Informace MŠMT ČR pro školy k provozu od září 2021

Publikoval Vít Beran
Datum 29.8.2021
Informace MŠMT ČR pro školy k provozu od září 2021

Všichni si přejeme, aby nový školní rok byl v ZŠ Kunratice co nejpřirozenější a blížil se k tomu, co známe z předcházejících let před nouzovým stavem a uzavřením škol. Více ZDE

Očkovací autobus – zjištění zájmuVYJÁDŘENÍ MŠMT K DEZINFORMACÍM O AKTUÁLNÍCH PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH VE ŠKOLÁCHOdběrové místo Praha Kunratice - ...
Opatření ... 13.9.2021 - 10.9.2021 - 8.9.20211.9.2021 - SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ - ...

Na této stránce budeme pravidelně informovat o opatřeních, které musíme respektovat při organizaci výuky a programu ZŠ Kunratice. Děkujeme, že nám pomáháte.

Vít Beran, ředitel školy

Milí žáci,
vážení rodiče,
kolegyně a kolegové,

vedení školy po zralé úvaze rozhodlo o pokračování screeningového testování v naší škole. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli z toho důvodu, že máme v karanténě již dvě třídy a máme zájem udržet vše pod kontrolou.

Tím, že máme zásobu AG testů, můžeme hned tyto testy využít již toto pondělí. Zařídit plošně PCR testování je trochu složitější a vše budeme konzultovat s osobami kompetentními. 

Prosím, hlídejme zdravotní stav dětí. I když je cca 85% vyučujících očkováno, je riziko přechodu na distanční výuku, a to zejména ve chvíli, kdyby další třídy na II. stupni se dostaly do karantény.

Jak je vidět, tak situace není tak jednoduchá a nelze ji bagatelizovat. Znovu všem připomínám, že v naší škole v tomto roce je 780 žáků a na 120 zaměstnanců.

 • Má smysl posilovat imunitu.
 • Má smysl hlídat zdraví své i dětí.
 • Má smysl respektovat pravidla, která minimalizují šíření viru, nebo jakékoliv jiné nákazy.

Proto v pondělí 13.9.2021 budeme všechny žáky a neočkované zaměstnance testovat.

Děkuji za pochopení.
Vít Beran, ředitel školy

Datová schránka 10.9.2021 - INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

 • Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).
 • Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. Další výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření k nošení ochranného prostředku, který naleznete zde, ve znění této úpravy. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.

Podrobně ZDE

Datová schránka 8.9.2021 - INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. 

Podrobně ZDE

Očkovací autobus – zjištění zájmu do 1.9.2021 24:00 hodin

Po poradě na MHMP a s paní starostkou naší městské části by OČKOBUS mohl přijet do Kunratic v pondělí 6.9.2021 od 13:00. Prosím, VYPLŇTE DOTAZNÍK pouze v případě, že máte zájem využít možnosti se naočkovat očkovací látkou Comirnaty (BionTech/Pfizer). Podrobně ZDE.

K 1.9.2021

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 9-21:  ke stažení ZDE

Opatření k 1.9.2021 - SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ (MANUÁL) – podrobně ZDE. Z materiálu vybíráme:

 • Žáci vstupují do školy s nasazeným ochranným prostředkem obličeje a úst (zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének) a ochranný prostředek používají ve všech společných prostorách školy (s výjimkou třídy, po zjištěném negativním výsledku testu, či odevzdání dalších výše uvedených potvrzení).
 • Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, žáci I. ročníku se otestují 2. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021 (s výjimkou pro žáky, kteří písemným potvrzením doloží prodělané očkování, nebo ochrannou lhůtu 180 dnů od posledního pozitivního testu na covid-19, nebo potvrzení negativního antigenního testu ne staršího 72 hodin či PCR testu ne staršího 7 dnů provedeného mimo školu).
 • Zákonní zástupci, kteří nesouhlasí s testováním svého dítěte (žáka školy), doloží svůj nesouhlas písemně – s aktuálním datem, jménem dítěte (žáka školy) a svým podpisem.
  • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování:
   1. povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení;
   2. žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy;
   3. žák nesmí zpívat;
   4. žák používá hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení;
   5. žák při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu;
   6. nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou;
   7. době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru;
   8. škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp. - při vstupu do školy absolvují žáci povinně měření tělesné teploty a dezinfekci rukou.
 • Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině nebo školním klubu lze připustit také pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole.
 • V období září 2021 se doporučuje minimalizovat kontakt žáků různých tříd a skupin – přesouvání žáků do učeben, konání hromadných školních akcí, více různorodých skupin žáků, které nesplňují hygienické podmínky pro školní stravování.
 • Pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je omezen na minimum (vstup zákonných zástupců do školy je do odvolání možný pouze v závažných případech s vyplněním čestného prohlášení a doložením proběhlého očkování, nebo ochranné lhůty 180 dnů od posledního pozitivního testu na covid-19, nebo potvrzením negativního antigenního testu ne staršího 72 hodin či PCR testu ne staršího 7 dnů). To samé platí pro vstup cizích osob do školy.
 • VYJÁDŘENÍ MŠMT K DEZINFORMACÍM O AKTUÁLNÍCH PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH VE ŠKOLÁCH – podrobně ZDE