Týdenní plány

Týden 29.11.2021 - 3.12.2021

Anglický jazyk

Vyučující Aleš Kolář

Úvod do tématu město a architektura
Slovní zásoba k tématu

Poznámka

Test - Unit 5: ČT 2.12.

Vyučující Lenka Kmeťová

Unit 5 Revision
Unit 6 - The City - Speaking activities

Německý jazyk

Vyučující Šárka Trojanová

Opakování (čísla, barvy, dny v týdnu, představení se,...)
Zájmy, koníčky

Vyučující Iveta Číhalová

Budeme pracovat v pracovních sešitech
téma Meine Familie
PS str.19/22
PS str.23/3, str. 24/5,6,8
25/11,12, 26/13, 27/17,18,19

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

1. hodina: Dělení zlomků
2. Slovní úlohy se zlomky
3. a 4. hodina: čtyřúhelníky - vlastnosti a rozdělení

Pro nepřítomné: Budu dávat materiály do Teams a na umimematiku.cz. V učebnici si můžete projít daná témata.

Poznámka

Ve středu si vezměte rýsovací potřeby.

Informatika

Vyučující Jakub Zvěřina, Tomáš Titěra, Ondřej Nejedlý

Plánování výletu - vyhodnotíme si první úkol (výběr cíle) a ukážeme si, jak efektivně pracovat s vyhledávači spojení a s mapami.

Poznámka

Před hodinou všechny dvojice odevzdají vyplněný Forms, ve kterém vybírali cíl výletu - platí i pro ty, co minule chyběli.

Výchova k občanství a zdraví

Vyučující Ondřej Nejedlý

Dokončení tematického celku - lidská práva

Dějepis

Vyučující Ondřej Nejedlý

Středověká kolonizace a rytířská kultura

Poznámka

- Město vs. vesnice ve středověku
- Rytíři

Zeměpis

Vyučující Jan Mazůrek

Severní Afrika
- státy severní Afriky
- přírodní podmínky severní Afriky
- Nil - životodárná řeka
viz. pracovní sešit

Přírodopis

Vyučující Vít Beran, Helena Staňková

obojživelníci - opakování
plazi - evoluce, vnitřní a vnější stavba, pozorování, přizpůsobení prostředí, druhová rozmanitost

Vyučující Helena Staňková

obojživelníci - opakování poznávačka
Plazi - želvy a jejich ochrana - prezentace projektů
- Krokodýli

Fyzika

Vyučující Jana Kerzelová

Grafy - závislost dráhy pohybu na čase, časový průběh rychlosti pohybu

Výtvarná výchova

Vyučující Kateřina Círová

Středověká iluminace, kolorovaná kresba iniciály

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Kruhy, stoj na rukou, florbal.