Týdenní plány

Týden 25.9.2023 - 29.9.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Michal Střítezský

Základní vědomosti z mluvnice = přehledy, aplikace teorie při řešení jazykových rozborů

Poznámka

ústní a písemné zkoušení z pravopisu = viz úvodní pravopisné cvičení + cvičení z učebnice str.93/8a,b = termíny viz ŠkolaOnLine
-doplnění správných písmen
-zdůvodnění pravopisných jevů
(např. s králi = muži, drahokamy = vzor hrad, koncovka -y, dni se krátily = podmět je rodu mužského neživotného, tamější = tam + přípona -ější, strýčkovy brýle = ty brýle (přídavné jméno přivlastňovací, vzor otcův)

Anglický jazyk

Vyučující Veronika Gajdošíková

Past Simple, Past Continuous

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

opakování tématu v restauraci viz příloha

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Úprava mnohočlenů - opakování - sčítání, odčítání, násobení, vzorce
Úterý 26.9. - PS Testy

Poznámka

TDÚ č. 2 - odevzdat 25.9.
Desetiminutovka - Číselné výrazy, dělitelnost

Informatika

Vyučující Tomáš Titěra

Kybertest - jak nenaletět na internetu?
Projdi si kybertest. Splň všechny úkoly. Na konci udělej screenshot s tvým výsledkem. Do zadání v Teams odevzdej:
1) Screenshot s výsledkem
2) Dokument ve Wordu, ve kterém uvedeš pět věcí, které si z kybertestu odnášíš pro tvé vlastní bezpečné používání online služeb. Piš v celých větách, gramaticky správně.

Poznámka

POKUD NEJSI VE ŠKOLE: vše zvládneš z domova, odevzdej zadání do Teams v daném termínu.

Výchova k občanství a zdraví

Vyučující Ondřej Nejedlý

- Seznámení s kritérii hodnocení
- Blok osobnostního a sociálního rozvoje, vzdělávací systém ČR

Dějepis

Vyučující Ondřej Nejedlý

Téma hodin: Totalitní ideologie a Mnichovská krize.

Úterý 03.10. - Kontrolní test č. 1 - Československá První republika, její národnostní složení a problémy při jeho formování, světová hospodářská krize, totalitní ideologie.

Přírodopis

Vyučující Jakub Holec

Hodina nebude - ředitelský den

Fyzika

Vyučující Jakub Zvěřina

Prezentace k opakování 2. stupně

Chemie

Vyučující Petr Holub

Opakování názvosloví hydroxidů a kyselin
Opakování seperačních metod (filtrace, krystalizace, chromatografie)

Výtvarná výchova

Vyučující Kateřina Círová

Pokračujeme v abstraktním umění. Tentokrát se ponoříme do jazyka čisté geomatrické abstrakce a seznámíme se výtvarným směrem s názvem SUPREMATISMUS.

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Netradiční sportovní hry.
Konzultace k přípravám vedení hodiny.