Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Publikoval Vít Beran
Datum 8.1.2020
Zápis do prvních tříd

Od 13.1.2020 do 7.2.2020 probíhá elektronická REGISTRACE k zápisu do prvních tříd, a to VÝHRADNĚ pro budoucí prvňáčky s trvalým pobytem v MČ Praha Kunratice. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE - SPÁDOVÝ OBVOD - MČ PRAHA KUNRATICE - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - KRITÉRIA PŘIJETÍ - FORMULÁŘE KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ - HRAJEME SI NA ŠKOLU - KURZ "UČÍME SE VE ŠKOLE" - PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA - NÁCVIK POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ - STRUČNĚ O ŠKOLE - DOPORUČENÍ OCHRÁNKYNĚ K ROVNÉMU ZACHÁZENÍ PŘI ZÁPISECH DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - DALŠÍ ZÁKONNÉ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Od 13.1.2020 do 7.2.2020 probíhá elektronická REGISTRACE k zápisu do prvních tříd, a to VÝHRADNĚ pro budoucí prvňáčky s trvalým pobytem v MČ Praha Kunratice. Registrace probíhá elektronicky s tím, že požadujeme do 7.2.2020 doručit do kanceláře školy ověřený doklad o trvalém pobytu dítěte ve spádovém obvodu. Ověření můžeme provést v úředních hodinách i ve škole. Pokud nebude naplněna kapacita prvních tříd spádovými žáky, vypíše ředitel školy další termín registrace pro nespádové žáky. 

ŽÁDOST O REGISTRACI A VÝBĚR TERMÍNU ZÁPISU provádíte NOVĚ elektronicky - ZDERegistraci můžete provést i ve škole s MgA. Olgou Královou. Svou návštěvu si, prosím, objednejte na telefonním čísle 724 976 990.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vážení rodiče...

 • Zápis do prvních tříd se uskuteční v úterý 28. dubna a ve středu 29. dubna 2020 dle vámi zvoleného času. K zápisu přineste "Žádost o přijetí dítěte do první třídy" s datem dne konání zápisu a vyplněný osobní list žáka.
 • V případě že budete žádat o odklad povinné školní docházky, odevzdejte vyplněný formulář "Žádost o odklad školní docházky" a současně doložte potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 • Budoucí prvňáčci, kterým na základě žádosti byl ve správním řízení povolen odklad školní docházky PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020, se musí znovu zaregistrovat v lednu 2020 a dostavit se k zápisu v dubnu 2020. 
 • Zaregistrované budoucí prvňáčky zveme ve středu 12. února 2020 na první setkání v rámci projektu "HRAJEME SI NA ŠKOLU". 
 • Od středy 26. února 2020 nabízíme některým předškolákům a jejich rodičům čtyřměsíční KURZ „UČÍME SE VE ŠKOLE“
 • Jak probíhal zápis pro školní rok 2018/2019 v dubnu 2018? Bylo to fajn... nahlédněte - PRVNÍ DEN - DRUHÝ DEN

SPÁDOVÝ OBVOD - MČ PRAHA KUNRATICE.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ...

... jsou stanoveny na středu 15. ledna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin a ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy v úterý 28. a ve středu 29. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin. Pokud se chcete přijít podívat do školy v jiný termín, prosím, objednejte se na telefonním čísle 724 976 990. Rádi vás v naší škole uvítáme.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Z důvodu velkého počtu budoucích prvňáčků ze spádového obvodu lze předpokládat, že budeme zapisovat pouze žáky s trvalým bydlištěm v MČ Kunratice. Pro nespádové žáky jsme v posledních letech z důvodu naplnění kapacity prvních tříd nevypisovali termín zápisu. Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4.

Na svém jednání dne 29. března 2017 a následně 14. února 2018 doporučila Školská rada řediteli školy budoucí prvňáčky přijímat k povinné školní docházce podle následujícího kritéria (1), v případě potřeby podle pomocných kritérií (2-5):

1. děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Kunratice (zákonné kritérium),

2. děti, u kterých bude současně předložena úředně doložena jejich individuální sociální a zdravotní situaci,
3. děti, které současně mají v ZŠ Kunratice sourozence,
4. děti, jejichž rodiče mají místo trvalého pobytu na katastrálním území městské části Praha-Kunratice,
5. děti, jejichž rodiče nemají místo trvalého pobytu na katastrálním území městské části Praha-Kunratice. 

Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno.

Poznámka: V případě, že počet žadatelů ze spádového obvodu bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, stanoví ředitel školy předběžné pořadí přijímaných žáků. Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno do celkového počtu tří prvních tříd, tedy maximálně do celkového počtu optimálně 86, maximálně 90 přijatých žáků. Transparentnost zápisu monitoruje Školská rada. Losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy a bude veřejné. Ředitel školy požádal na začátku ledna 2016 veřejnou ochránkyní práv, jak losovat dvojčata a vícerčata. Paní ochránkyně se přiklání k následujícímu názoru: "V případě, že Vaše škola nemá kapacitu přijmout všechny spádové děti a přistoupí k losování, je vhodné, aby dvojčata (či vícerčata) měla přiděleno jedno číslo tak, aby nedošlo k jejich rozdělení."

Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4 (ZŠ Plamínková nebo ZŠ Na Chodovci) - viz vyjádření neuvolněného člena Rady Městské části Praha 4 Ing. Jaroslava Mítha - ZDE.

Pokud nebude naplněna kapacita prvních tříd dětmi ze spádového obvodu MČ Kunratice, při zapisování nespádových žáků bude přihlíženo, zda mají na škole starší sourozence. Přednost před mimopražskými zájemci mají ti, kteří mají trvalé bydliště v Praze. Vedení ZŠ Kunratice z důvodu stabilizace kvalitních zaměstnanců ve škole se bude snažit vyhovět i jejich žádostem. Teprve potom může být vyhověno i ostatním zájemcům.

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ

Můžete přineste tyto vyplněné formuláře - osobní list žáka a žádost o přijetí nebo žádost o odklad. Děkujeme.

NOVĚ ŽÁDOST O REGISTRACI A VÝBĚR TERMÍNU ZÁPISU

provádíte elektronicky - ZDE

Registraci můžete provést i ve škole s MgA. Olgou Královou. Svou návštěvu si prosím objednejte na telefonním čísle 724 976 990

Osobní list prvňáčka
- školní rok 2020/2021

-PŘEDÁVÁ SE AŽ U ZÁPISU
 - formulář ve formátu /.pdf/
 - formulář ve formátu /.doc/

Přihláška pro prvňáčka  UČÍME SE VE ŠKOLE
- školní rok 2020/2021
  
- přihláška /.pdf/
- přihláška /.doc/

Přihláška bude předána osobně rodičům po screeningu.

Žádost o odklad školní docházky pro  školní rok 2020/2021
- PŘEDÁVÁ SE U ZÁPISU NEBO PŘI DOLOŽENÍ DOKLADŮ PŘED ZÁPISEM

- formulář ve formátu /.pdf/
- formulář ve formátu /.doc/
Žádost (prvňáčka) o přijetí dítěte k základnímu vzdělání
- školní rok 2020/2021

- PŘEDÁVÁ SE AŽ U ZÁPISU

- formulář ve formátu /.pdf/
- formulář ve formátu /.doc/

Obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 25.1.2018. 
Další formuláře ke stažení naleznete ve FORMULÁŘOVÉM CENTRU.

HRAJEME SI NA ŠKOLU

Budoucí prvňáčci, chcete si zahrát na školu? Přijďte na setkání v naší ZŠ Kunratice, kde se potkáte se svými budoucími spolužáky, ale i našimi paní učitelkami a vyzkoušíte si, jaké to je UČIT SE. Na tento program se nemusíte přihlašovat. Děti, přijďte rovnou do školy.

Jak setkání probíhají budoucích prvňáčků probíhají? 

Kdy a kde?

Jedenkrát v měsíci od 15:00 do 16:00 hodin v prostorách prvních tříd v ZŠ Kunratice. Sraz vždy na recepci školy, kde si děti převezmou naše paní učitelky a páni učitelé. Nezapomeňte na přezůvky a pití.

 

Formou her, písniček a říkadel se zaměříme na:

* Rozvoj matematických představ
* Cvičení s gymnastickými míči
* Jazyková a sluchová příprava
* Příprava na psaní
* Rozvoj fantazie a představivosti

12. únor 2020 - středa - HRAJEME SI S MATEMATIKOU
11. březen 2020 - středa - RADUJEME SE Z POHYBU 
- s sebou sportovní oblečení a přezutí do tělocvičny
8. duben 2020 - středa - ČTEME S NEČTENÁŘI
13. květen 2020 - středa - TVOŘÍME S RADOSTÍ
10. červen 2020 - středa - PŘEKVAPENÍ od 17:00 hodin + PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA
V průběhu schůzky budou mít děti svůj program a na jeho závěr se Vám s ním představí. Začátek tohoto posledního setkání je společný se schůzkou rodičů.

KURZ "UČÍME SE VE ŠKOLE"

Čyřměsíční kurz je určen zejména dětem, které si hůře zvykají na nové prostředí, pomaleji navazují vztahy s vrstevníky, nejsou dostatečně připraveny pro vstup do školy. Jeho absolvování je dětem, respektive jejich rodičům, doporučeno školní psycholožkou nebo speciální pedagožkou na základě výsledku screeningu, který proběhne v lednu v MŠ Kunratice nebo doporučení školního poradenského pracoviště.

Od středy 26. února 2020 nabízíme některým předškolákům a jejich rodičům , kdy se budou formou her věnovat rozvíjení všech psychických funkcí (rozvoj řeči, logického usuzování, početních představ, sluchového a zrakového vnímání, grafomotoriky, sociálních a pohybových schopností a dovedností…), které jsou důležité pro zvládnutí jejich úspěšné školní docházky. Kurz bude probíhat vždy jednou týdně ve středu od 15:15 do 16:15 hodin pod vedením speciálních pedagožek naší školy Mgr. Olgy Drbalové a Mgr. Simony Křižákové. V tento den bude vždy ve škole i školní psycholožka PhDr. Kateřina Fořtová. Kurz je bezplatný a pomůcky zajistí škola. Vítáme, když se rodiče mohou zúčastnit i jednotlivých setkání. Kurz je projektem ZŠ Kunratice.

Na základě doporučení školní psycholožkou nebo speciální pedagožkou, zájemci, prosím, vyplňte následující formulář:

Přihláška pro prvňáčka  UČÍME SE VE ŠKOLE 
- školní rok 2020/2021
  
- přihláška /.pdf/
- přihláška /.doc/

Přihláška bude předána osobně rodičům po screeningu.

PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Ve středu 10. června 2020 od 17:00 hodin se uskuteční první schůzka rodičů a budoucích prvňáčků v naší škole. Na schůzce Vás budeme informovat o všem důležitém pro nový školní rok. Zejména se s Vámi chceme poradit o párovém učiteli pro první třídu. Těšíme se Vás.

NÁCVIK POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 JSME ZAHÁJILI VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU.  Jak to bude v novém školním roce? I to se dozvíte na třídní schůzce.

STRUČNĚ O ŠKOLE

Ve škole se učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „KUK“ /KOMUNIKACE – UČENÍ – KOOPERACE/, který se zaměřuje na učení pro život. Rozšiřujeme výuku v oblasti estetických předmětů, environmentální výchovy, sportu a výuky cizích jazyků. Více najdete v dalších částech školního webu. Chceme, aby všichni žáci dosahovali svého osobního maxima. Proto podporujeme různé formy individualizace. Jsme rádi, že rodiče našich žáků tento program školy podporují. 
Nahlédněte i do fotogalerie. Jsme rádi, že jsme školou pro kunratické žáky. Přijďte - těšíme se na Vás. 

DOPORUČENÍ OCHRÁNKYNĚ K ROVNÉMU ZACHÁZENÍ PŘI ZÁPISECH DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Jedním z pilířů činnosti veřejného ochránce práv jako tělesa pro rovné zacházení je informovat širokou veřejnost o problematice diskriminace. K tomuto účelu slouží doporučení ochránce, která se vyjadřují ke konkrétním projevům diskriminace ve společnosti a obsahují rady, jak se takového jednání vyvarovat.

Doporučení ochránkyně k rovnému zacházení při zápisech do prvních tříd základních škol (14. 1. 2016) (338 kB, Adobe Acrobat dokument) Příloha: Proces rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (pomůcka pro ředitelky a ředitele ZŠ) (247.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

V reakci na podněty a dotazy rodičů, ředitelky a ředitelé škol i představitelů samospráv formulovala ochránkyně doporučení, které vyhodnocuje nejčastěji používaná kritéria, na základě nichž, ředitelky a ředitelé škol rozhodují o přijetí k základnímu vzdělávání. Nedílnou součástí doporučení je i bližší pohled na procesní postup ředitelek a ředitelů škol při samotném rozhodování o tom, které dítě přijmou či odmítnou.

DALŠÍ ZÁKONNÉ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis a jeho organizace se řídí následujícími ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění:

 • § 36 odst. 2

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

 • § 36 odst. 3

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 • § 36 odst. 4

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • § 36 odst. 5

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • § 36 odst. 7

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 • § 37 odst. 1

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • § 37 odst. 3

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

 • § 37 odst. 4

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.