Informace k provozu škol v roce 2021

Publikoval Vít Beran
Datum 28.5.2021
Informace k provozu škol v roce 2021

Vážení rodiče, milé kolegyně, drazí kolegové, milí žáci, od 1. března 2021 dochází opět k výuce na dálku ve všech ročnících. Informace pro výuku v prvním a druhém ročníku předají třídní učitelé. Vít Beran, ředitel školy

Rychlá navigace:Dodržujeme zásadu 6 RŽádost o ošetřovné - Jsme určená škola pro děti zaměstnanců vybraných profesí - Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví a Tematická zpráva ČŠI ČR - Distanční vzdělávání v základních a středních školách - Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2021/2022 - Dopis ředitele školy rodičům - 22. února 2021 - Potvrzení k vyhlášenému stavu od 1. března 2021 - 1. Fáze otevírání škol a režimových opatřeníTestování žáků
Informace platné od:
- 17., 24. a 31. 5.2021 - 10.5.2021 - 3.5.2021 - 12.4.2021 - 29.3.2021 -22.3.2021 - 1.3.2021 - 25.2.2021 - 1.2.2021 - 25. 1. 2021 - 4.1.202127.12.2020 - Soubory ke stažení

Dodržujeme zásadu 6 R:

 • Rozum = mít všech 5 pohromadě
 • Respekt a nikoliv strach
 • Ruce - pečlivé a časté mytí
 • Rozestup - udržovat si fyzický odstup od ostatních tak, jak provozní možnosti dovolí
 • Roušky - všude, kde je nařízeno a setkáváme se s dalšími lidmi
 • Radost - vždy a všude
Větráme třídy,
velkou přestávku využíváme podle možností
k pobytu na hřišti,
mnoho vyučovacích hodin
a činností oddělení školní družiny
jsme venku na čerstvém vzduchu.

Žádost o ošetřovné

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář - více na portálu ČSSZ - ZDE.

ZŠ Kunratice je určená škola pro děti zaměstnanců vybraných skupin

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (týká se i ZŠ Kunratice - dostupné ZDE). Seznam určených škol. Seznam profesí a pokyn Odboru školství MHMP k přihlašování včetně formulářů k vyplnění - ZDE. Zaměstnavatelé, kteří odpovídají uvedenému výčtu okruhu zaměstnanců, mohou požádat o umístění dětí prostřednictvím formuláře, který je ke stažení ZDE - a který bude zaslán pracovníkovi odboru školství, mládeže a sportu MHMP Mgr. Stanislavu Sivanincovi - stanislav.sivaninec@praha.eu, telefon: +420 236 00 5927.

Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví a Tematická zpráva ČŠI ČR - Distanční vzdělávání v základních a středních školách - 17.3.2021

Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví - celá zpráva ZDE

Tento metodický materiál přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Najdete zde rovněž tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které můžete doporučit rodičům vašich žáků.

Tematická zpráva ČŠI ČR - Distanční vzdělávání v základních a středních školách - celá zpráva ZDE

V březnu 2021 si Česká republika připomíná rok od nástupu pandemie nemoci covid-19, která kromě jiných oblastí velmi výrazně zasáhla také do oblasti vzdělávání. Česká školní inspekce od jara 2020 průběžně sleduje a hodnotí realizaci distančního vzdělávání z různých hledisek. Nyní Česká školní inspekce zpracovala souhrnná zjištění reflektující aktuální podobu distančního vzdělávání na základních a středních školách v kontextu ročních zkušeností škol s touto formou výuky.

Informace k provozu škol od 17. , 24. a 31. 5. 2021

Pokračuje rotační způsob výuky na II. stupni základních škol a rozšiřuje se možnost realizovat volnočasové programy. Pročtěte: ZŠ Kunratice | Informace k otevření škol od pondělí 31.5.2021 (zskunratice.cz)

Informace k provozu škol od 10. 5. 2021

Pokračuje rotační způsob výuky na II. stupni základních škol a rozšiřuje se možnost realizovat volnočasové programy. Pročtěte: Informace k otevření škol od pondělí 10.5.2021

Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2021/2022

- více ZDE

Informace k provozu škol od 3. 5. 2021

Rotačním způsobem bude zahájena výuka na II. stupni základních škol. Podrobnosti postupně umístíme na samostatnou stránku: Informace k otevření škol od pondělí 3.5.2021

Informace k otevírání škol a režimových opatření - OD 12.4.2021

1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ - (doručeno 28.3.2021 v cca 1:00 hodin) ke stažení ZDE

FAQ K PRVNÍ FÁZI NÁVRATU DO ŠKOL - stránky MŠMT

Co nás čeká od 12.4.2021:

Podrobný popis a důležité informace k otevření školy pro žáky na I. stupni jsou - ZDEna samostatné stránce našeho webu.

OBECNÉ INFORMACE:

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. STUPEŇ - v týdenních rotacích celých tříd.
 • INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE pro všechny druhy škol a poradenský systém.
 • DOBROVOLNÉ SKUPINOVÉ KONZULTACE umožněny v max. počtu 6 žáků a za dodržení režimových opatření pro:
  1) Znevýhodněné žáky 2.st. ZŠ a znevýhodněné žáky SŠ,
  2) 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ.
 • ŠKOLNÍ KLUBY A DRUŽINY pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.
 • OCHRANA NOSU A ÚST pro všechny.
  a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd).
  b) Děti a žáci MŠ, ZŠ a speciálních škol: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd. (rouška s atestem),
  – výjimka pouze pro žáky, kterým brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav.
 • TESTOVÁNÍ je povinné neinvazivní testování pro MŠ, Speciální školy, ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ:
  – antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně),
  – PCR 1x týdně,
  – první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu,
  – testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb.
 • VĚTRÁNÍ 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min. Doporučená venkovní výuka v maximální míře.
 • HOMOGENITA je povinná u všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod. Doporučená homogenita u skupinových konzultací a praktického vyučování.
 • STRAVOVÁNÍ pro distanční výuku pouze odběr (take-away).
  Pro prezenční výuku:
  – pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.,
  – rozestupy mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin,
  – přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd a s osobami vyzvedávajícími oběd na distanční výuce.
  – stejná pravidla pro konzumaci svačin.
 • VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

Testování žáků

Od 31.5.2021 v ZŠ Kunratice přejdeme z Ag testů na PCR testování.

Informace k distribuci antigenních testů do škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s připravovanou distribucí antigenních testů pro příslušné školy a školská zařízení v souladu s usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 8. března 2021 ve znění usnesení vlády ČR č. 303 ze dne 18. března 2021 informuje, že ... ZDE

V první fázi se tak bude ve školách testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy, které budou distribuovány z centrální úrovně státu do jednotlivých škol (s odběrem z přední části nosu). Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a indikováni na test. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte, žáka či studenta na prezenční výuce ve škole.

Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák či student, pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U dětí v MŠ, mladších žáků 1. stupně ZŠ a žáků se zdravotním postižením však bude připuštěna účast zákonného zástupce při testování (viz stránky MŠMT). Účast rodičů ve škole si při zákazu vstupu do školy třetích osob neumíme představit. Proto dohled a zejména vyhodnocení testů domlouváme se zdravotníky z kunratického zdravotního střediska. Věříme, že toto bude možné. Se šéf lekařem, panem MUDr. Davidem Macharáčkem, jsme domluveni.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března 2021 do 11. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)
  • do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 • dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu. Tedy ZŠ Kunratice jako tzv. "určená škola" dále pokračuje.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 22. března 2021 do 28. března 2021

Potvrzení k vyhlášenému stavu od 1. března 2021

Formuláře/potvrzení, které se Vám mohou v těchto dnech hodit, a to ať pracujete v naší škole, z různých důvodů pořebujete ve škole něco vyřídit a nebo dojíždíte do práce mimo obec - okres:

Zdroj: Operační středisko krizového štábu  hl. m. Prahy (OS KŠ HMP), Odbor bezpečnosti MHMP, Oddělení krizového řízení

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. března 2021

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

 • Informace o výuce v prvním a druhém ročníku předají třídní učitelé. V ZŠ Kunratice, tím jsme tzv. "škola určená" pro poskytování služeb dětem zaměstnanců IZS a zaměstnanců škol, tak bude fungovat i školní jídelna.
 • Informace z MŠMT podrobně ZDE.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření (výběr toho, co platí pro ZŠ Kunratice):

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

 • dětí v mateřské škole
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. 

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (týká se i ZŠ Kunratice - dostupné ZDE).

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

 • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání (1:1)

A NADÁLE JE POVOLENO:

 • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob

PROVOZ ŠKOLY:

 • recepce 7:00 až 17:00 hodin
 • obědy od 10:45 do 13:00 hodin, v jiný čas dle osobní domluvy s vedoucí ŠJ

KOMUNIKACE:

 • preferovaná komunikace je prostřednictvím OnLine nástrojů, dle osobní domluvy v konkrétní čas i ve škole
Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
 • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), ▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Současně datovou schánkou přišla informace ministra školství o očkování zaměstnanců škol a školkých zařízení.
MŠMT ČR zveřejněné informace k provozu školy od 1.9. do 31.12.2020 naleznete ZDE. Školskou verzi hodnocení PES si můžete otevřít ZDE

Dopis ředitele školy rodičům - 22. února 2021

Vážení rodiče, dobrý den, 

věřím, že o jarních prázdninách nacházíte chvíle na odpočinek, pobyt v přírodě. Nerad Vás obtěžuji a dovoluji si veřejně reagovat na dotazy některých z Vás ve vazbě na pravděpodobný návrat dětí do školy. Pár rodičů se ohrazuje proti nošení respirátorů a testování dětí. Jiní rodiče jsou zcela opačného názoru. Nic ale není úplně černé nebo bílé.

Prosím, musím připomenout, že jedinou jistotou ředitele školy, zejména v posledním roce, je nejistota. Na celou řadu Vašich otázek odpovědět neumím a ani nemohu umět odpovědět. Operativně, a pokud možno s předstihem, provádíme to, co je třeba. Myslím, že vše zvládáme dobře. I vy nám v tomto pomáháte. Děkujeme i za Vaši důvěru, podporu a spolupráci.

Zatím nic mimořádného ve směru vyhlášení opatření pro žáky nechystáme, protože toto škole, ani vedení školy primárně nepatří. Hlavní a zásadní informace musí se všemi dopady sdělit a garantovat Vláda ČR. Státní škole přísluší nařízené uvést do provozu . . . praktikovat. Ale takto pracujeme již rok. Ve škole je skoro 800 žáků a na 120 zaměstnanců. Zvládáme prevenci, zvládáme provoz. Od prvního školního dne školního roku 20/21 nosíme ve škole roušky. Od jara všem dětem měříme teplotu, preventivní opatření se týkají kontaktů všech lidí pobývajících ve škole, školního stravování, úklidu, dezinfikování … Dětem, které to potřebovaly, jsme zapůjčili notebooky. Deváťáci s podporou svých učitelů a školního poradenského pracoviště se chystají na přijímací řízení. Podobně se do školy chystají a ve spojení s naší paní psycholožkou a speciálními pedagogy jsou budoucí prvňáčci. V současnosti učíme prvňáky a druháky ve škole a ostatní na dálku. Mnoho učitelů vede pravidelně výuku ze školy. Provozní zaměstnanci provádí úklid a údržbu a jsou v práci ve škole. Ve školní jídelně se vaří i pro část mateřské školy…
Jen minimálně dětí a dospělých bylo v naší škole Covid19 pozitivních. Jen pár tříd postihla karanténa. V některých třídách byla v karanténě jen skupina dětí. Připraveni jsme a prostě fungujeme.

Po celou dobu nás podporuje a spolupracuje s námi naše radnice. Opatření, které dělám nyní ve spolupráci s paní starostkou se týká zajištění respirátorů pro zaměstnance školy. S naším závodním lékařem jsem konzultoval podobně jak v prosinci testování a šetření na protilátky, tak nyní připravenost na očkování zaměstnanců školy. Pro MŠMT jsem zpracovával tabulky upřesňující počty dospělých, kteří nyní pracují ve a ze školy a počty žáků devátých tříd. Jsme připraveni a čekáme …

Bude-li škola otevřena vzniká tím zákonná povinnost pro Vás jako rodiče spojená se školní docházkou. Rodiče jsou odpovědní za vzdělání svých dětí a rozhodují o tom, zda bude probíhat ve škole nebo zda jej budou zajišťovat sami nebo v jiném školním režimu s které musí schválit škola. My jako zaměstnanci školy, ale stejně s Vámi všichni jako občané ČR, se musíme řídit normami, které nařizují zákony, vyhlášený nouzový stav a které dále upřesňují jednotlivé resorty vyhláškami. Důležitý je respekt, strach svazuje, ten nechceme.

Jak to bude s testováním žáků také nevíme. Dle médií by se děti měly testovat samostatně. Rodiče jsou odpovědní i za zdravotní stav svých dětí, a za to, že do školy přichází zdravé … a připravené na výuku. Za své učení jsou odpovědné děti. Učitelé za to, jak vedou výuku a podporují učení dětí, a nikoliv za to, aby odebírali a vyhodnocovali vzorky testovaných žáků. S tím pro změnu nesouhlasím jako ředitel školy já. Pedagogy vyhodnocování vzorků může ohrožovat. Ale nikdo zatím nic závazně neví, nic nebylo závazně vyhlášeno, žádné závazné pokyny jsme nedostali.

Škola jako státní instituce se bude řídit tím, co bude nařízeno. Bude-li vůle pro rozhodování na nižší úrovni, tak toto budeme řešit až bude jasné to, co bude vyhlášeno. Nemá smysl se zabývat něčím, co zatím není jasné, k čemu nejsou informace nebo se staví na vodě, dohadech … Pozor, mnoho informací, nejen na sociálních sítích, může být Fake News.

Kvalitně ba výborně, již téměř rok zvládáme výuku na dálku, a to i v režimu určeném nouzovým stavem. Již rok, toto, i s Vašim přispěním, zvládají děti. Pro všechny je to již moc dlouhá doba.

Důležité informace o návratu dětí do školy budou včas Vám zaslány e-mailem a umístěny na web školy - ZŠ Kunratice | Informace k provozu škol v roce 2021 (zskunratice. cz). Bude-li povinnost mít respirátor, budou toto muset dodržovat všechny děti i zaměstnanci školy. Prosím, připravte se na to. Jistě sledujete média a vidíte, že podobné se nyní děje po návratu dětí do škol v sousedním Německu a jinde ve světě.

Těšíme se na děti ve škole.
Všem moc děkuji. ​ 
Příjemné předjarní dny o jarních prázdninách.

Vít Beran, ředitel školy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 do 14. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE):

 • o nad rámec informací uvedených v Informaci k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince platí podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu. Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE), pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. Více ZDE.

Informace k provozu škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
 • provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE a v příloze této informaci):
  • o nad rámec informací uvedených v přiložené Informaci platí podle krizového opatření i nadále, že je na  vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE),
 • pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. Více ZDE.
 • o případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Upřesnění k týdnu od 4. ledna 2021

Od 4. ledna 2021 budeme opět pracovat jinak, než bychom si všichni přáli. Pracujeme podle rozvrhu ve ŠkoleOnLine. Prvňáci a druháci mají program ve škole. Žáci třetích až devátých ročníků mají organizovanou výuku na dálku a podle týdenních plánů na webových stránkách třídy, pokynů jednoltivých vyučujících a třídních učitelů budou mít připraveny některé pracovní materiály na recepci školy. Prosím vyzvedněte si je. Se všemi se těšíme na OnLine výuce ;-).
Již MŠMT ČR zveřejněné informace k provozu školy od 1.9. do 31.12.2020 naleznete ZDE. Školskou verzi hodnocení PES si můžete otevřít ZDE
7. ledna 2020 MŠMT upřesnilo,
že provoz škol se do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020. Současně tento den ministr školství zaslal na školy:

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 naleznete ZDE.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (ZDE).
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během  přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu ZDE).

Pro ZŠ Kunratice je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol včetně ranní a odpolední družiny pro tyto žáky. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod.
 • Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“) a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 • Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském zařízení.
 • Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.
 • Je zakázána škola v přírodě a školní výlety.
 • Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.
 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

.