Tato sekce obsahuje přehled všech dotazů rodičů/ostatních dětí v jejich ročnících párová výuka probíhá, tedy od 1. ročníku školního roku 2012/2013.

 

Proč je potřeba si párovou výuku platit?

Párová výuka není součástí standardu vzdělávání ve veřejné škole, stát na ni proto neposkytuje finanční prostředky. Pokud máme o párovou výuku zájem, je potřeba abychom se zapojili do jejího financování.

 

Jak je možné, že v některých třídách je asistent  a není potřeba nic platit?

Asistent je pouze v té třídě, kde je dítě s tzv. specifickými vzdělávacími potřebami, zjednodušeně řečeno dítě s konkrétním znevýhodněním. Pokud projde dítě procedurou přiznání asistenta pedagoga, pak je mu tento asistent přidělen. Ve třídě je pak asistent pedagoga právě pro toto a ne jiné dítě.

 

Jaký je vlastně rozdíl mezi párovým učitelem a asistentem pedagoga?

Asistent pedagoga nemusí mít vysokoškolské pedagogické vzdělání a nemůže vést samostatně vyučování. Párový učitel je naproti tomu pedagog s plnohodnotným vysokoškolským vzděláním, který může vést vyučování samostatně. Proto je např. možné, aby jednou z možností párové výuky bylo i dělení si dětí do skupin či postupné přejímání si dětí mezi oběma učiteli. To v případě asistenta pedagoga není možné, ten se má věnovat jen konkrétnímu dítěti.

 

Nestačí na párovou výuku asistent pedagoga?

Ne, nestačí, protože asistent pedagoga nemůže pracovat při výuce samostatně jako učitel.

 

Jak je možné, že v některých třídách je i druhý učitel a rodiče nic neplatí?

K této situaci může dojít ve dvou případech. Buď mu jeho plat zajišťuje zřizovatel školy (obec) přímo ze svého rozpočtu a mimo rozpočet školy na platy učitelů, nebo je párový učitel placen v rámci projektu, který na škole probíhá. Přestože jsou obě situace ojediněné, ta první je v podstatě teoretická, protože situace, že by druhého učitele platil zřizovatel, nebyla doposud zaznamenána.

 

Kolik je potřeba sehnat peněz na párovou výuku?

Formálně je učitel zaměstnanec školy, pracuje ve veřejné sféře a proto mu náleží tzv. tabulkový plat podle katalogu prací. Jde o právní předpisy, které čas od času podléhají valorizaci, proto je vždy třeba dohledat aktuální stav. Pro učitele jde minimálně o 11. Platovou třídu v 1. stupni. Současně je potřeba vědět, že za párového učitele musí škola jako zaměstnavatel odvádět tzv. povinné odvody (zdravotní a sociální pojištění, zálohy na daň z příjmu). Proto je třeba sehnat finanční prostředky na tzv. superhrubý plat, což je skoro 340 000 Kč ročně při plném pracovním úvazku (stav ke konci října 2014).

 

Kolik hodin párové výuky je potřeba?

Obecně platí, že pomáhá každá hodina, kdy jsou na děti vyučující ve dvou. I párový učitel má svou profesi jako živobytí. Také škola jako zaměstnavatel potřebuje párovému učiteli naplánovat práci. Proto je také důležité, v kolika třídách párový učitel působí. Rozhodující však je, na jak velký úvazek se podaří zajistit finanční prostředky – tím je dána velikost pracovního úvazku – tedy počet hodin přímo ve třídě.

 

Co vlastně mohu od párové výuky očekávat jako rodič?

Můžete očekávat, že se dítěti dostane v hodinách s párovou výukou více pozornosti, rychlejší reakce vyučujícího – jsou na děti dva, přizpůsobení práce tempu dětí, prostě intenzivnější učení.

 

Co od párové výuky raději očekávat nemám?

Párová výuka není prostředkem na běžný školní provoz. Děti mívají domácí úkoly, je potřeba jim věnovat hlavně při nástupu do školy v 1. třídě více péče a pozornosti při domácí přípravě, atd. Párová výuka není o snížení náročnosti rodičovských školních „povinností“, ale o intenzitě, zapojení a pozornosti, které se dítěti dostane přímo ve škole.  

 

Jak zjistím, že párová výuka funguje?

Přímý důkaz fungování nebo funkčnosti párové výuky nejspíše neexistuje. Pokud o dvou vyučujících děti vůbec mluví, tak pak nejčastěji proto, že se různě dělily do skupinek, které pracovaly i mimo třídu, každá skupinka dělala něco jiného, nebo se děti střídaly a pak se seznamovaly s výsledky práce té druhé skupinky. Pokud mají děti párovou výuku od 1. třídy, pak považují dva vyučující ve třídě za přirozené a až následně zjišťují, že to tak v podstatě nikdo jiný než ony nemá. Některé děti informují o párovce tak, že v podstatě “hlásí“, že dnes nebyla druhá paní učitelka, protože je např. nemocná, nebo že je to dnes bavilo, „protože měly i druhou paní učitelku“ a uvedou k tomu i důvod. 

 

Jak se ke dvěma vyučujícím staví děti?

Děti vnímají dva dospělé ve třídě přirozeně, protože vyučující spolupracují. Dítě tak např. nedostává zdvojené pokyny či dvojité množství práce. Naopak, pokud si vyučující při práci s dětmi děti i střídají, je to pro děti změna, která vede ke zvýšení pozornosti.

 

Nemůže párová výuka narušit autoritu třídní „hlavní“ učitelky?

Ne, protože jsou oba vyučující jsou profesionálové a z podstaty věci potřebují spolupracovat, včetně např. známkování. Děti pak vnímají dva vyučující jako dvě autority, které se doplňují.

 

Co se stane, když párová výuka skončí?

Ve třídě vyučuje nadále standardně jeden vyučující. Některé děti naopak referují i při párové výuce, že dnes to bylo horší, protože neměly dvě paní učitelky.

 

 

Následující příspěvek pod obrázkem obsahuje všechny otázky a odpovědi na ně v nekrácené podobě.