Nabídka služeb poskytovaných Školním poradenským pracovištěm (ŠPP ZŠ Kunratice)

Publikoval Kateřina Fořtová, Radek Ivanov
Datum 12.10.2023
 • Poradenské služby školního psychologa: individuální konzultace a poradenství zaměřené na oblast výukových, osobnostních, vztahových obtíží, rodinnou problematiku zákonným zástupcům a žákům, podpůrné poradenské vedení žáků se vztahovými, osobnostními, psychickými obtížemi, zprostředkování návazné odborné péče v případě výskytu závažných problémů vyžadujících dlouhodobé psychoterapeutické vedení či psychiatrickou péči, facilitace jednání mezi zákonnými zástupci a školou, metodická podpora pedagogům při vzdělávání žáků s výukovými, osobnostními, psychickými, vztahovými obtížemi.
 • Poradenské služby speciálních pedagogů: individuální konzultace a poradenství v oblasti speciální pedagogiky pro zákonné zástupce a žáky, doporučení vhodných reedukačních speciálně/pedagogických programů žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, realizace reedukačních speciálně/pedagogických programů, průběžná metodická podpora a vedení během realizace nápravných programů pro zákonné zástupce, metodická podpora pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Poradenské služby výchovného poradce: individuální konzultace a poradenství zákonným zástupcům v oblasti výchovného vedení, individuální podpora žáků s výskytem rizikového chování, aplikace podpůrných terapeutických strategií při práci s rodinným systémem, metodická podpora pedagogů při práci s jednotlivými žáky s rizikovým chováním, metodická podpora třídních učitelů při práci s třídními kolektivy.
 • Poradenské služby metodika prevence: poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti rizikového chování, koordinace a realizace preventivního programu školy, koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti primární prevence rizikového chování, navrhování cílených opatření při výskytu rizikového chování, metodická podpora pedagogům v oblasti prevence, zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků nebo tříd, koordinace spolupráce školy s orgány státní zprávy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence.

Náplň práce ŠPP:

 • Individuální psychologická/speciálně pedagogická vyšetření (zaměřená na úroveň školní zralosti, zjišťování příčin výukových ev. výchovných obtíží, diagnostiku učebních tylů, studijních předpokladů…)
 • Včasná depistáž dětí se speciálními vzdělávacími potřebami před nástupem do 1. ročníku ZŠ (hloubkový screening školní zralosti předškoláků ve spolupráci se spádovou MŠ Předškolní s následnou konzultací pro zákonné zástupce zaměřenou na doporučení k rozvoji jednotlivých školních dovedností)
 • Screening rizik rozvoje vzniku specifických poruch učení u žáků 1. ročníku (realizovaný na žádost zákonných zástupců a doporučení třídního učitele u žáků s dlouhodobější adaptací na školní prostředí)
 • Kariérové poradenství pro žáky a konzultace pro zákonné zástupce (komplexní diagnostika profesní orientace pro žáky 9. tříd, pro zájemce z 5 a 7. ročníků uvažujících o přestup na víceletá gymnázia, diagnostika studijních předpokladů)
 • Poskytování krizové intervence žákům v neodkladných a náročných životních situacích (např. eskalace vztahových konfliktů, afektivní stavy, život či zdraví ohrožující situace, zpracování ztráty, traumatu, rozpadu rodiny)
 • Monitoring třídního klimatu v žákovských kolektivech
 • Skupinová práce se žáky (zaměřená na podporu zdravého třídního klimatu, zvýšení skupinové koheze a upevnění pozitivních vrstevnických vazeb)
 • Intervenční činnost v třídních kolektivech ohrožených výskytem sociálně patologických jevů
 • Metodická podpora třídním učitelům při práci s třídními kolektivy
 • Metodická podpora pedagogickým pracovníkům formou seminářů, dílen, individuálních konzultací (vzdělávací semináře pro pedagogy k aktuálním tématům z oblasti školní psychologie a speciální pedagogiky, individuální konzultace s pedagogy při řešení výukových a výchovných obtížích žáků)
 • Vyhledávání a podpora dětí nadaných (vytipování dětí nadaných a nastavení individuálního přístupu ve výuce ve spolupráci: třídní učitel/rodič/ŠPP / PPP).
 • Vyhodnocování potřeb žáků ohrožených projevy rizikového chování (analýza reálných možností a forem spolupráce se žáky a rodinami, facilitace spolupráce mezi rodiči a pedagogickými pracovníky, aplikace třístupňového modelu řešení rizikového chování žáků – ve spolupráci rodič/žák/třídní učitel/šk. psycholog/výchovný poradce).