Týdenní plány

Týden 30.1.2023 - 3.2.2023

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

budeme mít jen jednu hodinu - In der Schule - slovíčka viz příloha

Vyučující Šárka Trojanová

Opakování W-otázek a dokončení projektu ICH - já.
Krátce se budeme zabývat slovní zásobou školních pomůcek. Budeme se učit konverzaci ve škole - jaké předměty máš dnes ve škole? Který předmět máš rád/a? (s pomocí sloves mögen - Ich mag Mathe, Englisch,...), dále vyjádříme, jaké pomůcky pro který předmět potřebujeme (sloveso brauchen).
Toto téma propojíme s tématem "Můj den" - cílem bude umět mluvit o tom, co v průběhu dne děláme. Zopakujeme tak slovní zásobu koníčků, připomeneme časování sloves a naučíme se nová slovíčka - aufstehen (vstávat), frühstücken (snídat), essen (jíst),... Výstupem bude plakát, popř. prezentace, nebo dle domluvy, na kterém každý žák ukáže, jak vypadá jeho běžný den.

Poznámka

Na procvičování NJ doporučuji aplikaci Deutsch Trainer A1 - https://www.goethe.de/ins/it/de/spr/ueb/dtr.html

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Shodnost trojúhelníků
Racionální čísla - znázornění na číselné ose, porovnávání - procvičování
Celá čísla - opakování

Poznámka

Týdenní DÚ č. 14 - odevzdat: pondělí 30.1.
Desetiminutovka - počítání s celými čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení) - úterý 7.2.

Informatika

Vyučující Tomáš Titěra

Pokračujeme ve Scratchi. Naučíme se používat opakování ke kreslení obrazců za využití součtů velikostí úhlů.

Dějepis

Vyučující Miroslav Kotrs

Drazí sedmáci, 
k tématu Karla IV. máte za úkol vypracovat poster (plakát), který se věnuje právě tématům s Karlem IV. 

Poster můžete zpracovávat samostatně, nebo ve dvojici. Poster je hodnocený a jeho zpracování je povinné pro všechny. Tudíž i když jste chyběli na zadání práce, je vaší povinností tento úkol zpracovat. Při jakýchkoliv nejasnostech se nebojte mě kontaktovat. 

Stanovené datum odevzdání je 2. února. Pokud potřebujete více času, pište mi individuálně. 

Kritéria zpracování posteru jsou k dohledání i ve složce Výukové materiály v MS Teams. 

Přírodopis

Vyučující Jan Mazůrek, Jakub Holec

Úvod do ptáků

Hudební výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

1. čtvrtletí = Od počátků hudby až po Baroko
2. čtvrtletí = Hudební Klasicismus
3. čtvrtletí = Hudební Romantismus
4. čtvrtletí = Hudba 20. století

Vyučující Dalibor Havlíček

Úvod do hudebního klasicismu

Poznámka

Symfonický orchestr a jeho hudební nástroje v době klasicismu
a) smyčcové (housle, viola, violoncello, kontrabas)
b) dechové dřevěné (flétna, hoboj, klarinet, fagot)
c) dechové žesťové (trubka, lesní roh, pozoun)
d) bicí (tympány)

Svět práce - pěstitelství

Vyučující Vít Beran, Radka Turková, Lucie Hamerská

Péče a rozmnožování pokojových rostlin, příprava na pěstovaní sadby zeleniny a květin ... dle počasí potřeby práce v areálu školy na úpravách exteriérů.