Pravidla pro hodnocení ve výtvarné výchově

Publikoval Kateřina Círová
Datum 13.5.2024

 

3 základní kritéria pro hodnocení práce ve výtvarné výchově:

 

1. Aktivita

Žák/žákyně se aktivně účastní výuky, naslouchá učiteli, plní zadané úkoly v hodině, vyhodnocuje svoji práci na základě stanovených kritérií. Žák/žákyně má 70% aktivní docházky v předmětu, v případě nižší docházky žák/žákyně nahrazuje absenci v předmětu náhradní výtvarnou prací. 

 2. Pracovní činnosti

Žák/žákyně po dokončení práce uklidí své pracoviště i prostor kolem něj a odevzdá veškeré výtvarné pomůcky, s kterými v hodině pracoval/a, ve stavu, v jakém si je zapůjčil/a. Případné poškození či ztrátu žák/žákyně hlásí učiteli. Žák/žákyně se samostaně, zodpovědně a bezpečně pohybuje po výtvarném ateliéru, pečuje o svůj pracovní prostory a respektuje pracovní prostor druhých.

 3. Připravenost na hodinu

Žák/žákyně si vede žákovské portfolio, kam ukládá své průběžné důkazy učení - hodnotící listy, výtvarné práce a další pracovní materiály vhodné pro portfolio. Žák/žákyně je připraven/a na hodinu podle zadání učitele a plní zadané domácí úkoly a přípravu na další hodinu. 

 

  • Plnění těchto kritérií posuzuje učitel společně s žákem. Na základě nich pak učitel vyvozuje čtvrtletní hodnocení v předmětu, závěrečnou známku v pololetí a na konci školního roku. Jde o souhrné (sumativní) hodnocení žáka, které podává souhrný přehled o dosažených výsledcích žáka či žákyně za delší časový úsek. 

 

4 oblasti, které jsou základnou pro stanovování kritérií jednotlivých vyučovacích hodin při tvorbě výtvarného díla či výtvarného projektu:

 

1. Zadání

Dodržení zadaného úkolu (námět, téma práce, myšlenka).

 2. Formát a forma

Zvládnutí zadaného formátu nebo formy díla (A4, A3, prostorový objekt, …).

 3. Technika

Dodržení zadané výtvarné techniky či záměrná volba výtvarné techniky (malba, kresba, koláž, fotografie, kombinovaná technika ...).

 4. Dokončení

Dokončení práce v naplánovaném čase.

 

  • Tato kritéria žák/žákyně hodnotí společně s ostatními žáky a pedagogem v rámci závěrečné reflexe po ukončení výtvarné práce nebo výtvarného projektu. Jde o formativní hodnocení, které žákovi/žákyni umožňuje nejen vyhodnocovat naplnění stanovených kritérií, ale vede žáka/žákyni k porozumění samostaně hodnotit a analyzovat svoji práci a vyhodnocovat svůj osobní pokrok a vědomou tvorbu.