Informace k provozu škol v roce 2021

Publikoval Vít Beran
Datum 26.12.2020
Informace k provozu škol v roce 2021

Vážení rodiče, milé kolegyně, drazí kolegové, milí žáci, od 4. ledna 2021 budeme opět pracovat jinak, než bychom si všichni přáli. Již MŠMT ČR zveřejněné informace k provozu školy od 1.9. do 31.12.2020 naleznete ZDE. Školskou verzi hodnocení PES si můžete otevřít ZDE. Dobrý rok 2021. Vít Beran, ředitel školy

Rychlá navigace: Dodržujeme zásadu 6 RŽádost o ošetřovné - Určená škola - Od: 4.1.202127.12.2020 - Soubory ke stažení

Dodržujeme zásadu 6 R:

 • Rozum = mít všech 5 pohromadě
 • Respekt a nikoliv strach
 • Ruce - pečlivé a časté mytí
 • Rozestup - udržovat si fyzický odstup od ostatních tak, jak provozní možnosti dovolí
 • Roušky - všude, kde je nařízeno a setkáváme se s dalšími lidmi
 • Radost - vždy a všude
Větráme třídy,
velkou přestávku využíváme podle možností
k pobytu na hřišti,
mnoho vyučovacích hodin
a činností oddělení školní družiny
jsme venku na čerstvém vzduchu.

Žádost o ošetřovné

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář - více na portálu ČSSZ - ZDE.

ZŠ Kunratice je určená škola pro děti zaměstnanců vybraných skupin

Zaměstnanci vyjmenovaných profesí cestou svého zaměstnavatele žádají MHMP, Odbor školství, mládeže a sportu o možnost umístit své dítě dle usnesení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 č. 1378 k určení škol k nezbytné péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných skupin do určené školy.

Upřesnění k týdnu od 4. ledna 2021

Pracujeme podle rozvrhu ve ŠkoleOnLine. Prvňáci a druháci mají program ve škole. Žáci třetích až devátých ročníků mají organizovanou výuku na dálku a podle týdenních plánů na webových stránkách třídy, pokynů jednoltivých vyučujících a třídních učitelů budou mít připraveny některé pracovní materiály na recepci školy. Prosím vyzvedněte si je. Se všemi se těšíme na OnLine výuce ;-).
7. ledna 2020 MŠMT upřesnilo,
že provoz škol se do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020. Současně tento den ministr školství zaslal na školy:

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 naleznete ZDE.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (ZDE).
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během  přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu ZDE).

Pro ZŠ Kunratice je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol včetně ranní a odpolední družiny pro tyto žáky. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod.
 • Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“) a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 • Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském zařízení.
 • Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.
 • Je zakázána škola v přírodě a školní výlety.
 • Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.
 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

.