Vítejte ve fyzice

Publikoval Vít Beran
Datum 4.7.2019

5.2.1.6.  ČLOVĚK A PŘÍRODA - charakteristika oblasti

Cíle:
1. Pozorovat a vnímat přírodu a její zákonitosti, popisovat je – dokázat porozumět vztahům v přírodě.
2. Pomocí objevování a objevitelství hledat souvislosti, zákonitosti … i za pomoci různých nástrojů, přístrojů.
3. Vědomě v přírodě dělat pouze to, co není v rozporu s filozofií trvale udržitelného rozvoje života. Vytvářet základ občanského postoje být „Neničitelem přírody“.
4. Pomocí dostupných informací předvídat co se stane.
5. Navrhnout postup objevování, porovnat návrh s jinými řešeními a odhadnout, zda to, co plánuji, mohu zvládnout, získat, poznat.

Specifikum oblasti:
Pro přírodovědné badatelství je dobré organizovat blokové vyučování, pokusy, projekty, exkurze. K objevování přírody využívat pobytu v přírodě, škol v přírodě, výletů, …

Oblast je členěna na předměty:
- Přírodopis
- Fyzika
- Chemie
- Zeměpis

Volitelné předměty:
- přírodovědný seminář (propojení Př, Fy, Ch) – 8. a 9. ročník
- volitelný projektový den

Nepovinná nabídka předmětů a programů:
- tematické exkurze a výpravy
- chovatelský kroužek
- aktivity Ekoparlamentu
- Projekt Globe

 

5.2.2.8  FYZIKA

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Předmět navazuje na učivo Svět kolem nás na prvním stupni, zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Fyzika, část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Nejčastěji používanými metodami a formami výuky jsou pozorování a vyhodnocení, žákovské i demonstrační pokusy, domácí badatelství a experiment, kooperativní techniky, práce s informacemi. Fyzika, stejně jako další přírodovědné předměty, přispívá k rozvoji poznávacích dovedností žáků. Vede je k vlastnímu poznávání světa a k tomu, jak se zachovat v praktických životních situacích. Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání obecných zákonitostí přírody. Na objevech žáků staví další poznání, učí žáky zjištěné informace předávat ostatním a kriticky je hodnotit. Dále učí žáky bezpečné práci s fyzikálními pomůckami, a to hlavně s elektrickými přístroji a zařízeními.

Časové a organizační vymezení:
Předmět je vyučován v časové dotaci 2 hodiny týdně v 6. až 8. ročníku, v 9. ročníku v časové dotaci 1,5 hodiny týdně. Fyzika se vyučuje v odborné učebně, hodiny se nedělí, pouze v případě laboratorních prací se pracuje obvykle s polovinou třídy. Pro vyučování se dále využívá i učebna výpočetní techniky. Podle možností se několikrát v roce organizují různé typy exkurzí.

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:
Ve fyzice se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují i průřezová témata Enviromentální výchovy, Osobnostní a sociální výchovy a Mediální výchovy.Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence sociální a personální i kompetence komunikativní.