Kritéria hodnocení žáků – tělesná výchova

Prezenční výuka

 

Pravidla pro aktivní účast na hodině TV:

 • žák nosí cvičební úbor: sportovní triko (ne tílko), kraťasy nebo tepláky (bez zipu a knoflíků), pevná sportovní obuv s nebarvicí podrážkou (non marking) – ne skate (pokud žák nebude mít do haly sálovou obuv, bude z hodiny hodnocen známkou 5)
 • žák na hodinu nastupuje bez předmětů, které mohou způsobit zranění – zejména hodinky, šperky, dlouhé vlasy si stahuje do culíku/drdolu
 • žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při tělesné výchově
 • žák se aktivně zapojuje do výuky – cvičí

 

Žák je klasifikován, pokud splní 70% aktivní účasti. Pokud žák nemá 70% aktivní účasti, bude mu vypsána zkouška v náhradním termínu.

Pokud má žák méně než 50% aktivní účasti, nemůže být klasifikován známkou 1.

 

Kritéria hodnocení:

Výsledná známka z TV za pololetí a na konci školního roku se vypočítá jako aritmetický průměr všech známek z hodin TV ve škole online.

Žák je za každou hodinu hodnocen známkou s váhou 1,0 (pouze v případě omluvené neaktivní účasti nebo absence v hodině, není žák hodnocen známkou).

 

 • aktivní účast na hodině – známka 1
 • neaktivní neomluvená hodina – známka 5

Jsme rádi, že reprezentuješ naší školu ve sportovních soutěžích.

Sportovní reprezentace školy nahradí právě jednu neaktivní účast na hodině TV.

 

Omlouvání hodin TV:

 • při dlouhodobé zdravotní komplikaci je možno požádat o uvolnění nebo částečné uvolnění z TV (doložené lékařským potvrzením), nejdéle však před uzavřením klasifikace v příslušném pololetí
 • pokud ze zdravotních důvodů nemůže žák cvičit, předloží písemnou omluvenku podepsanou rodiči před zahájením hodiny TV
 • pokud se žák aktivně neúčastní hodiny TV, je připraven pomoci s přípravou nářadí, náčiní nebo rozhodovat při sportovních disciplínách
 • při náhlé indispozici dodá žák omluvenku dodatečně

 

 

Sportovní výjezdy

Hodnocení tělesné výchovy zahrnuje i aktivní účast na sportovních výjezdech školy. Sportovní výjezdy jsou součástí ŠVP KUK v osnovách předmětu tělesná výchova. LVZ pořádá škola v 5. a 7. ročníku a plavecký výcvik je zařazen do 3. a 6. ročníku.

Pokud se žák nemůže výjezdu zúčastnit, je povinen vypracovat předem zadanou práci.

 

 

 

Distanční výuka

V případě DISTANČNÍ VÝUKY budou žákům zadány měsíční pohybové výzvy. Jejich plnění žáci dokládají pomocí foto či video dokumentace a vyplněného tréninkového deníku.

 

Zadání distančních úkolů na TV:

 • na začátku každého měsíce žáci dostanou na výběr z několika různých druhů fyzických aktivit, ze kterých si vyberou jednu (budou v odkazech)
 • cvičení budou provádět pravidelně
 • průběžně (každý týden) zapisují do tréninkového deníku (je součástí zadání úkolu) jak svůj výkon (včetně zlepšení a zhoršení), tak i slovní komentář k výkonu
 • vyplněný deník odevzdají i s videem či průběžnými fotkami (z každého týdne aspoň jednu) ze cvičení vždy do zadaného termínu
 • průběžné výsledky jsou evidovány v elektronické žákovské knížce ve škole online

 

Kritéria hodnocení pro distanční úkoly:

Poslaný kompletně vyplněný deník se slovním komentářem ke cvičením i video/průběžné fotky … 5 bodů

Poslané video/fotky, ale neúplný deník … 4 body

Poslaný kompletně vyplněný deník, ale chybí video/fotky NEBO poslané video/fotky, ale chybí deník … 3 body

Chybí video/fotky a deník je neúplný … 2 body

Neodevzdaný úkol … 1 bod

 

 

Maximálně 5 bodů:

5 bodů … známka 1

4 body … známka 2

3 body … známka 3

2 body … známka 4

1 bod … známka 5

 

 

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s kritérii pro hodnocení žáků z tělesné výchovy (kritéria jsou ke stažení na stránkách předmětu tělesná výchova):

 

Jméno a třída žáka/žákyně:…………………..                     Podpis žáka:…………………….

 

 

Datum:………………………………….........                     Podpis rodičů:…………………..