Hudební výchova

5.2.1.7  UMĚNÍ A KULTURA

Cíle:
1. Pochopení umění jako specifického způsobu poznání a užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace.

2. Chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence.

3. Spoluvytvářet vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech.

4. Snažit se o tolerantní přístup k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti, i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin a národností.

5. Uvědomit si sebe samého jako svobodného jedince.

Specifikum oblasti:
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa s estetickým účinkem. Dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.

Oblast je členěna na předměty:
- Hudební výchova- Výtvarná výchova- Dramatická výchova

 

Nepovinná nabídka předmětů a programů:
- kroužky výtvarné výchovy- keramika- sborový zpěv- volitelný oborový den

 

 

5.2.2.12HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Předmět realizuje výstupy ze vzdělávacího oboru Hudební výchova, má však souvislost s některými výstupy z oblasti Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková komunikace a Umění a kultura. Cílem předmětu je rozvoj hudebnosti žáků a vytvoření vztahu k hudbě a hudebnímu umění. Skládá se z vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností. Nejčastěji používanými metodami a formami výuky je individuální činnost – vlastní tvorba, práce ve dvojicích a skupinová výuka, poslech …

Časové a organizační vymezení:

Je vyučován v 1. – 9. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně. Hudební výchova se vyučuje v kmenových třídách nebo v odborné učebně s využíváním audiovizuální techniky, za pomocí různých forem s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. Dále zařazujeme návštěvy kulturních akcí, soutěží a přípravu na veřejná vystoupení.

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:

Z průřezových témat se v hudební výchově realizují zejména Mediální výchova a Evropské globální souvislosti. Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou kompetence pracovní, komunikativní a kompetence k řešení problémů.