Výchova k občanství a zdraví

5.2.1.5  ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Cíle:

1. Poznat člověka a jeho postavení v systému lidské společnosti v minulosti i dnes.

2. Chápat kulturní rozmanitosti světa.

3. Uvědomit si souvislosti dějinných událostí.

4. Utvořit pozitivní vztah k historii vlastní země, regionu, místa bydliště, místa školy.

5. Poznat dějepisné, sociální a kulturně historické souvislosti života lidí v jejich rozmanitosti.

6. Ochrana uměleckých a kulturních hodnot.

7. Prevence rasistických, extrémistických a xenofobních postojů.

8. Tolerance a respektování lidských práv.

9. Utváření pozitivních občanských postojů.

10. Podporovat přijetí hodnot, na nichž je budována současná demokratická Evropa.

 

Specifikum oblasti:

Výuka v předmětech Dějepis a Výchova k občanství a zdraví probíhá nejen ve třídě, ale i v přírodě, při exkurzích, na poznávacích výletech.

Vzdělávací oblast je členěna na předměty:

-         Dějepis

-         Výchova k občanství a zdraví

 

Volitelné předměty:

-         volitelný oborový den

Nepovinná nabídka předmětů a programů:

-         olympiáda z dějepisu

 

 

5.2.2.7  VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

 

Předmět navazuje na výuku Svět kolem nás a Tělesnou výchovu na prvním stupni. Zahrnuje výstupy oborů Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Tento předmět komplexně rozvíjí osobnost dítěte, jeho sebepoznání a pochopení jeho postavení ve společnosti, respektování lidských odlišností, hodnoty domova, vlasti a kulturní dědictví. Také napomáhá porozumět základním lidským právům a jejich uplatňování v běžném životě, fungování základních ekonomických vztahů a jejich dopadu na život každého z nás. Snaží se dovést žáky k chápání globálních problémů současnosti, vychovává je v duchu tolerance vůči odlišným názorům a rasám. Současně je vede k úctě k životu vlastnímu i druhých a odpovědnost za zdraví.

Časové a organizační vymezení předmětu:

 

Tento předmět je vyučován v 6. – 8. ročníku v hodinové dotaci 1,5 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina týdně. Žáci se nedělí a výuka probíhá v odborné učebně, kde je dostatečný prostor pro práci jak jednotlivců, tak skupin. Převažující formy práce jsou takové, aby podporovaly aktivní práci žáků, jejich hledání, zkoumání a vytváření vlastních názorů a hypotéz. V rámci výuky jsou zahrnuty různé vzdělávací a kulturní akce např. přednášky, besedy, výstavy, exkurse .

 

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:

 

Výchova k občanství a zdraví zahrnuje všechna průřezová témata, jako jsou osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, enviromentální výchova a mediální výchova. Převládající klíčové kompetence jsou komunikativní, k řešení problémů, občanské a sociální a personální.