O projektu OPPA

Publikoval Vít Beran
Datum 3.7.2015
O projektu OPPA

Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů

Stránky projektu OPPA - Aktuality - O projektu - Dokumenty - Školní psycholožka PhDr. Kateřina Fořtová - Tým školního poradenského pracoviště na ZŠ Kunratice Závěrečná konference - Uzavření projektu OPPA

 

Hlavní cíl a smysl projektu - Projektový tým - Klíčové aktivity  

Hlavní cíl a smysl projektu

Náplní projektu je zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na Základní škole Kunratice s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů.

Dílčími cíli projektu jsou:
1) Vytvořit jasný, systematický a přehledný postup práce se žáky se SVP, jejich integrace a následné péče. Pro pedagogy bude vytvořena metodika (stručná metodická příručka), jak postupovat u žáků se SVP.
2) Poskytnout pedagogům a odborným pracovníkům dostatečné vzdělání, znalosti a kompetence pro práci se žáky se SVP. Učitel musí vědět, jak konkrétní handicap ovlivňuje školní výkon žáka, co prožívá a pociťuje žák se SVP a jakým způsobem s ním pracovat.
3) Rozvojem a systematickou činností školního poradenského pracoviště (ŠPP) individuálně podporovat pedagogy, rodiče žáků se SVP i samotné žáky se SVP podle jejich specifických potřeb, včetně péče o nadané žáky a cizince.
4) Vznikem speciálního studijního centra vytvořit žákům optimální podmínky v rámci školy pro jejich individuální vzdělávání a přípravu.

V případě dotazů se můžete obrátit na ředitele školy nebo na asistentku projektu.

Projektový tým:

Manažer projektu (úvazek 10%) - Ing. Lukáš Pomahač

Projektový manažer má mj. zodpovědnost za následující aktivity:
- dosažení výstupů projektů a projektových cílů,
- zajištění odpovídající kvality výstupů projektu ve spolupráci s odborným garantem - koordinátorem,
- zajištění správné administrativy vůči poskytovateli podpory, implementačních a monitorovacích záležitostí a věcné správnosti projektu,
- psaní věcné části monitorovacích zpráv ve spolupráci s ostatními členy týmu,
- zajištění finalizace monitorovací zprávy a souladu věcné a finanční části,
- řízení rizik projektu,
- plánování schůzek projektového týmu a dílčích aktivit, koordinace, vedení a účast na poradách realizačního týmu projektu,
- zadávání a podíl na řešení dílčích úkolů,
- účast na kontrolách prováděných ze stran poskytovatele podpory,
- řízení projektového týmu,
- zajištění komunikace mezi členy projektového týmu,
- komunikace s externími subjekty, zejména s poskytovatelem podpory.

Pozice vyžaduje dlouholeté zkušenosti s vedením lidí, zkušenosti s řízením projektů a organizační dovednosti. Plánovaný úvazek ve výši 10 %. Podílí se průřezově na všech aktivitách, přičemž náklady jsou zahrnuty v samostatné KA06.

Administrátor (úvazek 20%) - Mgr. Tereza Hrušková

Asistent projektu má mj. zodpovědnost za následující aktivity:
- podpora a pomoc manažerovi projektu,
- zajištění a zpracování agendy a komunikace ve vztahu k cílové skupině,
- organizace školení a dalších aktivit pro cílovou skupinu, asistence při realizaci aktivit projektu,
- zajištění a podpora komunikace v rámci realizačního týmu,
- archivace potřebných dokumentů, výstupů a materiálů projektu,
- účast na přípravě monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a dalších administrativních dokumentů,
- vedení evidence a inventarizace materiálů, pomůcek a výstupů projektu,
- správa korespondence, adresářů a statistik v rámci projektu,
- kontrola monitorovacích indikátorů, sběr monitorovacích listů, seznamů podpořených osob, reporting,
- spolupráce na dílčích činnostech v rámci celého projektového týmu.
Pozice vyžaduje zkušenosti s administrativou a organizační dovednosti. Plánovaný úvazek ve výši 20 %. Podílí se průřezově na všech aktivitách, přičemž náklady jsou zahrnuty v samostatné KA06.

Finanční manažer (úvazek 10%) - Ing. Petra Jelínková a Ing. Lukáš Pomahač

Finanční manažer má mj. zodpovědnost za následující aktivity:
- kontrola finančních a účetních dokladů podle pravidel operačního programu (nejedná se o vedení účetnictví),
- finanční řízení a kontrola čerpání rozpočtu projektu v souladu s žádostí,
- shromažďování, kontrola a evidence finančních a účetních podkladů,
- příprava všech typů podkladů pro finanční část monitorovacích zpráv, kompletace finanční části monitorovací zprávy a zajištění souladu s věcnou částí,
- zpracování žádostí o platbu,
- dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu projektu,
- účast na kontrolách projektu,
- účast na poradách projektového týmu k řízení a chodu projektu,
- spolupráce na dílčích činnostech v rámci celého projektového týmu.
Pozice vyžaduje zkušenosti s přípravou rozpočtů, finančním řízením, znalost finančních dokumentů a organizační dovednosti. Plánovaný úvazek ve výši 10 %. Podílí se průřezově na všech aktivitách, přičemž náklady jsou zahrnuty v samostatné KA06.

Odborný garant - koordinátor (úvazek - 10%) - Mgr. at Mgr. at MgA. Lenka Novotná (od února 2014)

Odborný garant - koordinátor má na starosti řízení projektových aktivit z odborného hlediska. Pozice se doplňuje s hlavním manažerem projektu, který má na starosti dosažení výstupů projektu z administrativního hlediska ve vztahu k poskytovateli dotace.

Pozice odborný garant - koordinátor vyžaduje odborné znalosti v dané oblasti, tj. v práci se žáky se SVP, jejich potřebách, v komunikaci s rodiči a ostatními zainteresovanými osobami (psycholog, speciální pedagog, asistenti, třídní učitelé, externí organizace - PPP). Zároveň vyžaduje zkušenosti s vedením lidí a organizační dovednosti, bude spolupracovat se všemi členy realizačního týmu a kontrolovat odbornou úroveň výstupů jejich práce. Plánovaný úvazek ve výši 10 %. Podílí se průřezově na všech aktivitách, přičemž náklady jsou zahrnuty v samostatné KA06.

Školní psycholog (úvazek - 50%) - PhDr. Kateřina Fořtová

Pracovní náplň:

- spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných, s prospěchovými potížemi, aj.
- vedení třídnických hodin ve spolupráci s učitelem (použití technik skupinové dynamiky, rozvoj komunikačních dovedností, sebeúcty, rozšíření sociálních dovedností, techniky z oblasti dramaterapie),
- anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultace s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem,
- individuální psychologické poradenské služby žákům, dále také rodičům a učitelům školy (NEJSOU CS, NEZBYTNÉ ZAPOJENÍ PRO PODPORU ŽÁKA).
- spolutvorba preventivních programů, metodická podporu učitelům při aplikaci psychologických poznatků do praxe, aj.
- interní školení pedagogů a odborných pracovníků (KA02)

Psycholog musí mít odpovídající vzdělání v oboru, praktické zkušenost a znalosti s prací se žáky se SVP, praxi v realizaci screeningu žáků, sociometrických šetření, v realizaci nápravných opatření, v používání všech speciálních nápravných metod, výborné komunikační dovednosti, atd. Plánovaný úvazek ve výši 50 %. Podílí se průřezově na všech aktivitách, přičemž těžiště jeho práce je v KA03, proto jsou zde pro přehlednost přiřazeny všechny náklady.

Speciální pedagog (úvazek - 50%)  - Mgr. Olga Drbalová

Náplní práce speciálního pedagoga je především:
- tvorba a aktualizace podrobných individuálních vzdělávacích plánů žáků se SVP,
- sledování jejich plnění, hodnocení výsledků a vývoje situace u žáka,
- konzultace pro žáky, pedagogy i rodiče (NEJSOU CS, NEZBYTNÉ ZAPOJENÍ PRO PODPORU ŽÁKA),
- plánování, realizace a monitoring individuální integrace žáků se SVP,
- individuální i skupinová práce se žáky se SVP,
- logopedie (individuální práce se žákem při nápravách řeči), aj.
- interní školení pedagogů a odborných pracovníků (KA02)
Speciální pedagog musí mít odpovídající vzdělání v oboru, praktické zkušenost a znalosti s prací se žáky se SVP, praxi v používání všech speciálních nápravných metod, výborné komunikační dovednosti, atd. Plánovaný úvazek ve výši 50 %. Podílí se průřezově na všech aktivitách, přičemž těžiště jeho práce je v KA03, proto jsou zde pro přehlednost přiřazeny všechny náklady.

Asistent pedagoga (7 osob x úvazek 20% = 140%) - Zdeňka Dudová, Michaela Havelková, Mgr. Renata Konášová, Mgr.et Mgr. Kostadin P. Panushev, Mgr. Zuzana Piherová a Bc. Karin Vašatová

Asistent pedagoga je zapojen v KA03. Náplní jeho práce je zejména:
- pedagogická asistence při výchovné a vzdělávací činnosti žáků, spolupráce s pedagogy, individuální práce se žáky se SVP,
- příprava speciální výuky na každou vyučovací hodinu spolu s pedagogem,
- pomoc žákům při přípravě na vyučování,
- podílí se na diagnostice a hodnocení svých žáků,
- poskytuje zpětnou vazbu žákům se SVP, jejich rodičům, pedagogům, aj.

Pozice vyžaduje zkušenosti s prací a znalosti žáků se SVP, pedagogické vzdělání, komunikativnost, schopnost týmové spolupráce s ostatními pedagogy, aj. Asistenti pedagoga na škole reálně fungují na částečné úvazky, nicméně vzhledem k počtu žáků a jejich SVP by bylo potřeba rozšířit jejich úvazky v průměru o 20 %. V rámci rozpočtu je uveden úvazek 140 %, který odpovídá zapojení 7 asistentů pedagoga (7 x 20 % = 140 %).

Odborný pracovník speciálního studijního centra (úvazek - 50%) - Mgr.- Tereza Hrušková

Odborný pracovník speciálního studijního centra se podílí na projektu v rámci KA04. Náplní jeho práce je zejména přímá asistence žákům se SVP v odpoledních hodinách v rámci SSC, jeho činnost je obdobná jako u asistenta pedagoga pro žáky se SVP, tj.:
- pedagogická činnost - výchova a vzdělávaní žáků se SVP v rámci SSC,
- spolupráce s pedagogy žáků a s jejich rodiči,
- individuální práce se žáky se SVP,
- příprava speciální výuky a cvičení pro každého žáka,
- pomoc žákům při přípravě na vyučování v rámci SSC,
- zajišťuje bezpečnosti žáků v rámci SSC, aj.
Pozice vyžaduje zkušenosti s prací a znalosti žáků se SVP, pedagogické vzdělání, komunikativnost, schopnost týmové spolupráce s ostatními pedagogy, aj. Plánovaný úvazek odpovídá 4 hodinám denně (odpolední výuka v rámci SSC), tj. 50 %.

Klíčové aktivity 

KA01 - Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského  - KA02 - Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků v oblasti prevence a péče o žáky se SVP - KA03 - Implementace metod a aktivit ŠPP do praxe a podpora pedagogů při práci se žáky se SVP - KA04 - Vznik speciálního studijního centra pro žáky se SVP a jeho provoz - KA06 - Řízení a administrace projektu

 

KA01 - Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského 

První fáze KA01 bude probíhat od 1. 6. 2013 do 30. 9. 2013 (4 měsíce). Bude zahrnovat situační analýzu a tvorbu metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP).  Druhá fáze KA01 bude probíhat od 1. 6. 2014 do 30. 9. 2014 (4 měsíce) a jejím cílem je revize a úprava metodiky na základě získaných zkušeností ze školního roku 2013/14.

Výstupem KA01 bude:
- 1x situační analýza aktuálního stavu práce se žáky se SVP na ZŠ Kunratice
- Komplexní metodika pro práci se žáky se SVP na ZŠ Kunratice
- stabilizace a zajištění udržitelného rozvoje ŠPP školního poradenského pracoviště (ustavující dokumenty, pravidla, odborné zajištění jeho funkcí, atd.)

KA02 - Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků v oblasti prevence a péče o žáky se SVP

KA02 bude probíhat od 1. 7. 2013 do 31. 1. 2014. Cílem této aktivity je poskytnout další vzdělání v oblasti práci se žáky se SVP a také v souvisejících aktivitách (typu komunikace se žákem, s rodičem, apod.). Cílovou skupinou této aktivity jsou odborní pracovníci školy pro žáky se SVP a také ostatní pedagogové, kteří s těmito žáky pracují v rámci svých běžných tříd (min. 31 osob).

Konkrétně se bude jednat o následující typy kurzů a školení:
1) Specializované (příp. certifikované) individuální kurzy pro odborné pracovníky (psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga) a pedagogy.
2) Školení pro pedagogy na ZŠ Kunratice (organizované na místě pro větší skupinky pedagogů 12 až 15 osob), která se budou vztahovat k metodice vytvořené v KA01.

Výstupem KA02 budou:
- 3x realizace speciálních školení pro pedagogy i odborné pracovníky, celkový rozsah 3 dny (24 hodin).
- 8 dní interních školení organizovaných pro pedagogy přímo na škole, celkový rozsah 64 hodin.
- 1x podpořená osoba - účastník individuálních kurzů. Jedná se o školního psychologa, který se zúčastní kurzů SORAD a Woodcock-Johanson. Tyto kurzy jsou určeny výhradně pro odborníky v oboru psychologie, klíčové získané poznatky budou ostatní pracovníkům zprostředkovány formou interních školení.
- min. 30 podpořených osob - pedagogů/odborných pracovníků, kteří se zúčastní interních školení organizovaných na škole a školení "Třídní kompas".
Hlavním výstupem aktivity bude rozvoj znalostí a kompetencí účastníků kurzů v oblasti SVP, kteří je budou následně aplikovat v praxi v rámci následujících aktivit projektu (KA03, 04 a 05). Všichni účastníci obdrží certifikát/potvrzení o absolvování kurzu.

KA03 - Implementace metod a aktivit ŠPP do praxe a podpora pedagogů při práci se žáky se SVP

KA03 bude probíhat od 1. 9. 2013 do 28. 2. 2015. Bude navazovat na KA01 a KA02, resp. částečně se překrývat. Klíčovou náplní této aktivity bude implementace metodiky práce se žáky se SVP (vytvořené v KA01) do praxe a podpora všech žáků se SVP na škole, včetně jejich podpory skrze spolupráci s pedagogy (třídními učiteli) a rodiči žáků. Pozn. RODIČE (A V TOMTO SMYSLU I UČITELÉ) NEJSOU CÍLOVOU SKUPINOU, ALE JEJICH ZAPOJENÍ JE NEZBYTNÉ PRO PÉČI O ŽÁKA. Všechny zapojené osoby dále využijí znalostí získaných v KA02.

Výstupem KA03 bude:
1) Podpora žáků se SVP prostřednictvím poskytování služeb odborných pracovníků: školní psycholog (v rozsahu 50 % úvazku, tj. cca 4 hodiny denně včetně přípravy, individuálních konzultací, atd.), speciální pedagog (50 %, cca 4 hodiny denně), asistent pedagoga (navýšení úvazků o 7 x 20 %, tj. cca 7 x 8 hodin/týden).
2) Doplnění nezbytných testů, pomůcek, učebnic a pracovních listů pro přímou práci se žáky.
3) Relevantní záznamy z poskytovaných služeb, konkrétně zápisy ze sezení se žáky, individuální vzdělávací plány, příprava speciální výuky a úkolů, pravidelný reporting všech aktivit (např. souhrnná zpráva za každé pololetí), atd.
4) Minimálně 85 podpořených žáků se SVP ve škole. Počítáme, že 80 žáků bude podpořeno úspěšně.

KA04 - Vznik speciálního studijního centra pro žáky se SVP a jeho provoz

KA04 bude probíhat od 1. 7. 2013 do 28. 2. 2015, tj. téměř po celou dobu. V první fázi (7 a 8/2013) vznikne speciální studijní centrum (SSC) v rámci školní knihovny a studovny. Ve druhé fázi pak bude toto centrum poskytovat podporu žákům se SVP.

Tato KA bude zaměřena na cílovou skupinu dětí se SVP (zejména cizinci, děti z nepodnětného prostředí, děti s SPU atd.). Cílem aktivity je vytvořit jim vhodné podmínky pro vzdělávání nad rámec běžné výuky tak, aby měli k dispozici vyhrazený prostor a speciální pomůcky, které budou určeny na konkrétní vzdělávací potřebu žáka. Zároveň bude k dispozici odborný pedagog, který bude v rámci SSC o tyto žáky pečovat.

Výstup KA04:
1) Fungující speciální studijní centrum s vyškoleným odborným pracovníkem a vybavené nezbytnými pomůckami a zařízením, které přispívá k zlepšení výsledků vzdělávání žáků se SVP.
2) Minimálně 35 podpořených osob v rámci SSC (počítáme, že cca 35 žáků se SVP budou pravidelně alespoň 3x týdně v rámci projektu využívat služeb SSC).
3) 35 úspěšně podpořených osob (předpokládáme, že všichni žáci budou podpořeni úspěšně). Úspěšnost je v tomto případě dána pravidelnou docházkou podle domluveného plánu min. 3x týdně do centra a účast na jeho aktivitách).
Hlavním výstupem této aktivity bude větší úspěšnost žáků se SVP v běžné výuce, tj. budou se snáze a více zapojovat do výuky, budou mít lepší studijní výsledky, atd. Zlepšení výsledků těchto žáků bude monitorováno formou zpětné vazby od speciálního pedagoga, školního psychologa a učitelů školy, min. 1x za každé pololetí.

 

KA05 - Doplňkové aktivity pro žáky se SPV a podpora jejich začlenění do třídních kolektivů nebaly podpořena

 

KA06 - Řízení a administrace projektu

KA06 bude realizována po celou dobu projektu. Tato aktivita zahrnuje veškeré řízení projektu, administrativu a finanční řízení (nejedná se o účetnictví, ale o zejména o řízení průběhu čerpání rozpočtu a příprava finanční části monitorovacích zpráv).

Výstupem KA06 bude:
- Pravidelné schůzky projektového týmu (min. 1x měsíčně podle potřeby) a interní zápisy z těchto schůzek, včetně fotodokumentace.
- Kompletní dokumentace projektu, zahrnující např. prezenční listiny podpořených osob (nebo seznamy podpořených žáků), monitorovací listy, veškeré výstupy projektu, pracovní smlouvy všech zapojených osob, fotodokumentaci projektových aktivit, monitorovací zprávy projektu, evaluační formuláře, a další.
- Monitorovací zprávy projektu (včetně zprávy o zahájení realizace projektu a závěrečné zprávy o ukončení projektu).
Obecně hladký průběh a zdárné ukončení projektu při dodržení (a pokud možno i překročení) všech plánovaných výstupů.

 


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Období realizace:
01. 06. 2013 – 28. 02. 2015
Číslo projektu:
CZ.2.17/3.1.00/36336