Školské a školní dokumenty a formuláře

Publikoval Vít Beran, Tomáš Titěra
Datum 19.2.2024
Formulářové centrum: PRVNÁČCIDRUHÁCI AŽ DEVÁŤÁCIVŠICHNI ŽÁCIŠkolské dokumenty a zákonné normyVnitřní školní normy a dokumenty
Některé dokumenty, které na našich stránkách nabízíme ke stažení, jsou ve formátu .pdf. Pro práci s těmito soubory musíte mít ve svém počítači nainstalovaný program Adobe Reader. Pokud jej nemáte, nabízíme Vám ke stažení ZDE.

Formulářové centrum

- dokumenty ke stažení ve formátu .pdf nebo .doc

Milé děti,
Vážení rodiče.
Velmi nás těší, že si chcete vybrat další cestu vzděláváním od školního roku 2023/2024 na naší škole. Tento školní rok 2022/2023 máme tři páté třídy s naplněností 30 žáků na třídu. Z důvodu počtu žáků, budeme, pokud se místa uvolní, přijímat žádosti o přijetí do jednotlivých ročníků a zejména do budoucích šestých tříd až na přelomu května a června 2023, tedy po uzavřených přijímacích a odvolacích řízeních na víceletá gymnázia. Pokud budeme přijímat nespádové žáky, tak na webu školy uveřejníme více podrobností na začátku května 2023. Od II. pololetí otevřeme možnost registrovat se s tím, že Žádost o přijetí bude možné podávat od 29. května 2023. Dřív to opravdu nemá smysl, správní řízení bychom museli přerušit.
Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy

PRVNÁČCI

ŽÁDOST O REGISTRACI A VÝBĚRU TERMÍNU ZÁPISU – provádíte elektronicky prostřednictvím Školy OnLine – ZDE

Registraci můžete provést i ve škole s MgA. Olgou Královou. Svou návštěvu si prosím objednejte na telefonním čísle 724 976 990.

Osobní list prvňáčka 
- formulář ve formátu /.pdf/
 - formulář ve formátu /.docx/

Přihláška pro prvňáčka na program UČÍME SE VE ŠKOLE – školní rok 2024/2025  
- přihláška /.pdf/
- přihláška /.docx/

Přihláška bude předána osobně rodičům po screeningu.

Žádost o odklad školní docházky pro školní rok 2024/2025
- formulář ve formátu /.pdf/ 
- formulář ve formátu /.docx/ 
Žádost (prvňáčka) o přijetí dítěte k základnímu vzdělání 
- formulář ve formátu /.pdf/
- formulář ve formátu /.docx/

Podrobně v Obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 1.4.2021. Mapa ZDE.
Další informace o zápisu do prvních tříd získáte ZDE

DRUHÁCI AŽ DEVÁŤÁCI

Žádost o registraci pro současné žáky pátých tříd do budoucích šestých tříd (školní rok 2024/2025) ke stažení /.pdf/ nebo /.docx/.

Registrace žáků budoucích druhých až devátých ročníků je pouze evidencí zájemců. Přednost mají žáci s trvalým bydlištěm v Kunraticích.

Žádosti o přijetí do budoucích šestých tříd i ostatních ročníků pro školní rok 2024/2025 mohou podávat oslovení registrovaní žáci, respektive jejich rodiče od 1.6.2024. Prosíme dříve NE.

Žádost o registraci žáků současných druhých až čtvrtých a šestých až osmých ročníků ke stažení /.pdf/ nebo /.docx/.

Osobní list žáka – formulář ve formátu /.pdf/ a formulář ve formátu /.docx/

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání pro školní rok 2024/2025 ve formátu /.pdf/ a ve formátu /.docx/.

VŠICHNI ŽÁCI

Žádost o uvolnění z pravidelného vyučování ve formátu /.pdf/ a ve formátu /.doc/
Đơn xin nghỉ học /.doc/

Žádost o uvolnění v průběhu vyučování ve formátu /.pdf/ a ve formátu /.doc/
Informace o přihlašování do kroužků Střediska volného času – ZDE Přihláška ke stravování ve formátu /.pdf/ a ve formátu /.doc/
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte /.pdf/ a v /.doc/ Přihláška do Školního klubu ZDE celkové info ZDE. Vzor darovací smlouvy/.doc/
Žádost o dodatečný odklad školní docházky pro školní rok 2024/2025
- formulář ve formátu /.pdf//.pdf (english)/
- formulář ve formátu /.docx//.docx (english)/
Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) platný po dobu školní docházky. 
ve formátu / .pdf/ a ve formátu / .doc/
Souhlas rodičů pro opouštění školy o volných hodinách ve formátu / .pdf/ a ve formátu / .doc/

Školský zákon - 561/2004 Sb. - § 50

(1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád.

(2) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova (formulář žádosti) ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn s souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

(3) Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

(4) Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy.

.................................................... ................................................... ....................................................

Další dokumenty

Školské dokumenty a zákonné normy

Vnitřní školní normy a dokumenty

ZÁKONY – odkazy na zákony a dokumenty s nimi související, jejichž je MŠMT autorem nebo na nichž se autorsky podílelo – ZDE
- Novela Zákona 561/2004 Sb. - Školský zákon – ZDE

Školní řád ZŠ Kunratice - /.pdf/

Používání mobilů ve škole - podrobně ZDE

Organizační řád ZŠ Kunratice - /.pdf/

VYHLÁŠKY KE ŠKOLSKÉMU ZÁKONU – ZDE
- Vyhláška o základním vzdělávání – Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
- Vyhláška o zájmovém vzdělávání – Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
- Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "KUK"
- Titul a Úvodní část
- Charakteristiky oblastí a předmětů
- Charakteristiky volitelných a nepovinných předmětů + Charakteristika Mediální výchovy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "KUK" - probíhá revize:
- Osnovy předmětů
- Osnovy volitelných a nepovinných předmětů
 + Osnovy Mediální výchovy

Školní vzdělávací program pro ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ Kunratice

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (aktualizovaná verze) – ZDE

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání „KUK“ /.pdf/

PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE – Vyhláška MHMPZDE Organizační řád - řád školní družiny a školního klubu /.pdf/
Obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 1.4.2021. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ v ZŠ Kunratice dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb./.pdf/
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů Projekty pro rozvoj školy - Projekt pedagogického rozvoje školy projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU: první pětileté období 2010 až 2015; druhé pětileté období 2015 až 2020.