Kritéria hodnocení

Publikoval Radek Ivanov
Datum 14.9.2023

Svět práce - pěstitelství

Svět práce - technické činnosti

Svět práce - volba povolání

Kritéria hodnocení v hodinách SPvp

1. Docházka – minimálně 70% přítomnost v hodinách.
2. Aktivní účast/zapojení v hodinách.
3. Pečlivě vedeno portfolio.
4. V 2. pol. zpracovaná a obhájená absolventská práce.

Svět práce - domácnost

Pravidla pro hodnocení žáků – SVĚT PRÁCE – DOMÁCNOST
Pravidla pro aktivní účast na hodině SP:
a. Žák se aktivně účastní výuky, naslouchá učiteli, plní zadané úkoly.
b. Žák po dokončení práce uklidí své pracoviště (kuchyňku) i prostor kolem něj.
c. Žák si vede žákovské portfolio (kuchařku).
d. Vyučovací blok probíhá bez přestávek od 11:50 do 14:05 hodin, 9. vyučovací hodina v pátek v rozvrhu žáků pravidelně odpadá a slouží k plánovanému blokovému vyučování, o kterém jsou žáci předem informováni.

Klasifikace z předmětu SP:
Hodnocení z předmětu SVĚT PRÁCE – DOMÁCNOST (Vaření) se skládá:
1. Aktivní účast v hodině při přípravě pokrmu – zohledněno ve známce z hodiny.
2. Úklid pracoviště a prostoru kolem něj – zohledněno ve známce z hodiny.
3. Vedení vlastního portfolia (kuchařky), hodnoceno učitelem 1x za pololetí.
4. 70% účast na hodinách.
5. Alespoň 3 známky za pololetí.