRÁNKYNĚ K ROVNÉMU ZACHÁZENÍ PŘI ZÁPISECH DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Jedním z pilířů činnosti veřejného ochránce práv jako tělesa pro rovné zacházení je informovat širokou veřejnost o problematice diskriminace. K tomuto účelu slouží doporučení ochránce, která se vyjadřují ke konkrétním projevům diskriminace ve společnosti a obsahují rady, jak se takového jednání vyvarovat.

Doporučení ochránkyně k rovnému zacházení při zápisech do prvních tříd základních škol (14. 1. 2016) (338 kB, Adobe Acrobat dokument) Příloha: Proces rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (pomůcka pro ředitelky a ředitele ZŠ) (247.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

V reakci na podněty a dotazy rodičů, ředitelky a ředitelé škol i představitelů samospráv formulovala ochránkyně doporučení, které vyhodnocuje nejčastěji používaná kritéria, na základě nichž, ředitelky a ředitelé škol rozhodují o přijetí k základnímu vzdělávání. Nedílnou součástí doporučení je i bližší pohled na procesní postup ředitelek a ředitelů škol při samotném rozhodování o tom, které dítě přijmou či odmítnou.

DALŠÍ ZÁKONNÉ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis a jeho organizace se řídí následujícími ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění:

 • § 36 odst. 2

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

 • § 36 odst. 3

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 • § 36 odst. 4

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • § 36 odst. 5

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • § 36 odst. 7

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 • § 37 odst. 1

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • § 37 odst. 3

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

 • § 37 odst. 4

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.