Výroční zprávy, rozvoj školy, zprávy ČŠI a ředitel školy

Publikoval Vít Beran
Datum 23.11.2019
Výroční zprávy, rozvoj školy, zprávy ČŠI a ředitel školy

Výroční zprávy ředitele školy - Rozpočet školy - Projekt pedagogického rozvoje škola a jeho evaluace a Vlastní hodnocení školy Zprávy České školní inspekce - Ředitel školy

Výroční zprávy ředitele školy - Rozpočet ZŠ KunraticeProjekt pedagogického rozvoje škola a jeho evaluace a Vlastní hodnocení školy Zprávy České školní inspekce - Ředitel školy 

Výroční zprávy ředitele školy

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. předložil ředitel školy výroční zprávu zpracovanou podle podkladů předaných Odborem školství Magistrátního úřadu hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že všechny výroční zprávy mají být zpracovány jednotně v rámci celé Prahy, dodržel ředitel školy požadovanou osnovu a tu doplnil.

Předkladatel Mgr. Ing. Vít Beran
Výroční zprávy k prostudování:   
Předkladatel Mgr. Vlastilim Čepelák
Výroční zprávy k prostudování:

Rozpočet ZŠ Kunratice aktualizovaný pro finanční rok 2020

Rozpočet Základní školy Kunratice na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu - k prostudování ZDE
Rozpočet Základní školy Kunratice na rok 2020, neinvestiční příspěvek - k prostudování ZDE

Projekt pedagogického rozvoje škola a jeho evaluace

Díky projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU proměňujeme školu a pedagogický rozvoj školy se od září školního roku 2011/2012 řídí PROJEKTEM PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY (PPRŠ). Tento projekt je monotirováno v pravidelných zprávách, je každoročně evaluován a inovován. Projekt je společným dílem všech pedagogů a ti v souladu s tímto dokumentem si vytváří své Plány osobního pedagogického rozvoje (POPR). Plnění cílů tohoto plánu dokládají v Pedagogických portfoliích. PPRŠ nahradilo Vlastní hodn

ocení školy.

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na:
- cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu a jejich reálnost a stupeň důležitosti
- posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech
- oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření

Předkladatel Ing. Bc. Vít Beran
První VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY bylo zpracováno v červnu 2007 k příloze číslo 2. si můžete prohlédnout schéma znázorňující řízení školy.

Zprávy z inspekcí ČŠI ČR

Inspekční zpráva - 6. březen a 9. až 11. březen 2015
Protokol - Státní kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) žáků - 14. a 15. únor 2011
Inspekční zpráva - Institucionární inspekce - 3. až 8. června 2009
Inspekční zpráva - Orientační inspekce - 16. dubna a 22. až 24. dubna 2003
Inspekční zpráva - Hloubková inspekce - 12. až 13. ledna a 26. ledna až 3. února 1999
Poznámka: zprávy ČŠI jsou dostupné i na webu ČŠI ČR.

Mgr. Ing. Vít Beran 

ředitel Základní školy Kunratice, která je fakultní školou pedagogické a přírodovědecké fakulty, školou zařazenou do sítě "Škola podporující zdraví", je EKOŠKOLOU, realizuje MEZINÁRODNÍ PROGRAM GLOBE a pilotní projektové základní školy projektu "Pomáháme školám k úspěchu" od února 2007.
  • Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, obor "ZOO". Pedagogické vzdělání získal na katedře pedagogiky Vysoké školy zemědělské v Praze a na Přírodovědecké fakultě rozšiřujícím studiem "Ochrany životního prostředí pro učitele škol II. a III. cyklu" a dále doplňkovým studiem oboru "Biologie" zaměřené na přípravu učitelů střední školy a druhého stupně základní školy. Oblast školního řízení si rozšířil na UK v Praze Pedagogické fakultě bakalářským studiem "Školní řízení" a magisterským studiem "Management vzdělávání".
  • Od roku 1982 vyučoval v ZŠ Libčická v Praze 8, od února 1992 se po konkurzu stal ředitelem Fakultní ZŠ v Táborské ulici v Praze 4 a od roku 2007 působí jako ředitel Fakultní ZŠ v pražských Kunraticích.
  • V osmdesátých letech vedl kabinet biologie při Obvodním pedagogickém středisku v Praze 8. V letech 1990–1992 zastával funkci předsedy Oblastní rady ČMOS v Praze 8. Od roku 1990 se zapojuje do aktivit profesních asociací (Přátelé angažovaného učení, Asociace základního školství ČR a Asociace profese učitelství České republiky). V současnosti spolupracuje SKAV a je členem realizačních týmu MAP Prahy 12 a MAP Tišnovsko.
  • Je autorem textů a publikací pedagogického čtení. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při tvorbě, ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Byl dlouholetým členem redakční rady Učitelských listů a editorem publikací Nakladatelství Dr. Josef Raabe. Podílel se na pilotáži národních projektů „Koordinátor“ a „Autoevaluace“.
  • V roce 2009 byl přizván do expertní rady projektu "Pomáháme školám k úspěchu", kterého se v roce 2010 ZŠ Kunratice stala pilotní školou a která od srpna 2020 propojuje v nové fázi projektu školy lokality Praha. I v pokračování projektu PŠÚ zastává lídrovskou roli.
  • Pravidelně přijímá na stáže studenty funkčního studia, studia Školního managementu a účastníky programu Ředitel naživo. V letech 2015 až 2017 byl jmenován členem poradního týmu ministryně školství a od roku 2019 je členem poradního týmu prof. Jiřího Drahoše, předsedy Školského výboru Senátu ČR.
  • Od konce devadesátých let má významný vliv na jeho osobní rozvoj spolupráce s programem Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), programem SZÚ Praha "Škola podporující zdraví" a systematická podpora a vzdělávání projektu "Pomáháme školám k úspěchu". Koučovací dovednosti rozvíjí od roku 2016 v Akademii s.r.o. v Libchavách. Od roku 2015 spolupracuje s projektem "Učitel naživo" a v únoru 2017 byl přizván do Expertní rady tohoto projektu. Od roku 2018 v roli průvodce spolupracuje s programem Ředitel naživo.
  • Je ženatý, má čtyři děti. Má rád přírodu a turistiku. Je rád v přírodě a dlouhou dobu organizoval prázdninové lyžařské a vodácké tábory.

Užší vedení školy tvoří ředitel školy a tři zástupci ředitele školy. Zástupce statutárního orgánu je paní zástupkyně Mgr. Bc. Jitka Kopáčová a zástupkyní ředitele školy, která odpovídá za pedagogickou kvalitu je MgA. Bc. Olga Králová a Mgr. Bc. Michal Střítezský, který odpovídá za podporu a kontrolu vedení pedagogické dokumentace a zajišťuje suplování nepřítomných pedagogů.


 

 

Pozvaný mluvčí k debatě o jednotných přijímacích zkouškách na SŠ. Akvarium, EDUpoint Praha

Články s ředitelem školy: Kunratický zpravodaj č. 3/2018Kunratický zpravodaj č. 4/2018Učitelské noviny 31/2018