Rozvoj školy je možný i díky Vám a projektům

Publikoval Vít Beran
Datum 12.10.2022

Každý rodič si přeje pro svoje děti jen to nejlepší. Přibývá těch, kteří vědí, že do kategorie nejlepší patří kvalitní vzdělání.

S podporou projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, který iniciovala a dlouhodobě podporuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace manželů Kellnerových, rozvíjíme u všech našich žáků čtenářskou, badatelskou a matematickou gramotnost a promýšlíme, jak pracovat s informacemi.

Snažíme se naplňovat vizi školy: Žáci se učí naplno a s radostí, své učení řídí a respektují sebe a druhé.

Vycházíme z myšlenek Johna Hattieho a Helen Stapylton Timperley, která konstatovala, že některé vyučovací postupy jsou bezesporu účinnější než jiné, ale žádný nemůže garantovat úspěch. Podstatné je, jak učitel vyučuje. Tvrdí, že pokud vůbec existuje nějaký obecný princip dobré praxe, pak snad ten, že výuka musí reagovat na konkrétní potřeby těch dětí, které učitel právě vyučuje. Naším cílem je změnit vzdělávací strategie tak, aby vedly k trvalému zlepšení výsledků žáků, a to v celé škále různých typů výsledků.

Možná jste zaznamenali, že od roku 2007, kdy školu řídí nové vedení, se ledacos změnilo. Chceme, aby naše kunratická škola byla výbornou školou. Co pro to děláme? Snažíme se o kvalitativní proměnu školy. Změna je proces, který vyžaduje především čas. V něm probíhá cílené a plánované vzdělávání učitelů, kteří potřebují také vytvořit prostor pro svůj profesní rozvoj.

Kvalitní vzdělávání se neobejde bez materiálního zajištění. Nepostradatelná je podpora zřizovatele školy – Městské části Praha Kunratice, ale také Vás rodičů. Díky koncepčním krokům vedení kunratické radnice byl v posledních letech možný rozvoj školního areálu, jeho dostavba a vybavenost. Byly postaveny nové školní budovy, sportovní hala a venkovní sportoviště. V tomto roce byla na střechách školních budov vybudována solární elektrárna a byla zahájena dostavba tříd MŠ Kunratice a rekonstrukce školní jídelny při ZŠ Kunratice.

Drobné i větší dary Vás rodičů a Vaše další podpora umožňuje jak doplnění a nákup učebních pomůcek, tak realizaci různých programů a projektů v rámci vyučování. Cílená je i podpora O. S. PATRON. Prostředky PATRONA například umožnily nákup testů Kalibro (testy ověřují znalosti a dovednosti z Čj, Ma, přírodních a společenských věd a cizích jazyků) anebo pořízení odměn pro žáky školy.

Rozvoj školy umožňuje také zisk z doplňkové činnosti školy, zejména prostředky získané z provozu sportovní haly.Od ledna 2011 jsem byli zařazeni mezi FAKULTNÍ ŠKOLY Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty a od září 2015 i Přírodovědecké fakulty. O rok dříve jsme byli zařazení do sítě škol SZÚ "Škola podporující zdraví".

Pomocnou ruku hledáme i skrze projekty. Zejména se zaměřujeme na ty, které umožňují pedagogický rozvoj školy. Posuďte sami.
  1. Od září 2009 - "ROZVOJ ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ" (RŠPP-VIP II) - národní projekt ESF RŠPP-VIP II. Na tento projekt v průběhu 2012 navazuje jeho pokračování RAMPS – VIP III.
  2. Od září 2009 - "CESTA KE KVALITĚ" - „AUTOEVALUACE – Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ - národní projekt esf - více na www.nuov.cz/ae.
  3. Od září 2008 - "Ekoškola (Eco-Schools)"
  4. Od září 2010 - "MEZINÁRODNÍ PROGRAM GLOBE".
  5. Od září 2009 - Projekt "VZDĚLÁNÍ 21"
  6. Od září 2010 - "POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU"
  7. Od února do prosince 2010 "BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRO ROK 2010"
  8. Od září 2012 projekt "Od břehů moře až po vrcholky hor" v rámci Programu celoživotního učení Comenius Partnerství škol
Na této stránce jsou zviditelněny projekty do roku 2012. Ke všem dalším projektům se dostanete z našeho PROJEKTOVÉHO ROZCESTNÍKU
V rámci probíhající reformy jsou základní a střední školy povinny pravidelně provádět zhodnocení své vlastní práce. Proto jsme se zapojili na podzim 2009 do projektu "CESTA KE KVALITĚ". Chceme se naučit podívat se s určitým nadhledem na svou vlastní práci. Dobře provedené vlastní hodnocení ukáže klady i zápory dosavadní práce školy a může se stát odrazovým můstkem k pozitivním změnám a zároveň k posílení autonomie školy. Projekt "Cesta ke kvalitě" nám v tomto nabízí pomocnou ruku. Cesta ke kvalitě je národní projekt MŠMT s plným názvem „AUTOEVALUACE – Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“. Realizuje ho Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání, je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Zapojení do projektu řídí ředitel školy Vít Beran a jeho zástupkyně Jitka Kopáčová a Olga Králová. Ředitel školy je vyškolen jako PORADCE AUTOEVALUACE. Projekt končí v roce 2012.
Integrační program školy nám pomáhá zajišťovat projekt "ROZVOJ ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ" (RŠPP-VIP II). Projekt ESF RŠPP-VIP II byl zahájen v červenci 2009. Základní škola Kunratice se do projektu zapojila v březnu 2010 přijetím školního psychologa. Projekt z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje MŠMT společně s partnerem, kterým je Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR). V rámci projektu působí již na více jak 140 školách školní psychologové a školní speciální pedagogové, kteří spolu s výchovnými poradci, školními metodiky prevence a konzultačními týmy pedagogů tvoří školní poradenská pracoviště (ŠPP). Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenských služeb žákům a učitelům škol; tyto služby jsou zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků. Takovými riziky jsou např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, kulturní odlišnost, sociální vyloučenost prostředí, ze kterého dítě přichází do školy, ale i např. poruchy chování či absence kulturního kapitálu v rodině. Na RŠPP-VIP II v průběhu roku 2011 na vázal projekt RAMPS – VIP III - "Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III". Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Projekt realizuje paní psycholožka PhDr. Kateřina Fořtová.

Zapojili jsme se do projektů O. S. TEREZA podporujících rozvoj ekologického myšlení a 

environmentální výchovy. Oba projekty, do kterých jsme se zapojili, jsou zajištěny z prostředků ESF. Do mezinárodního programu "EKOŠKOLA" je v současnosti zapojeno přes 9.000.000 studentů a 600.000 pedagogů pracujících ve více než 32.000 školách z celého světa. Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program v rámci kterého i žáci naší školy od roku 2008 založili celoškolní pracovní tým a poznávají a učí se o environmentálních tématech, usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí, vytvářejí vlastní Ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit. Ze Školního parlamentu se stal ŠEPT - Školní ekoparlament. Jeho zástupci převzali pro školu v roce 2011 titul "EKOŠKOLA".  Program ve škole koordinuje paní učitelka Eva Hilčerová.

Ve školním roce 2010/2011 jsme se zapojili do "MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU GLOBE". V rámci projektu GLOBE budeme měřit kvalitu a poznávat prostředí v okolí naší školy. Monitorováním můžeme přispět ke zlepšení jeho kvality životního prostředí. GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno 112 zemí ze všech kontinentů. Nabízí žákům praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy. Vede ke spolupráci žáků a pedagogů, přirozeně podporuje přírodovědné předměty. S využitím jednoduchých výzkumných metod žáci sledují vývoj počasí, měří kvalitu ovzduší a vody, zkoumají druhy lesních porostů, pozorují změny v přírodě v průběhu roku a odhalují půdní vlastnosti. Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA. Zpracované výsledky slouží vědcům a studentům po celém světě k dalšímu využití. Náročnost programu si budeme určovat sami volbou vhodných měření ze sady připravených protokolů. Vedením projektu je pověřen pan učitel Jan Mazůrek.

Projekt "VZDĚLÁNÍ 21" potvrzuje pozitivní vliv moderních technologií ve výuce. Projekt má za sebou již první rok své existence. Ukazuje se, že nová forma výuky přispívá k lepšímu pochopení probírané látky, a to díky větší názornosti vyučování a využití multimediálních prvků. Projekt Vzdělání 21 byl zahájen v září 2009 a probíhá na třech základních školách v České republice. Od nového školního roku se zapojilo několik dalších škol. Sleduje výuku ve dvou paralelních třídách jednoho ročníku každé školy. Výuka probíhá v naší škole od školního roku 2009/2010 podle nastaveného schématu z prvního roku projektu. Současná třída B používá běžnou formu výuky a testování pomocí klasických učebnic a standardních výukových materiálů a třída A kombinuje výuku pomocí klasických učebnic a vzdělávacího obsahu s testováním v elektronické formě pomocí digitálních technologií – interaktivní učebnice a tabule, notebooky. Projekt koordinuje Nakladatelství Fraus v partnerství s firmami AV Media, Intel, HP a Microsoft. Supervizi a vyhodnocování projektu zajišťuje Pedagogická fakulta UK v Praze. V tomto školním roce do projektu vstupují obě šesté třídy. Projekt je náročný nejen pro naše žáky, ale mnoho nového se musí naučit i učitelé. Všichni jsme poznali, že je něco jiného používat počítač pro přípravu na výuku a využít počítač ve vyučování při vedení vyučovací hodiny. Sebelepší počítač však nenahradí kvalitního učitele. Projekt ve škole koordinuje pan učitel Michal Střítezský ve spolupráci s panem učitelem Lukášem Zvěřinou a ředitelem školy Vítem Beranem.
Hlavní město Praha ve spolupráci s občanským sdružením Pražské matky a Oživení vyhlašuje program "BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRO ROK 2010". Do projektu jsme byli vybráni v tomto kalendářním roce. Cílem programu je zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí škol, zapojení škol a žáků do hledání nebezpečných lokalit v jejich okolí, zvýšení povědomí žáků a rodičů o pravidlech dopravního chování, podpora udržitelné dopravy (chůze a jízdy na kole) a zdravého životního stylu, zvýšení zájmu žáků i rodičů o dění v okolí škol, snížení provozu v okolí škol a tím i zlepšení životního prostředí v okolí škol. Společně se žáky jsme na jaře vytvořili mapu cest do školy a předali jsme projektantům podklady pro zpracování studie, jak vyřešit dopravní situaci v místech, kde se děti necítí bezpečně. Součástí projektu je i vypracování školního plánu mobility, který popisuje, jak se děti dopravují do školy, jak by se dopravovat chtěly, a návrh opatření a aktivit, kterými škola ovlivní dopravní chování dětí. Školní plán mobility byl zpracován v říjnu 2010. Projekt tak představuje příležitost nejen pro zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí školy, ale také pro zavedení aktivní dopravní a ekologické výchovy, která vede děti – zejména při dlouhodobější práci s nimi – k odpovědnému dopravnímu chování a návykům. Výstupem projektu by na naší škole je i výstavba kolárny. Slavnostní otevření kolárny proběhlo v září 2011. Projekt koordinovali ředitel školy Vít Beran, učitelé Karel Karafiát a Lucie Samlerová.
Evropských peněz chceme využít pro navázání kontaktů se školami v zahraničí. V červnu 2010 došlo k prvnímu kontaktu se školou z dánského městečka Nakskov. Vyslanci naší školy vedení panem učitelem Martinem Suchánkem prožili týden s dánskými dětmi v Českosaském Švýcarsku. Dánská výprava navštívila i Prahu a naši školu. Další kontakty hledáme i díky agentuře a projektu COMENIUS SOCRATES a e-Twinning. Snaha nebyla zbytečná a od září 2012 je realizován projekt "Od břehů moře až po vrcholky hor" v rámci Programu celoživotního učení Comenius Partnerství škol. Národní agentura (NAEP) poskytne na projekt příspěvek na financování nákladů na akci, přičemž maximální výše grantu činí 17000 EUR. Nás čeká nejméně 24 mezinárodních mobilit, z toho alespoň jeden výměnný pobyt žáků s účastí přinejmenším 20 žáků jako jedné skupiny ve spolupráci s dánskou školou Stenoskolen v městečku Nakskov. Projekt koordinuje pan učitel Martin Suchánek a paní učitelka Linda Tagwerkerová.
Ve školním roce 2010/11 jsme stali pilotní školou projektu "POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU". Projekt realizuje obecně prospěšná společnost Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. z prostředků nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Nabídku zapojení do projektu vnímáme jako ocenění našich dlouhodobých snah o proměnu školy. Díky projektu získáme významnou podporu pro naše učitele k tomu, aby dosahovali co nejlepších výsledků učení u všech našich žáků. Na podporu práce učitelů jsme získali asistentky pedagoga a pedagogická konzultantka napomáhá profesnímu růstu našich učitelů. Odborný rozvoj všech pedagogů je zaměřen na individualizaci výuky. Každý učitel si sestavuje svůj PLÁN OSOBNÍHO PEDAGOGOCKÉHO ROZVOJE (POPR). Ten má vazbu na PROJEKT PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY. Projekt koordinuje ředitel školy Vít Beran, zástupkyně ředitele Olga Králová a Jitka Kopáčová a pedagogickou konzultantkou je paní Květa Krüger. 

Na začátku článku jsem položil otázku, kterou nyní trochu upravím: Poskytuje státní základní škola v Kunraticích kvalitní vzdělávání?

Myslím, že jsme na dobré cestě. Plánovitě školu proměňujeme a jednotlivé rozvojové projekty na sebe dobře navazují. Výstupy projektů obohacují každodenní školní práci. Dobrá škola, kvalitní vzdělávání, je naplněna každodenní, mnohdy na první pohled "nenápadnou" prací učitelů a zejména zapojením žáků. I když se zatím ještě vše nedaří na 100%, je nám dobrým vysvědčením zájem o zapsání žáků na ZŠ Kunratice. Z 354 žáků v roce 2007, kdy se změnilo vedení školy, počet stoupl prakticky na plnou kapacitu školy prakticky na 810 žáků. ZŠ Kunratice je školou především pro kunratické žáky. Je skvělé, že tým pedagogů je složen z odborníků, kteří o své práci nejen přemýšlejí, ale chtějí ji také zlepšovat. Snahou všech je nastavit podmínky vzdělávání tak, aby všechny děti dosahovaly svého maxima. Toto se jistě bude postupně dařit i díky podpoře, kterou ZŠ Kunratice má ze strany vedení radnice MČ Praha Kunratice, rodičů, dalších podporovatelů školy a z projektů, do kterých se zapojili pedagogové školy.
Děkujeme za podporu a držte nám palce.
Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice