Svět práce - volba povolání

5.2.1.9  ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Cíle:
1. Dodržovat pravidla společenského chování.

2. Rozvíjet manuální zručnost, učit se pracovat s různými materiály

3. Osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky důležité pro život.

4. Orientovat se na trhu práce, přispívat k utváření životní a profesní orientace žáků.

Specifikum oblasti:
Výuka probíhá v menších pracovních skupinách. Pracovní postupy si každý žák osvojuje samostatně. Výuka probíhá nejen v odborných učebnách, ale i formou exkurzí, vycházek.

Vzdělávací oblast je členěna na předmět:

- Člověk a svět práce

  • výstupy z této vzdělávací oblasti jsou rozpuštěny na prvním stupni do předmětů Svět kolem nás a Výtvarná výchova

- Svět práce na 2. stupni

  • 6. ročník - SP pěstitelství + SP technické činnosti
  • 7. ročník - SP technické činnosti + SP pěstitelství
  • 8. ročník - SP domácnost
  • 9. ročník - SP volba povolání

 

5.2.2.15   ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - VOLBA POVOLÁNÍ

Obsahové vymezení okruhu:
Volba povolání zahrnuje vzdělávací oblast vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět učí žáky orientovat se na trhu práce. Rozvíjí schopnost rozhodování, sebehodnocení. Předmět učí stanovit si dílčí cíle a postupně je realizovat. Cílem předmětu je dovést žáky ke schopnosti třídit získané informace.

Časové a organizační vymezení:
Je vyučován v 9. ročníku v časové dotaci 0,5 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídě a formou exkurzí.

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se v předmětu Volba povolání realizují průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Osobností a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana a Mediální výchova. Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou kompetence pracovní. Uplatňují se také kompetence k řešení problému, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, dovednosti komunikativní a kompetence k učení.