Vítejte na přírodopisných stránkách

Publikoval Vít Beran
Datum 4.7.2019

 

5.2.1.6.  ČLOVĚK A PŘÍRODA - charakteristika oblasti

Cíle:
1. Pozorovat a vnímat přírodu a její zákonitosti, popisovat je – dokázat porozumět vztahům v přírodě.
2. Pomocí objevování a objevitelství hledat souvislosti, zákonitosti … i za pomoci různých nástrojů, přístrojů.
3. Vědomě v přírodě dělat pouze to, co není v rozporu s filozofií trvale udržitelného rozvoje života. Vytvářet základ občanského postoje být „Neničitelem přírody“.
4. Pomocí dostupných informací předvídat co se stane.
5. Navrhnout postup objevování, porovnat návrh s jinými řešeními a odhadnout, zda to, co plánuji, mohu zvládnout, získat, poznat.

Specifikum oblasti:
Pro přírodovědné badatelství je dobré organizovat blokové vyučování, pokusy, projekty, exkurze. K objevování přírody využívat pobytu v přírodě, škol v přírodě, výletů, …

Oblast je členěna na předměty:
- Přírodopis
- Fyzika
- Chemie
- Zeměpis

Volitelné předměty:
- přírodovědný seminář (propojení Př, Fy, Ch) – 8. a 9. ročník
- volitelný projektový den

Nepovinná nabídka předmětů a programů:
- tematické exkurze a výpravy
- chovatelský kroužek
- aktivity Ekoparlamentu
- Projekt Globe

5.2.2.10 PŘÍRODOPIS - charakteristika předmětu

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Předmět navazuje na Svět kolem nás na prvním stupni, zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Přírodopis, část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Přírodopis směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a vše co s ní souvisí. Cílem předmětu je poznávání přírodních zákonů pomocí vlastních prožitků a rozumového poznání, poznání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Pomocí různých nástrojů, přístrojů žáci pozorují přírodu - přírodniny, pozorované popisují, hledají souvislosti a zákonitosti. Na svých objevech staví své další poznání a současně zjištěné informace předávají druhým. Žáci jsou vedeni dělat pouze to, co není v rozporu s filozofií trvale udržitelného rozvoje života. Žákovo poznání pomáhá vytvářet základ občanského postoje být „Neničitelem přírody“. Žáci se učí vyhodnocovat to, jak lidé působí na vše živé a neživé okolo sebe. Důraz je kladen na udržování rovnováhy existence živých soustav, včetně člověka.
Nejčastěji používanými metodami a formami výuky jsou pozorování, pokus, kooperativní techniky, práce s informacemi.

Časové a organizační vymezení:
Je vyučován v 6. až 8. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně, v 9 . ročníku 1,5 hodiny týdně. Přírodopis se vyučuje v odborné učebně, hodiny se nedělí, pouze v případě laboratorních prací se pracuje obvykle s polovinou třídy. Pro vyučování se dále využívá i učebna výpočetní techniky a část výuky, zejména při pobytových akcích, je realizována v přírodě. Podle možností se několikrát v roce organizuje vyučování v blocích a různé typy exkurzí a terénních cvičení.

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se v přírodopise realizují některá témata průřezových témat Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a sociální výchova.
Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou podobně jako u přírodovědy dovednosti řešit problémy a kompetence občanské.