Kritéria hodnocení

Publikoval Dalibor Havlíček, Radek Ivanov
Datum 7.9.2023

V předmětu Hudební výchova je hodnoceno zejména zapojení žáka do všech činností, plnění zadaných úkolů podle svých možností a schopností, konečně pak spolupráce se spolužáky ve skupinových činnostech. Důraz je při hodnocení kladen na uplatnění tvůrčího přístupu, realizaci vlastních nápadů a improvizaci. Stěžejní je pak vlastní aktivní muzicírování a zpěv. Na druhém stupni je při hodnocení kladen důraz na aktivity vedoucí ke komplexnímu přehledu v oblasti hudby jako součásti kultury, jejích dějin, nejznámějších hudebních skladatelů a skladeb.

 

  1. Aktivita, tvůrčí činnost a práce v hodině:

Všechny hudební činnosti, jako jsou zpěv, poslech, rytmická hra na své tělo, hra na nástroje, jsou jak v individuální, tak skupinové formě hodnoceny známkou o váze od 0,3 do 0,5 (dle rozsahu a náročnosti dané činnosti).

Skupinová práce je dle míry aktivity, spolupráce, komunikace se spolužáky a kvality společného výstupu hodnocena známkou o váze od 0,3 do 0,5.

Činnosti s pracovními listy jsou hodnoceny známkou o váze od 0,3 do 0,5 (dle rozsahu a náročnosti daných pracovních listů).

Nadstandardní aktivita v hodině pak může být bonusově hodnocena známkou „1“ o váze 0,10,3. Nevěnování se výuce nebo zadaným společným činnostem může být naopak hodnoceno známkou „5“.

  1. Písemné a ústní zkoušení:

Písemné zkoušení menšího rozsahu je hodnoceno známkou o váze 0,5.

Písemné zkoušení, které uzavírá rozsáhlejší tematické bloky, zpravidla jednou za čtvrtletí nebo nejméně jednou za pololetí, je hodnoceno známkou o váze 1,0.

Písemné zkoušení může být na požádání žáka nebo rodiče nahrazeno ústním a naopak. Podmínkou je komunikace s dostatečným předstihem. Všechny druhy zkoušení mohou obsahovat práci s poslechem skladeb, například rozpoznání probrané skladby.

  1. Vedení sešitu a portfolia:

Dle požadavků učitele si žák vede vlastní sešit (zpravidla 6. až 8. třída) nebo portfolio (zpravidla 1. až 5. třída). Jejich vedení je čtvrtletně hodnoceno známkou o váze 0,5. Hodnotí se zejména úplnost (kompletnost), úprava a stav.

  1. Referáty, prezentace a recenze:

Dle požadavků učitele žák vypracovává referáty či prezentace na zadaná témata, která se týkají hudby nebo současného kulturního dění. Je-li výstupem žákovy práce pouze písemný či grafický výstup, je hodnocena obsahová správnost, struktura, adekvátní odborná úroveň, dodržení zadaného rozsahu a formátu, stylistika, jazyk i grafická úprava. Je-li žákovým úkolem i svoji práci prezentovat před kolektivem spolužáků, je hodnocen kromě zmíněných kritérií i verbální a neverbální projev, dodržení zadané délky prezentace, distribuce času i atraktivita a záživnost žákova přednesu. Recenze (hudebního díla, hudebního filmu, koncertu, festivalu apod.) je hodnocena dle stejných parametrů. V každé práci je třeba dodržet uvedení zdrojů. Žák si může podklady pro referát, prezentaci či recenzi zpracovávat mimo dobu svého vyučování ve školní knihovně. Referáty, prezentace i recenze může učitel hodnotit známkou o váze od 0,1 do 1,0, a to podle zadaného rozsahu a formátu.

  1. Návštěva koncertů

Žáci jsou povinni účastnit se koncertů, o kterých jsou minimálně dva týdny předem informováni. Aktivní účast (při školou pořádaných návštěvách koncertů a podobných kulturních akcích) může být hodnocena známkou o váze 1,0. Je přihlédnuto k žákovu vystupování podle pravidel slušného chování, k volbě oblečení a k dalším společenským zásadám, které jsou v rámci hudební výchovy probírány. Možné je též ohodnocení reflexe, resp. výstupu z koncertu (referát, prezentace, reportáž atp.) známkou o váze 0,51,0.

  1. Třídní vystoupení

Pokud jsou v daném ročníku naplánovány projekty společného pěveckého nebo hudebního vystoupení, je účast na těchto vystoupeních hodnocena známkou o váze 1,0. Kromě samotné účasti je hodnocena dochvilnost, reprezentativní vystupování, volba koncertního oblečení, příprava před vystoupením, aktivita při rozezpívání apod. Neúčast žáka může být svázána s negativním hodnocením (výjimkou může být pouze neúčast žáka ze závažných důvodů, která byla řádně omluvena zákonným zástupcem).

  1. Mimoškolní aktivita

Nad rámec tohoto hodnocení může být kladně hodnocen vlastní zájem a iniciativa v oblasti hudby, aktivní účast na koncertech artificiální i nonartificální hudby nebo další činnosti vedoucí k růstu vlastního povědomí o současném kulturním dění.

  1. Chování

Za nevhodné chování (jako je vykřikování, mluvení bez vyvolání, používání vulgarismů apod.) nebo za porušení školního řádu či řádu učebny není žák hodnocen známkou, ale rodiče jsou o takovém chování informováni poznámkou ve Škole Online. Stejným způsobem je reflektována případná nepřipravenost pomůcek na hodinu nebo pozdní příchod do hodiny.