Svět práce - domácnost

5.2.1.9  ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Cíle:
1. Dodržovat pravidla společenského chování.

2. Rozvíjet manuální zručnost, učit se pracovat s různými materiály

3. Osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky důležité pro život.

4. Orientovat se na trhu práce, přispívat k utváření životní a profesní orientace žáků.

Specifikum oblasti:
Výuka probíhá v menších pracovních skupinách. Pracovní postupy si každý žák osvojuje samostatně. Výuka probíhá nejen v odborných učebnách, ale i formou exkurzí, vycházek.

Vzdělávací oblast je členěna na předmět:

- Člověk a svět práce

  • výstupy z této vzdělávací oblasti jsou rozpuštěny na prvním stupni do předmětů Svět kolem nás a Výtvarná výchova

- Svět práce na 2. stupni

  • 6. ročník - SP pěstitelství + SP technické činnosti
  • 7. ročník - SP technické činnosti + SP pěstitelství
  • 8. ročník - SP domácnost
  • 9. ročník - SP volba povolání

 

5.2.2.15   ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - DOMÁCNOST

Obsahové vymezení okruhu:
Domácnost navazuje na integrovaný předmět Svět kolem nás, zahrnuje vzdělávací oblast vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět učí bezpečnému užívání pomůcek a zařízení v domácnosti. Žáci se učí základním bezpečnostním, hygienickým a společenským pravidlům. Rozvíjí manuální zručnost při přípravě jednoduchých pokrmů.

Časové a organizační vymezení:
Je vyučován v 8. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně (zpravidla 1x za 14 dní 2 vyučovací hodiny), předmět je dělen na skupiny (vzhledem k bezpečnosti práce). Domácnost se vyučuje v odborné učebně – v kuchyňce.

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se v předmětu Domácnost realizují průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Osobností a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana a Mediální výchova. Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou kompetence pracovní. Uplatňují se také kompetence k řešení problému a kompetence sociální a personální.