O škole

Publikoval Vít Beran
Datum 8.2.2016

Motto školy:
Když si vybereš tuto školu, setkáš se s příjemným, téměř rodinným prostředím, individuálním přístupem a neobyčejným pochopením učitelů. Školní program je orientován na tebe, respektuje tvé osobní maximum a individuální potřeby. Můžeš se vzdělávat s pomocí nejmodernějšího vybavení a účastnit se řady zajímavých aktivit.


Zřizovatel:  
Městská část Praha - Kunratice, K Libuši 7, 148 23 Praha 4

Patříme do sítě škol projektu Státního zdravotního ústavu
"Škola podporující zdraví"

Jsme Fakultní škola, Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty a partnerská škola projektu Klinická škola a současně i Fakultní škola, Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty.

Jsme pilotní školou projektu "Pomáháme školám k úspěchu"


ZŠ KUNRATICE má hluboké kořeny a více jak čtvrttisíciletou tradici.
V roce 2006 uplynulo 270 let od jejího založení.  Školní budova postupně prošla  zásadní rekonstrukcí a dostavbou. V září 2007 byly dostavěny nové pavilony, sportovní hala a zavedeny nové výukové i provozní technologie. V areálu školy je také školní polyfunkční hřiště i zázemí pro výuku přírodních věd, výpočetní techniky a estetických předmětů. Školní areál je plně bezbariérový.

Snažíme se vytvářet příznivé, liberální klima školy, kde vládnou partnerské vztahy. Škola je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi. Otevřenost programu školy je dána i tím, že usilujeme o zapojení do sítě „Škol podporující zdraví".

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „KUK" /KOMUNIKACE – UČENÍ – KOOPERACE/ je nastaven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj každého žáka ve prospěch jeho osobnostního maxima, aby rozvíjel jeho talent, nadání a zájmy. Titožáci vyžadují od učitelů náročnější přípravu nejen na vyučování, ale i mimo ni. Na naší škole integrujeme cca 7 % žáků především se specifickými poruchami učení. Cca 7 % žáků je cizí národnosti. Naprostá většina žáků je ze sociálně i finančně vyrovnaných rodinných poměrů.

Snažíme se veškerou pedagogickou činnost plánovat. S plánováním souvisí předávání kompetencí, dodržování subordinací, spolupráce v týmech, hodnocení plánovaných úkolů a sebehodnocení na všech úrovních. K plánování jsou vedeni i žáci. V prvním až pátém ročníku pracují s týdenními plány. Plán je připravován jako interaktivní pracovní list podle společně stanovených zásad. Od šesté třídy začínáme pracovat s plánovacím žákovským diářem.

Jak ve škole hodnotíme? Slovně i klasifikací a zavádíme sebehodnocení žáků.

Učební plán umožňuje, aby každý žák školy si od první třídy volil nepovinné předměty a na druhém stupni školy od šesté třídy vybíral z nabídky volitelných a nepovinných předmětů.

Každý žák má možnost se přihlásit do školních kol soutěží a v případě svého úspěchu reprezentovat školu ve vyšších kolech soutěží.

V rámci rozvoje dětské samosprávné demokracie má každý žák možnost se podílet na činnosti třídní nebo školní samosprávy. Svým zapojením ovlivňuje dění ve škole, průběh školních akcí.

Součástí programu tříd nebo jednotlivých předmětů, či skupin předmětů jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy, nebo celá cílová skupina, pro kterou je akce připravována.

V rámci doplňkové činnosti škola zřizuje Středisko volného času, realizujeme projekt komunitních programů zaměřený zejména na aktivity volného času, sportovní programy, další vzdělávání učitelů a kulturní programy. Na školní rok 2007-08 plánujeme založení a otevření dětského klubu.

Nadstavbové programy zaměřené na žáky vyžadují úzkou spolupráci se zřizovatelem, Školskou radou při ZŠ Kunratice, Grémium rodičů - občanské sdružení PATRON. Aktivity občanského sdružení při ZŠ Kunratice byly zahájeny v roce 2007. Spolupráce je významná zejména u grantové politiky a realizace dlouhodobých záměrů rozvoje školy.

Pomocnou ruku hledáme i skrze projekty. Zejména se zaměřujeme na ty, které umožňují pedagogický rozvoj školy.
Projekty do kterých jsme zapojeni i ve školním roce 2010/2011:
Prioritou od školního roku 2010/2011je zapojení do projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU (The Kellner family Foundation) - nový projekt od školního roku 2010/2011.
Od června 2013 jsme zahájili realizaci projektu, který jsme sestavili pro OPPA s názvem: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů.
CESTA KE KVALITĚ - realizace projektu od školního roku 2009/2010 - projekt ukončen v roce 2013 (NUOV).
ROZVOJ ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ - realizace projektu od školního roku 2009/2010.

EKOŠKOLA - realizace projektu od školního roku 2008/2009 (O.s.TEREZA).
MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU GLOBE - nový projekt od školního roku 2010/2011 (O.s.TEREZA).
VZDĚLÁNÍ 21 - realizace projektu od školního roku 2009/2010 - projekt ukončen v červnu 2013 (Nakladateltví Fraus).
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRO ROK 2010 - realizace projektu od školního roku 2009/2010 (Pražské matky)
COMENIUS SOCRATES a e-Twinning - nový projekt od školního roku 2010/2011 byl ukončen a nyní hledáme nové partnery pro nový projekt (NAEP)
VZDĚLÁVÁME PRO BUDOUCNOST – realizace projektu od června 2013. Jedná se o iniciativu společnosti Microsoft na podporu zavádění tabletů a dotykových zařízení s operačním systémem Windows do výuky.
KLINICKÁ ŠKOLA - projekt byl zahájen v dubnu 2014 a ukončen závěrečnou konferencí v říjnu 2015. Cílem projektu UK v Praze, Pedagogické fakulty bylo vytvořit model Klinické školy a ověřit jeho funkčnost se zaměřením na oblast rozvoje profesních kompetencí studentů učitelství.
KOLEGIÁLNÍ PODPORA FORMOU PÁROVÉ VÝUKY - Projekt přijala a finančně podpořila ČESKÁ BANKOVNÍ ASOSCIACE  a byl zahájen k 1. září 2014 vytvořením sítě spolupracujícíh škol. Hlavní myšlenkou projektu je ověřit, že spolupráce dvou učitelů založená na kolegiální podpoře ve výuce umožňuje, aby se každé dítě aktivně rozvíjelo, učilo a prožívalo při výuce radost. V rámci projektu se bude na zapojených školách prezentovat metodika párové výuky vyvíjená a zaváděná s podporou projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ v ZŠ Kunratice od školního roku 2010/2011.

Na podzim 2007 jsme splnili podmínky pro zařazení do sítě škol programu SZU ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ. 

FAKULNÍ ŠKOLA - Ve školním roce 2007/2008 jsme zahájili užší spolupráci s pedagogickou fakultou a dalšími fakultami vzdělávajícími budoucí učitele. V září 2015 nás do sítě fakultních škol přijala UK v Praze, Přírodovědecká fakulta.

Od školního roku 2012/2013 jsme držitelé značky RODIČE VÍTÁNI.

Zapojujeme se také do dalšího vzdělávaní učitelů. Dále vytváříme prostor pro mezinárodní spolupráci školy, integrační programy, nabídky pro nadané žáky apodobně. Někteří učitelé jsou lektory Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a publikují.

ZŠ Kunratice se stává místem pro kvalitní výchovu a vzdělávání. Chceme být dobrou školou.

Zpracovali: MgA. Olga Králová, Mgr. Ing. Vít Beran