Preventivní program školy

Publikoval Kateřina Círová, Radek Ivanov
Datum 17.10.2022

Preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Jeho součástí jsou také specifické intervence pomáhající žákům osvojit si takové znalosti, dovednosti a způsobilosti (kompetence), které efektivně snižují riziko výskytu případně rozvoje konkrétních forem rizikového chování.

Pod pojmem rizikové chování rozumíme chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost.

Je několik pohledů na členění forem rizikového chování. Z hlediska zaměření školské (realizované ve škole či školou) primární prevence se zabýváme především tématy:

  • Agrese a šikana
  • Rasismus, homofobie, extremismus...
  • Závislostní chování
  • Sekty
  • Rizikové sexuální chování 
  • Záškoláctví
  • Rizikové chování v dopravě
  • Rizikové chování ve sportu
  • Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování
  • Syndrom CAN

Preventivní aktivity jsou v naší škole postavené na „KAB“ modelu (knowledge, attitudes, behaviour = znalosti, postoje, dovednosti), který je považován za nejefektivnější strategii předcházení rizikového chování. Tento model se neorientuje pouze na úroveň získávání informací v dané problematice, ale především na kvalitu postojů a změnu chování. Cíleně se v preventivním programu školy zaměřujeme na rozvoj dovedností žáků potřebných pro vlastní vědomý život i pro zdravé vztahy mezi ostatními, jako jsou komunikace, organizace času, týmová spolupráce, nalézání různých řešení, zvládání konfliktních situací, motivace, naslouchání, obrana proti manipulaci, vědomé soustředění, porozumění vlastním emocím a mnoho dalších.

Školní metodik prevence Mgr. Kateřina Círová, DiS.
Kvalifikační požadavek: specializační studium v rozsahu 250 hod.
Studium ukončeno v roce 2014.