Kritéria hodnocení

Publikoval Tereza Doudová, Jan Mazůrek
Datum 12.9.2023

Zeměpis je v každém ročníku trošku jiný. V šesté třídě obecný - fyzický zeměpis, v sedmé třídě cestujeme kolem světa, v osmé poznáváme podrobněji Evropu a v deváté třídě objevujeme naši republiku. Proto i činnosti a kritéria pro jejich hodnocení se trošku liší.

Kritéria hodnocení a klasifikaci v Zeměpisu pro 7. a 8. ročník

Školní rok 2023/2024

Vyučující: Mgr. Jan Mazůrek

Žák může být klasifikován za předpokladu že:

 1. Musí mít nejméně 70% aktivní účasti na hodinách
 2. Dostatečný počet podkladů ke klasifikaci je alespoň 4 hodnocení za pololetí.

Kritéria hodnocení:

 • Aktivita v hodině (1 – aktivní, 5 – neaktivní) váha (0,1)
  - tato kategorie reflektuje žákovo aktivní zapojení a spolupráce při výukových činnostech během hodiny. Pokud se žák nezapojuje nebo se odmítá zapojit, je aktivita v hodině hodnocena jako neaktivní, tedy 5)
 • Vedení dokumentace (portfolio). Celkové hodnocení vedení portfolia probíhá jednou za pololetí. Hodnocení dle stanovených kritérií (1,2,3,4,5) váha (0,3).
  Hodnocení 5 je v případě, že si žák nevede portfolio vůbec nebo jej nepředloží.
 • Tematické mapky v portfoliu, specifická cvičení a samostatné práce
  – hodnocení dle kritérií 1 o různé váze dle kvality provedení váha (0,1 – 0,3).
  V případě nevypracování – hodnocení 5 váha (0,1).
 • Písemná práce – hodnocení (1,2,3,4,5) váha (0,7)

Oprava nepovedených testů je možná po předchozí domluvě do 14 dnů od udělení hodnocení. Pokud měli žáci možnost mít k dispozici pomůcku z portfolia, k opravě pomůcku k dispozici nemají.

Komunikace v případě nepřítomnosti (zadávání a odevzdávání úkolů)  je komunikace ve skupině MS Teams a týdenní plán zveřejněný na webových stránkách školy