Tým ŠPP

Publikoval Kateřina Fořtová, Radek Ivanov
Datum 27.3.2020

Školní psycholog - PhDr. Kateřina Fořtová

vede tým školního poradenského pracoviště, diagnostikuje třídní kolektivy i jedince, sleduje psychický vývoj dítěte od předškolního věku po odchod na střední školu. Poskytuje podporu zákonným zástupcům při jednání se zástupci školy, poskytuje poradenské služby dětem, rodičům, učitelům, podílí se na metodické podpoře a dalším vzdělávání pedagogů.  Úzce spolupracuje s vedením školy a v indikovaných případech s dalšími odborníky mimo školu (PPP, dětský psychiatr, pediatr, OSPOD, SVP, atd.). Je koordinátorem integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní speciální pedagogové - Mgr. Olga Drbalová, Mgr. Simona Křižáková

zodpovídají za reedukaci specifických poruch učení u žáků se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) a koordinaci průběhu vzdělávání u žáků s OMJ (odlišný mateřský jazyk). Dále se podílejí na přípravě podkladů pro speciálně – pedagogická vyšetření žáků, konzultují s rodiči žáků se SVP průběh a účinnost nápravných programů, poskytují metodickou podporu pedagogům vzdělávajícím žáky se SVP. V rámci svém činnosti též úzce spolupracují se SCŠ (studijním centrem školy).

Výchovný poradce - Mgr. Eva Hilčerová

je garantem profesní orientace žáků devátých, popř. pátých tříd. Spolupodílí se na přípravě, průběhu a vyhodnocení komplexní diagnostiky studijních předpokladů žáků 9.tříd.  Společně se školním psychologem poskytuje odborné poradenství a individuální konzultace zákonným zástupcům a žákům při výběru vhodného studijního programu. 

Školní metodik prevence - Mgr. Kateřina Círová, DiS.

zodpovídá za obsah a průběh primárně preventivních aktivit na škole (minimální preventivní program, závislostní chování, sexuální výchova, prevence rizikového chování v dopravě a sportu, prevence kyberšikany, prevence poruch příjmu potravy). Je koordinátorem besed, přednášek a workshopů v oblasti  primární prevence sociálně patologických jevů.