Nabídka služeb poskytovaných Školním poradenským pracovištěm (ŠPP ZŠ Kunratice)

Publikoval Kateřina Fořtová, Radek Ivanov
Datum 4.5.2022
 • Poradenské služby školního psychologa pro zákonné zástupce a žáky (individuální konzultace a poradenství zaměřené na oblast výukových obtíží, osobnostních, vztahových obtíží, rodinnou problematiku. Zprostředkování návazné odborné péče v případě výskytu závažných problémů vyžadujících dlouhodobé psychoterapeutické vedení či psychiatrickou péči).
 • Poradenské služby speciálních pedagogů pro zákonné zástupce a žáky (individuální konzultace a poradenství v oblasti speciální pedagogiky, doporučení vhodných reedukačních speciálně/pedagogických programů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, průběžná metodická podpora a vedení během realizace nápravných programů)
 • Poradenské služby výchovného poradce (individuální konzultace a poradenství zákonným zástupcům v oblasti výchovného vedení, individuální podpora žáků s výskytem rizikového chování, aplikace podpůrných terapeutických strategií při práci s rodinným systémem).
 • Individuální psychologická/speciálně pedagogická vyšetření (zaměřená na úroveň školní zralosti, zjišťování příčin výukových ev. výchovných obtíží, diagnostiku učebních tylů, studijních předpokladů…)
 • Včasná depistáž dětí se speciálními vzdělávacími potřebami před nástupem do 1. ročníku ZŠ (hloubkový screening školní zralosti předškoláků ve spolupráci se spádovou MŠ Předškolní s následnou konzultací pro zákonné zástupce zaměřenou na doporučení k rozvoji jednotlivých školních dovedností)
 • Screening rizik rozvoje vzniku specifických poruch učení u žáků 1. ročníku (realizovaný na žádost zákonných zástupců a doporučení třídního učitele u žáků s dlouhodobější adaptací na školní prostředí)
 • Kariérové poradenství pro žáky a konzultace pro zákonné zástupce (komplexní diagnostika profesní orientace pro žáky 9. tříd, pro zájemce z 5 a 7. ročníků uvažujících o přestup na víceletá gymnázia, diagnostika studijních předpokladů)
 • Poskytování krizové intervence žákům v neodkladných a náročných životních situacích (např. eskalace vztahových konfliktů, afektivní stavy, život či zdraví ohrožující situace, zpracování ztráty, traumatu, rozpadu rodiny)
 • Monitoring třídního klimatu v žákovských kolektivech
 • Skupinová práce se žáky (zaměřená na podporu zdravého třídního klimatu, zvýšení skupinové koheze a upevnění pozitivních vrstevnických vazeb)
 • Intervenční činnost v třídních kolektivech ohrožených výskytem sociálně patologických jevů
 • Metodická podpora třídním učitelům při práci s třídními kolektivy
 • Metodická podpora školního psychologa pedagogům formou seminářů, dílen, individuálních konzultací (vzdělávací semináře pro pedagogy k aktuálním tématům z oblasti školní psychologie a individuální konzultace s pedagogy při řešení výukových a výchovných obtížích žáků)
 • Vyhledávání a podpora dětí nadaných (vytipování dětí nadaných a nastavení individuálního přístupu ve výuce formou obohacování, zařazení do rozvojové skupiny či akcelerací žáka do vyššího ročníku probíhá v úzké spolupráci ve spolupráci: třídní učitel/rodič/ŠPP / PPP ).
 • Vyhodnocování potřeb žáků ohrožených projevy rizikového chování (analýza reálných možností a forem spolupráce se žáky a rodinami, individuální formy pomoci a podpory facilitace spolupráce mezi rodiči a pedagogickými pracovníky. Aplikace třístupňového modelu řešení rizikového chování žáků – ve spolupráci rodič/žák/třídní učitel/šk. psycholog/výchovný poradce).