Tým ŠPP

Publikoval Kateřina Fořtová, Radek Ivanov
Datum 12.10.2023

Školní psycholog (PhDr. Kateřina Fořtová) vede tým školního poradenského pracoviště, poskytuje poradenské služby dětem, rodičům, učitelům a podporu zákonným zástupcům při jednání se zástupci školy. Podílí se na metodické podpoře a dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci diagnostiky se zaměřuje se na oblast školní zralosti, příčiny výukových, výchovných, psychických obtíží dětí, kariérové poradenství a diagnostiku klimatu třídních kolektivů. Úzce spolupracuje s vedením školy a s dalšími odborníky mimo školu (PPP, SPC, SVP, dětský psychiatr, pediatr, OSPOD, atd.). Je koordinátorem inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a klíčovým pracovníkem pro jednání se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) s nimiž konzultuje rozsah a míru podpůrných opatření u integrovaných žáků. Je členem ŠKIT (školního intervenčního týmu).

Školní speciální pedagogové (Mgr. Simona Křižákováspeciální pedagog pro 1. stupeň, Mgr. Ivana Havlováspeciální pedagog pro 2. stupeň) zodpovídají za reedukaci specifických poruch učení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vedou nápravná cvičení specifických poruch učení. Podílejí se na přípravě a realizaci speciálně – pedagogických vyšetření žáků, konzultují s rodiči žáků průběh a účinnost nápravných programů. Poskytují metodickou podporu pedagogickým pracovníkům a poradenské služby v oblasti speciálně – pedagogické zákonným zástupcům žáků. Podílí se na screeningu školní zralosti, zápisech do 1. ročníků, na depistáži žáků s rizikem rozvoje specifických poruch učení. Nastavují podpůrná opatření ve stupni 1. a plány pedagogické podpory u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a u žáků s OMJ. Konzultují se školním psychologem průběh a účinnost individuálních nápravných programů a účinnost podpůrných opatření u žáků. V rámci svém činnosti též úzce spolupracují se SCŠ (studijním centrem školy).

Výchovní poradci (Mgr. et Mgr. Kostadin Panushev) je garantem profesní orientace žáků devátých tříd. Spolupodílí se na přípravě, průběhu a vyhodnocení komplexní diagnostiky studijních předpokladů žáků 9. tříd. Společně se školním psychologem poskytuje odborné poradenství a individuální konzultace zákonným zástupcům a žákům při výběru vhodného studijního programu. Zákonným zástupcům poskytuje poradenské služby v oblasti výchovného vedení, v indikovaných případech individuálně pracuje s dětmi s výchovnými obtížemi. Poskytuje metodickou podporu pedagogům v oblasti vedení třídních kolektivů, úzce spolupracuje se školním psychologem, podílí se na diagnostice klimatu tříd, na zakázku třídních učitelů pracuje se žáky v rámci třídnických hodin a adaptačních výjezdů, spolupracuje s pedagogy při řešení „rizikového“ chování žáků. Je členem ŠKIT (školního intervenčního týmu).

Školní metodik prevence (Mgr. Kateřina Círová, DiS.) zodpovídá za obsah a průběh primárně preventivních aktivit na škole (minimální preventivní program, závislostní chování, sexuální výchova, prevence rizikového chování v dopravě a sportu, prevence kyberšikany, prevence poruch příjmu potravy). Spolupracuje s pedagogy a zákonnými zástupci při řešení „rizikového“ chování žáků. Je garantem odborné kvality Minimálního preventivního programu školy, který každý rok aktualizuje. Je členem ŠKIT (školního intervenčního týmu).