Týdenní plány

Týden 4.12.2023 - 8.12.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Michal Střítezský

Slovesný rod + základní skladební dvojice a věty jednočlenné a dvojčlenné

Poznámka

-písemný test - slovní druhy, přídavná jména, zájmena a číslovky = viz ŠOL a přiložené soubory = středa 6.prosince 2023
-ústní zkoušení ze shody přísudku s podmětem (út 11.12. a stř 12.12. 2023)

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

Mikuláš -v úterý odpadá hodina 9.A a 9.C
oblečení opakování
a pozor! začínáme zkoušet rozhovor U lékaře - takže se učte - viz příloha

Vyučující Petra Horáková

Dozkoušení okruhu Gesundheit, zadány věty

Matematika

Vyučující Kateřina Pešková

Slovní úlohy
- na směsi, pohyb a společná práce

Odevzdání 11.TDÚ 4.12.
Zadání 12.TDÚ

Poznámka

Pololetní práce - 6.12.
- číselné výrazy (počítání se zlomky, mocninami a odmocninami, desetinnými čísly)
- úprava výrazů (sčítání a odčítání mnohočlenů, vytýkání, roznásobování, vzorečky)
- rozklad na součin (vytýkání či pomocí vzorečku)
- slovní úlohy na procenta
- rovnice
- krácení, násobení a dělení lomených výrazů včetně určování podmínek

Příprava - PL na stránkách matematiky 9.ročník, příklady v PS, týdenní přípravy a Team

Zeměpis

Vyučující Tereza Doudová

Téma obyvatelé a sídla ČR
- sčítání lidu, charakteristiky obyvatel, města, venkov
PS 12-13

Přírodopis

Vyučující Jakub Holec

Horniny

Poznámka

Horniny vyvřelé, usazené a přeměněné
Poznávání hornin podle typických znaků

Fyzika

Vyučující Jakub Zvěřina

Prezentace k opakování učiva 2. stupně

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Vedení hodin žáky 9. tříd.