Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře

Publikoval Vít Beran
Datum 20.12.2023
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře

Sledujte INFORMAČNÍ PORTÁL k přijímacím zkouškám: Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz). Termíny pro přijímací řízení do středních škol (dále také „SŠ“) a konzervatoří (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Termín pro přijetí legislativních úprav je plánován na 1. 1. 2024. Pro aktuální informace sledujte webové stránky MŠMT - Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR (msmt.cz). Je pravděpodobné, že některá opatření z důvodu digitalizace přijímacích řízení se ještě budou měnit. Bližší informace u KARIERNÍHO PORADCE ŠKOLY Mgr. Mgr. Kostadina Petrova Panusheva: kostadin.panushev@zskunratice.cz; +420 261 097 229 nebo na Oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT ČR (tel.: 234 811 755).

Důležité termíny:

Termín podání přihlášek do 1. kola

 • Do 30. listopadu 2023 - podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
  • Podáváte listinné (modré) přihlášky stejně jako v minulých letech.
 • Od 1. února do 20. února 2024 -podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.
  • Podáváte přihlášky nově popsanými způsoby.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

Kdy se bude konat jednotná přijímací zkouška (JPZ)?

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Kdy budou náhradní termíny JPZ?

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Kdy se bude konat školní část přijímací zkoušky?

 • od 2. ledna do 15. ledna 2024 - talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění
 • od 15. ledna do 31. ledna 2024 - talentové zkoušky na konzervatořích
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Kdy se budou konat náhradní školní přijímací zkoušky?

 • od 26. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další důležitá data 1. kola

 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

Aktuálně

Další informace

Odkazy k 5.1.2024:

Dopis z MŠMT - ZDE: Dopis_vr_ii_msmt-44_2024-2.pdf (ZABEZPEČENÝ) (zskunratice.cz)

Zajímavé odkazy od 15.11.2023:

10.11.2023 - Milí deváťáci, sedmáci a páťáci, Vážení rodiče, z MŠMT dorazilo první upřesnění, které ale ještě nemá legislativní oporu, k přijímacím řízením na střední školy. Protože informací je málo, dovoluji si Vás oslovit tímto dopisem s aktuálními informacemi k digitalizaci podávání přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích. Dopis ministra ZDE a příloha k dopisu ZDE.

Kam na střední školu?

I v tomto školním roce pro naše deváťáky chystá Školní poradenské pracoviště testy studijních předpokladů. Třídní učitelé, karierní poradce školy Mgr. Mgr. Kostadin Petrov Panushev, případně naše paní psycholožka Kateřina Fořtová Vás budou brzy informovat. Více informací i ZDE.

Co by měli udělat rodiče před podáním přihlášky:

O škole, kam se dítě bude hlásit:

 • vyhledat a získat, co nejvíce informací,
 • podívat se na internetové stránky vybraných škol, ověřit si, jaké obory škola pro další školní rok otvírá
 • jít se svým dítětem na den otevřených dveří na zvolenou školu,
 • zjistit si kritéria přijímacího řízení

Připravit si nouzový plán, pokud by dítě u přijímacích zkoušek neuspělo.

TERMÍNY
Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 platí dle aktuálně platné legislativy níže uvedené termíny.

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 
1. termín: pátek 12. dubna 2024 
2. termín: pondělí 15. dubna 2024 
 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 
1. termín: úterý 16. dubna 2024 
2. termín: středa 17. dubna 2024  
 
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 
1. termín: pondělí 29. dubna 2024 
2. termín: úterý 30. dubna 2024 
 

Dle současné úpravy platí následující:

 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2023;
 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2024;
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
 • termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2024; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024;
 • termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2024;
 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2024;
 • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2024; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Informace pro rodiče žáků, kteří si podávají přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou

Základní informace:

 • Rodiče, jejichž děti si chtějí podat přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou, obdrží dva kusy přihlášky i s vyplněnými známkami za poslední čtyři pololetí školní docházky s razítkem a podpisem ředitele školy. Tyto přihlášky se již nesmí kopírovat! Svůj zájem o tyto přihlášky sdělte Mgr. Haně Trundové prostřednictvím Edookitu.
 • Rodiče vyplní přední strany přihlášek – obě shodně. Uvádějte na ně prosím platné kontaktní údaje (adresy, telefonní čísla a mailové adresy). Škola zodpovídá pouze za správně uvedené známky.
 • K přihlášce lze přiložit diplomy, které dítě získalo v posledních letech, případně i vyšetření z PPP nebo SPC, pokud se jedná o dítě s podpůrným opatřením.
 • Pokud SŠ vyžaduje lékařské potvrzení, je třeba zajít si pro razítko k obvodní lékařce dítěte. Tato služba je zpoplatněna.
 • Rodiče pak sami musí přihlášky předat SŠ a to do 30. listopadu 2023.
 • Přijímací řízení proběhne ve dnech 2. – 15. 1. 2024, na konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2024, kritéria přijetí jsou na webových stránkách daných škol.
 • Výsledky přijímacího řízení naleznete na webových stránkách daných škol. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Zápisový lístek obdržíte proti podpisu v listopadu od třídního učitele. Prostřednictvím dítěte nelze (ze zákona) zápisový lístek zaslat.
 • Žák přijatý na SŠ s talentovou zkouškou má možnost na jaře si podat další dvě přihlášky na SŠ. Zápisový lístek by pak musel zákonný zástupce ze školy s talent. zk. vyzvednout a dát na jinou SŠ.
 • Další informace k vyplňování přihlášek a přijímacímu řízení najdete na webových stránkách školy:  www.cermat.cz nebo na: www.atlasskolstvi.cz, www.msmt.cz.
Povinná jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v rámcovém vzdělávacím programu (dále také „RVP“) kromě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny formy vzdělávání.
Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září, a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2024.
Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u konzervatoří a oboru vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2024; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2024, resp. koná-li se školní přijímací zkouška, tak do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou a oboru Gymnázium se sportovní přípravou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám. 

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).

Je pravděpodobné, že některá opatření z důvodu digitalizace přijímacích řízení se ještě budou měnit. Bližší informace u KARIERNÍHO PORADCE ŠKOLY Mgr. Mgr. Kostadina Petrova Panusheva: kostadin.panushev@zskunratice.cz; +420 261 097 229 nebo na Oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT ČR (tel.: 234 811 755).