Svět práce - technické činnosti

5.2.1.9  ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Cíle:
1. Dodržovat pravidla společenského chování.

2. Rozvíjet manuální zručnost, učit se pracovat s různými materiály

3. Osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky důležité pro život.

4. Orientovat se na trhu práce, přispívat k utváření životní a profesní orientace žáků.

Specifikum oblasti:
Výuka probíhá v menších pracovních skupinách. Pracovní postupy si každý žák osvojuje samostatně. Výuka probíhá nejen v odborných učebnách, ale i formou exkurzí, vycházek.

Vzdělávací oblast je členěna na předmět:

- Člověk a svět práce

  • výstupy z této vzdělávací oblasti jsou rozpuštěny na prvním stupni do předmětů Svět kolem nás a Výtvarná výchova

- Svět práce na 2. stupni

  • 6. ročník - SP pěstitelství + SP technické činnosti
  • 7. ročník - SP technické činnosti + SP pěstitelství
  • 8. ročník - SP domácnost
  • 9. ročník - SP volba povolání

 

5.2.2.15   ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - TECHNICKÉ ČINNOSTI

Obsahové vymezení okruhu:
Předmět Technické činnosti navazuje na integrovaný předmět Svět kolem nás.  Zahrnuje vzdělávací oblast vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět směřuje k podchycení a rozvíjení manuální práce. Cílem předmětu je naučit žáky provádět jednoduché práce s technickými materiály a dodržovat technologickou kázeň. Rozvíjí schopnost organizování a plánování vlastní práce. Upevňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce.

Časové a organizační vymezení:
Je vyučován v 6. ročníku v časové dotaci 0,5 hodiny týdně, v 7. ročníku 1 hodina týdně. Výuka probíhá v odborné pracovně s menším počtem žáků (vzhledem k bezpečnosti práce).  Podle možností se několikrát v roce organizují exkurze.

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se v předmětu Technické činnosti realizují průřezová témata: Environmentální výchova, Osobností a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Mediální výchova. Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou kompetence pracovní. Uplatňují se také kompetence k řešení problému, kompetence sociální a personální, dovednosti komunikativní a kompetence k učení.