Dramatická výchova

Publikoval Olga Králová
Datum 11.9.2023

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

V etapě základního vzdělání je DRAMATICKÁ VÝCHOVA zařazena do do vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA.

Cíle oblasti UMĚNÍ A KULTURA:

 
1. Pochopit umění jako specifickéhý způsob poznání a užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace.

2. Chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence, k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy, k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot.

3. Spoluvytvářet vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností.

4. Uvědomit si sebe samého jako svobodného jedince, k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života.

5. Zaujímat osobní účast v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě.

 

 

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce prostřednictvím prvků a postupů dramatického umění. Předmět Dramatická výchova rozvíjí u žáků tělesné a duševní schopnosti, herní a komunikační dovednosti. Dává příležitost prozkoumávat postoje a motivace jednání vlastního, ale i fiktivních postav. Směřuje žáky k tomu, aby porozuměli rozličným způsobům mezilidské komunikace. Dále je vede k aktivní účasti na společné tvorbě a případné prezentaci. Při práci využívá základních prostředků a postupů divadelního umění. Jde o učení především přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání. Předmět Dramatická výchova přímo navazuje na etickou výchovu, která systematicky rozvíjí mravní stránku osobnosti žáka. Časové a organizační vymezení:   

3. – 5. ročník v dotaci 1 hodina týdně 

6. ročník v dotaci 0,5 hodiny týdně, realizováno 1x za 14 dní 45 minut

7. ročník v dotaci 0,5 hodiny týdně, realizováno 1x za 4 týdny 90 minut bez přestávky

9. ročník v dotaci 0,5 hodiny týdně, realizováno jako blokové vyučování (návštěvy divadelních představení v rámci KMD)

 

Ve 3. – 7. ročníku je předmět vyučován aprobovaným učitelem, třída se zpravidla dělí na polovinu. Dramatická výchova je samostatným předmětem, který má podobu interní dramaticko výchovné práce, která nepočítá s jevištním tvarem, aktivity jsou určeny výhradně jejich účastníkům. Výuka probíhá ve specializované učebně, obohacením předmětu jsou návštěvy divadelních, filmových a jiných kulturních představení. 

V 7. ročníku je předmět vyučován blokově - žáci si ve skupině volí jednu z nabídnutých forem výuky (např. divadelní tvar, improvizace, zážitková hra, strukturovaná dramata, film ...)

V 9. ročníku je předmět vyučován blokově – jedná se o návštěvy 4 divadelních představení s následnou reflexí a rozborem shlédnutého díla. 

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence: 

V předmětu jsou kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy, Výchovy demokratického občana a Multikulturní výchovy. Dramatická výchova se přímo váže na klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální a kompetence k učení.