Kritéria hodnocení

Publikoval Kristýna Horáková
Datum 23.10.2023

Kritéria hodnocení
- žák musí splnit minimálně 70 % aktivní docházky do vyučovacích hodin, v opačném případě může být neklasifikován
- v případě plánované neúčasti delší než 3 dny (včetně), je potřeba podat žádost o uvolnění
- v případě dlouhodobé nemoci je potřeba zažádat o uvolnění, aby se nepřítomnost nezapočítávala do celkové absence
- žádost o uvolnění je dostupná v sekci Dokumenty na webu školy
- žák chodí do hodiny připraven se všemi potřebnými pomůckami

 

- ČJ:

1. Žák se aktivně účastní výuky a plní úkoly dle požadavků. 

2. Žák přečte 3 knihy za pololetí a zpracuje ke každé čtenářský list.

3. Žák má dopsané všechny čtvrtletní/pololetní práce a hlášené testy shrnující probrané téma.

Hodnota/váha známek:

1,0 - čtvrtletní a pololetní práce
0,5 - hlášený test (např. shrnující po konci tématu) + čtenářské listy
0,2 - pětiminutovky, desetiminutovky, průběžné menší testy
0,1 - práce v hodině

Písemné opravky testů se nepíšou. Je potřeba naučit se hned na první termín.

 

- M:

1. Žák se aktivně účastní výuky a plní úkoly dle požadavků.

2. Žák si nosí rýsovací potřeby na hodinu geometrie (ořezaná obyčejná tužka, kružítko, pravítko s ryskou).

3. Žák má dopsané všechny čtvrtletní/pololetní práce a hlášené testy shrnující probrané téma.

Hodnota/váha známek: 

1,0 - čtvrtletní a pololetní práce
0,5 - hlášený test (např. shrnující po konci tématu)

0,4 - testy z geometrie

0,2 - pětiminutovky, desetiminutovky, průběžné menší testy
0,1 - práce v hodině

Písemné opravky testů se nepíšou. Je potřeba naučit se hned na první termín.

 

- SKN:

1. Žák se aktivně účastní výuky a plní úkoly dle požadavků.

2. Žák má kompletní všechna portfolia (přírodovědné, zeměpisné, dějepisné).

3. Žák má dopsané všechny čtvrtletní/pololetní práce a hlášené testy shrnující probrané téma.

Hodnota/váha známek:

1,0 až 0,7 - testy (váha podle náročnosti a obsahu tématu)
0,5 - prezentace, referát
0,2 - plakát/prezentace z hodiny
0,1 - práce v hodině

Písemné opravky testů se nepíšou. Je potřeba naučit se hned na první termín.

 

- AJ: 

1. Aby Vás bylo možno na konci pololetí klasifikovat, je třeba mít docházku alespoň 70% a získat nejméně 4 známky po ukončení jednotlivých lekcí.

2. aktivní účast v hodinách Aj a příprava na hodinu

3. sebehodnocení v rámci škály ostatních předmětů

Malá známka: aktivita a činnost v hodině; příprava na vyučování; dobrovolné procvičovací domácí úkoly; minitesty/minikvízy (nebudou ohlašovány předem – cílem je, abyste se pravidelně připravovali na vyučování a abychom měli průběžnou zpětnou vazbu k vašim znalostem a věděli tak, na co se zaměřit při dalším učení)

Střední známka: „menší“ ověřování znalostí a dovedností zaměřené na aktuálně probíranou látku či konkrétní jevy z již probrané látky;)

Velká známka: „větší“ ověřování znalostí a dovedností zaměřující se na více aspektů jazyka/dovedností (unit testy po ukončení jednotlivých lekcí, projekty, prezentace, …)

 

- DV:

1. Žák se aktivně zapojuje do všech činností a plní zadané úkoly podle svých možností a schopností.

2. Žák uplatňuje tvůrčí přístup, nabízí vlastní nápady.

3. Žák spolupracuje a vhodně komunikuje.

 

- VV:

1. Žák se aktivně účastní výuky a plní úkoly dle požadavků.

2. Žák si po sobě uklidí své místo a použité pomůcky vrátí zpět na své místo.

3. Pokud žák nestihne zadanou práci dodělat během výuky, dodělá ji doma a donese ji paní učitelce do následující VV.

Vyučující hodnotí dodržení zadaného úkolu.

 

- TV:

1. Žák nosí cvičební úbor: sportovní triko (ne tílko), kraťasy nebo tepláky (bez zipu a knoflíků), pevná sportovní obuv s nebarvicí podrážkou (non marking) - ne skate (pokud žák nebude mít do haly sálovou obuv, bude z hodiny hodnocen známkou 5)
2. Žák na hodinu nastupuje bez předmětů, které mohou způsobit zranění – zejména hodinky, šperky, dlouhé vlasy si stahuje do culíku/drdolu
3. Žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při tělesné výchově
4. Žák se aktivně zapojuje do výuky – cvičí

Výsledná známka z TV za pololetí a na konci školního roku se vypočítá jako aritmetický průměr všech známek z hodin TV ve škole online.
Žák je za každou hodinu hodnocen známkou s váhou 1,0 (pouze v případě omluvené neaktivní účasti nebo absence v hodině, není žák hodnocen známkou).

Aktivní účast na hodině – známka 1
Neaktivní neomluvená hodina – známka 5

Omlouvání hodin TV:
1. Při dlouhodobé zdravotní komplikaci je možno požádat o uvolnění nebo částečné
uvolnění z TV (doložené lékařským potvrzením), nejdéle však před uzavřením
klasifikace v příslušném pololetí
2. Pokud ze zdravotních důvodů nemůže žák cvičit, předloží písemnou omluvenku
podepsanou rodiči před zahájením hodiny TV
3. Pokud se žák aktivně neúčastní hodiny TV, je připraven pomoci s přípravou nářadí,
náčiní nebo rozhodovat při sportovních disciplínách
4. Při náhlé indispozici dodá žák omluvenku dodatečně

 

- HV:

1. Žák se aktivně účastní výuky a plní úkoly dle požadavků.

2. Žák je připraven na hodinu a nosí potřebné pomůcky (notový sešit, zpěvníček).

3. Žák dodržuje řád učebny, zachází s hudebními pomůckami a nástroji dle pokynů učitele.

4. Žák jednou za pololetí prezentuje svou vlastní práci (zpěv, hra na nástroj, referát).


Aktivita, tvůrčí činnost a práce v hodině:

Všechny hudební činnosti, jako jsou zpěv, poslech, rytmická hra na své tělo, hra na nástroje, jsou jak v individuální, tak skupinové formě hodnoceny známkou o váze od 0,3 do 0,5 (dle rozsahu a náročnosti dané činnosti).  
Skupinová práce je dle míry aktivity, spolupráce, komunikace se spolužáky a kvality společného výstupu hodnocena známkou o váze od 0,3 do 0,5.  
Činnosti s pracovními listy jsou hodnoceny známkou o váze od 0,3 do 0,5 (dle rozsahu a náročnosti daných pracovních listů). 
Nadstandardní aktivita v hodině pak může být bonusově hodnocena známkou „1“ o váze 0,1 až 0,3. Nevěnování se výuce nebo zadaným společným činnostem může být naopak hodnoceno známkou „5“.  
Prezentace vlastní činnosti v podobě referátu nebo přednesu je hodnocena známkou o váze 0,5.


Písemné a ústní zkoušení: 

Průběžné písemné testy (např. test z not) jsou hodnoceny známkou o váze 0,3 až 0,5.
Písemné zkoušení menšího rozsahu je hodnoceno známkou o váze 0,5.