Dějepis

5.2.1.5  ČLOVĚK A SPOLEČNOST

 

Cíle:

 

1. Poznat člověka a jeho postavení v systému lidské společnosti v minulosti i dnes.

2. Chápat kulturní rozmanitosti světa.

3. Uvědomit si souvislosti dějinných událostí.

4. Utvořit pozitivní vztah k historii vlastní země, regionu, místa bydliště, místa školy.

5. Poznat dějepisné, sociální a kulturně historické souvislosti života lidí v jejich rozmanitosti.

6. Ochrana uměleckých a kulturních hodnot.

7. Prevence rasistických, extrémistických a xenofobních postojů.

8. Tolerance a respektování lidských práv.

9. Utváření pozitivních občanských postojů.

10. Podporovat přijetí hodnot, na nichž je budována současná demokratická Evropa.

 

Specifikum oblasti:

 

Výuka v předmětech Dějepis a Výchova k občanství a zdraví probíhá nejen ve třídě, ale i v přírodě, při exkurzích, na poznávacích výletech.

Vzdělávací oblast je členěna na předměty:

 

-         Dějepis

-         Výchova k občanství a zdraví

 

Volitelné předměty:

-         volitelný oborový den

 

Nepovinná nabídka předmětů a programů:

 

-         olympiáda z dějepisu

 

 

5.2.2.6 Dějepis

 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

 

Předmět navazuje na Svět kolem nás na prvním stupni a zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a společnost. Vyučovací předmět Dějepis je spjat s výtvarnou výchovou (umělecká díla, stavební slohy, významní umělci, ….), s jazyky (významní spisovatelé, literární památky – kroniky, noviny,…), se zeměpisem (orientace v prostoru, územní rozsah států,…), s hudební výchovou (významní skladatelé, vývoj hudebních stylů,…), s občanskou výchovou (stát a státní zřízení, občanská a lidská práva, ….), tělesnou výchovou (olympijské hry,…), matematikou, fyzikou, přírodopisem a chemií (věda, technika, vynálezy a objevy,…).

Žáci se seznamují s vývojem společnosti, rozvíjí se jejich historické vědomí. Osvojují si historické pojmy. Poznávají člověka a jeho postavení v systému lidské společnosti v minulosti i dnes. Získávají orientaci v historickém čase.Učí se vyhledávat a třídit informace.  Formulují své myšlenky a názory v logickém sledu. Utváří se jejich pozitivní vztah ke společnosti, ve které žijí. Žáci jsou vychováváni k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí a k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.

 

Časové a organizační vymezení předmětu:

 

Je vyučován v 6. až 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Dějepis se vyučuje v odborné učebně, hodiny se nedělí. Výuka probíhá ve třídě, při exkurzích, besedách, na poznávacích výletech, v muzeu. Je využívána i učebna výpočetní techniky. Několikrát v roce probíhá vyučování formou zvoleného projektu.

 

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:

 

OSV – komunikace, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů, kreativita,…

VDO – demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance, občanská společnost, volební systém, formy vlády, totalita, rasismus, holocaust, ideologie,…

EV – člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad průmyslové revoluce na přírodu, zásahy do přírodních poměrů,…

MKV– sbližování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický původ, stěhování národů, předsudky =židovská kultura, husitství, poznávání jiných kultur, mezinárodní solidarita, habsburská mnohonárodnostní monarchie

EGS – integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských států, křížové výpravy, mír. poselství Jiřího z Poděbrad, reformace, význam objevení Ameriky, buržoazní a buržoazně demokratické revoluce,…

MdV – národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky (film a televize) a politika a zájmové organizace = místní zdroje (periodika, zpravodaje)

 

Dovednosti komunikativní a kompetence k učení jsou převládajícími kompetencemi. Uplatňují se také kompetence sociální a personální a kompetence občanské.