Český jazyk a literatura

Publikoval Pavlína Rosická, Tom Tychtl
Datum 13.3.2020

5.2.1.1.  JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Cíle:
1) Rozvíjet kultivovaný písemný a ústní projev žáků.

2) Vést žáky k vhodnému a situaci přiměřenému vyjádření reakcí a svých pocitů.

3) Porozumět různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů.

4) Vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků a zároveň jako prostředku k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání.

5) Prostřednictvím cizího jazyka poznávat a chápat odlišnosti, ale i blízkosti různých národních kultur a tolerovat je.

6) Aktivně a efektivně využívat různé zdroje informací pro rozšiřování znalostí a zdokonalování dovedností, vedoucích k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání

7) Uvědomit si úlohu jazyka jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání.

8) Získat sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama.

9) Zvládnutí běžných pravidel a forem mezilidské komunikace daného kulturního prostředí.

10) Rozvíjet pozitivní vztah k mateřskému jazyku.

Specifikum oblasti:
Předmět Český jazyk a literatura se člení na 3 složky (mluvnice, literatura a sloh), které se ale vzájemně prolínají. Dobré ovládnutí mateřského jazyka a cizího jazyka, jejich aktivní používání podporují návštěvy knihoven, divadel, besedy, práce s psaným textem i s textem na audio nahrávce, využití PC. Prohlubování znalosti jazyka pak upevňuje aktivní užívání jazyka v konkrétních situacích. Možnost komunikovat pouze v cizím jazyce s rodilými mluvčími v rámci výměnných pobytů.

Vzdělávací oblast je členěna na předměty:

- Český jazyk a literatura

- Anglický jazyk

- Německý jazyk

 

Volitelné předměty:

- další cizí jazyk

- cvičení z Českého jazyka

- cvičení z Anglického jazyka

- volitelný oborový den

Nepovinná nabídka předmětů a programů:

- seminář z Českého jazyka

- konverzace v Anglickém jazyce

- kroužky cizího jazyka na I. stupni

- olympiády z Českého jazyka a z cizího jazyka- poetické setkání I. a II. stupeň- tvorba školního časopisu Soptíkliterární soutěž

5.2.2.1  ČESKÝ  JAZYK  A LITERATURA

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Předmět je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou, dějepisem, informačními a komunikačními technologiemi, hudební výchovou.Nejčastějšími používanými metodami a formami výuky jsou komunikace, kooperace, práce s chybou a čtení s porozuměním a práce s textem. Žáci se učí vyhledávat a třídit informace, osvojují si základní jazykové a literární pojmy, samostatně řeší problémy a nalézají vhodné způsoby řešení, formulují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se ústně i písemně vyjadřují, umí naslouchat rozmluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat, obhajovat své názory. Žáci postupně porozumí různým typům textů a záznamů, aktivně rozšiřují svoji slovní zásobu. Dále dokáží propojovat historické a kulturní informace. Žáci také zvládnou správně používat základní administrativní úkony a formy společenského styku.
Časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět v:1. ročníku 7 hodin týdně2. ročníku 7,5 hodin týdně,3. ročníku 7,5 hodin týdně,4. ročníku 7,5 hodiny týdně,5. ročníku 8 hodin týdně,6. – 9. ročníku 4 hodiny týdně.Povinně volitelný předmět Seminář z Českého jazyka pro 9. ročník a Cvičení z Čj pro 7. ročník.Jako nepovinný předmět je vyučován Seminář z Čj pro 5., 6. a 7. ročník a Cvičení z Čj pro 6. ročník.Český jazyk a literatura se vyučuje na 1. stupni v kmenových třídách a na 2. stupni v odborné učebně, kam docházejí i žáci navštěvující Seminář z Českého jazyka a Cvičení z Českého jazyka. Pro vyučování se dále využívá i učebna výpočetní techniky, aula a v rámci tematických exkurzí i muzea, divadla a knihovny. Několikrát v roce vyučování Českého jazyka a literatury probíhá i formou zvoleného projektu či oborového dne.
Vazby na průřezová témata a klíčové kompetence:
V předmětu první cizí jazyk se realizují některá průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských souvislostech, Mediální výchova, Enviromentální výchova a Multikulturní výchova. Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou dovednosti komunikativní a kompetence k učení. Značně se také uplatňuje dovednost řešit problém a kompetence pracovní.