Kritéria hodnocení DV

Publikoval Olga Králová
Datum 11.9.2023

 Kritéria hodnocení:

KRITÉRIA HODNOCENÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY 3. - 6 . ročník

 
1. Žák se aktivně zapojuje do všech činností a plní zadané úkoly podle svých možností a schopností.
2. Žák uplatňuje tvůrčí přístup, nabízí vlastní nápady.
3. Žák spolupracuje a vhodně komunikuje.

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY 9. ročník

 
1.  Žák je povinen zúčastnit se divadelních představení, o kterých je nejméně 2 týdny předem informován. 
2.  Žák jde na představení vhodně oblečen (podle instrukcí učitele) – záleží na typu divadla.
3. Žák se v divadle chová podle pravidel slušného chování.
4. Pokud žák nenaplní 75% docházky, je mu zadána náhradní práce, která obsahuje návštěvu divadla nebo shlédnutí záznamu divadelního představení a jeho recenzi dle kritérií.