Německý jazyk

Publikoval Petra Wernischová, Petra Horáková
Datum 5.9.2023

 

   
 

Pozor nepřehlédněte!

 
Dobré slovníčky pro začátečníky i mírně pokročilé. Vybral tým deváťáků a paní učitelka Wernischová. K dostání v knihkupectví Neoluxor na Václavském náměstí. Vhodný i na cesty.Slovníčky
 

5.2.2.2 CIZÍ JAZYK – NĚMECKÝ JAZYK

 
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Cizí jazyky se učíme proto, abychom se domluvili s příslušníky jiných národů. Němčina, která se po staletí vyvíjela vedle jazyka českého, je jazykem národa nám historicky a kulturně nejbližšího. Znalost němčiny jistě pomůže k poznávání a chápání odlišnosti, ale i blízkosti obou národních kultur, a tím i k toleranci. Žáky vedeme k chápání jazyka jako prostředku ke zvýšení osobní i profesní prestiže a efektivní komunikace v mezinárodním měřítku.
 
Časové a organizační vymezení:
Německý jazyk učíme jako povinný předmět od sedmého ročníku, v dotaci 2 hodiny týdně. Mezinárodní studie dokazují, že právě v této věkové kategorii je vhodné zvolit německý jazyk jako druhý cizí jazyk po angličtině, kterou již mají žáci v této době zafixovanou, a nedochází tak k omylům, které by blízkost těchto jazyků mohla vyvolávat. Při výuce němčiny je naopak možno si do značné míry znalostí angličtiny pomoci. Ve tříletém období žáci získají základní znalost němčiny úrovně A1 a pro jazykově nadané žáky tvoří základ pro další studium. Výuka probíhá v jazykové učebně vybavené interaktivní tabulí, využíváme i mobilní učebny.
 
Vazby na průřezová témata a klíčové kompetence:
V předmětu první cizí jazyk se realizují některá průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských souvislostech a Mediální výchova. Převládají kompetence k učení, kompetence k řešení problému a kompetence komunikativní.
 
 

Dlouhodobý záměr výuky Německého jazyka:

Směřovat výuku Německého jazyka k užívání jazyka v praktickém životě primárně jako prostředku dorozumění a k odbourávání možných jazykových zábran za „užití rozmanitých (kreativních a interaktivních) učebních materiálů“ (Diferencovaná výuka/Individualizovaná výuka dle S.Tomlinsonové).

 


  Komunikativní aspekt jazyka –  poslech s porozuměním a mluvení – stojí tedy na prvním místě výuky německého jazyka.

    Pro svou názornost, bohaté možnosti domácího procvičování a pro svůj důraz na běžné konverzační využití němčiny byla zvolena učebnice nakladatelství Klett Maximal Interaktiv Ideen 1,2 und 3 s výhledem dosažení jazykové urovně A1  dle pokročilosti jazykové skupiny.

 

Motivační charakter má i sledování DVD příběhů,  vytvořených pro upevnění fonetických, slovních i gramatických návyků dovedností. Přepis nejdůležitějších frází, zapadajích do našeho projektu Sprechtime (zapisujeme si v něm nejdůležitější fráze na cesty),   najdete v příloze tohoto dokumentu, je doplňovám na základě podnětů žáků.
Na internetu najdete příběhy z každodenního života  zadáním  odkazu www.goethe.de/strasse. Tyto videopříběhy mají interaktivní charakter a byly vytvořeny na podporu autentické výuky cizinců odporníky z Goetehe Institutu.
 
V letošním školním roce jsou pro žáky naší školy připraveny na webu www. jazyky-bez-barier.cz, kdokoli se na na těchto stránkách může zaregistrovat a bezplatně využít výukový materiál v sekci knihovna , náš příspěvek v oblasti Německého jazyka  je pod názvem ZŠ Kunratice.
V případě jakýchkoli dotazů k výuce NJ pište na mail petra.wernischova@zskunratice.cz
 
Další možnosti domácího procvičování a individuálního procvičování  najdete v sekci Interessante Webseiten zajímavé webové stránky
 
 
Hodně radosti při objevování německých frází a slovíček  a hodně chuti do učení Vám přeje
 
tým učitelů NJ
PhDr. Petra Wernischová
Iveta Číhalová
Mgr. Eliška Bartůňková
Šárka Trojanová