Školní psycholožka PhDr. Kateřina Fořtová

Publikoval Vít Beran
Datum 3.7.2015
Školní psycholožka PhDr. Kateřina Fořtová

Významnou odbornicí našeho školního poradenského pracoviště je naše školní psycholožka. Její pracovní náplň má opravdu široký záběr.

Stránky projektu OPPA - Aktuality - O projektu - Dokumenty - Školní psycholožka PhDr. Kateřina Fořtová - Tým školního poradenského pracoviště na ZŠ Kunratice Závěrečná konference - Uzavření projektu OPPA

 

Náplň práce školního psychologa:

• koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
• pracuje s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
• podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
• podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků
• podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření
• pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
• podílí se na přijímacím řízení žáků
• provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování
• zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
• provádí prevenci školní neúspěšnosti
• provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků
• provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků
• koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…)
• odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu
• poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu
• zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP,SPC,SVP
• zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru

Nadstandardní činnosti:

• osvětová, přednášková a vzdělávací činnost
• pomoc při organizaci zážitkové pedagogiky a volno časových aktivit
• pomoc s konkursními řízeními vyhlašovanými školou
• školní psycholog může nabízet i jiné druhy nadstandardních činností, např. skupinovou psychoterapii podle toho, v čem získal další odborné vzdělání a v souladu s potřebami školy 

PhDr. Kateřina Fořtová sestavila metodiku pro pedagogy: Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP).  Tato metodika vznikla v rámci KA01 projektu "Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů" .

 


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Období realizace:
01. 06. 2013 – 28. 02. 2015
Číslo projektu:
CZ.2.17/3.1.00/36336

 

Činnost školního psychologa je částečně podpořena projektem RAMPS-VIP III 
(Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III) do kterého je škola zapojena a který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány z uvedeného projektu v našem případě školním psychologem. Na dalších školách projekt podporuje školní speciální pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a další odborné pracovníky.