Doplňující volby členů Školské rady – volební období 2021 až 2024

Publikoval Vít Beran
Datum 12.11.2023
Doplňující volby členů Školské rady – volební období 2021 až 2024

Volby členů ŠR za zákonné zástupce žáků se konaly 18. listopadu 2021. Doplňující volby/ kooptace jednoho člena ŠR za zákonné zástupce žáka proběhnou v průběhu Vánočních trhů dne 14.12.2023.Vyhlášení voleb do školské rady a vzor přihlášky kandidáta do ŠR – formát .docx nebo .pdf

Harmonogram voleb - INFORMACE PRO VOLIČE - KandidátiZákonná úpravaPřiložené soubory

Vážení rodiče – zákonní zástupci žáků,
funkční období stávajících členů Školské rady za zákonné zástupce končí v roce 2024 a ze zákona jsem pověřen organizací voleb do Školské rady. Touto cestou Vás vyzývám k podání návrhů, respektive ke kandidatuře za člena Školské rady. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem pro volby členů školské rady, schváleným Radou MČ Praha Kunratice, vyhlašuji dovolbu člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků do konce funkčního období, tedy do 18.11.2024.

Harmonogram voleb:

  • Do pátku 1.12. 2023 15:00 hodin je možné v kanceláři školy předat návrhy kandidátů do školské rady na podatelnu školy – kancelář školy – I. patro v historické budově nebo poslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu skola@zskunratice.cz.

  • Vyhlášení voleb do školské rady a vzor přihlášky kandidáta do ŠR – formát .docx nebo .pdf.
  • Oslovení kandidáti a kandidáti zájemci o práci ve Školské radě své přihlášky ke kandidatuře mohou odevzdávat do pondělí 4.12.2023.

  • Dne 6.12. 2023 budou kandidáti představeni na webových stránkách školy.

  • Dne 14.12.2023 proběhnou VOLBY v rámci Vánočních trhů s možností volit od rána 7:30 do ukončení Vánočních trhů, respektive do 18:00 hodin.

INFORMACE PRO VOLIČE: volba ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 

  • Od 7:00 hodin dne 14. 12. 2023 si voliči mohou vyzvednout volební lístek na recepci školy a převzetí potvrdí podpisem na seznamu třídy. 
  • Pokud má rodič/zákonný zástupce ve škole dvě a více dětí je volební lístek připraven ve třídně nejmladšího, respekti. ve mladšího dítěte. V případě dvojčat /vícerčat rozdělených do dvou/více tříd, je volební lístek připraven ve třídě s dřívějším abecedním označením (A-B v A, A-C v A, B-C v B).
  • Volit můžete do ukončení informativního odpoledne. Nevydané volební lístky předá recepční zpět do kanceláře školy nebo ředitelny.
  • Volit můžete od 7:00 do 18:00 hodin na recepci školy. Děkujeme. 

Víte-li o vhodném kandidátovi, či máte-li zájem stát se členem školské rady a podílet se tak na rozvoji, ale také supervizi školy, pošlete své návrhy na kandidáty či potvrďte svůj zájem do pátku 1.12.2023 15:00 hodin na podatelnu školy, respektive odevzdávejte přihlášky do pondělí 6.12.2023 na podatelnu školy – kancelář školy – I. patro v historické budově nebo poslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu skola@zskunratice.cz. Vzor přihlášky je ke stažení na webu školy v červené sekci – Školská rada při ZŠ Kunratice - Dokumenty Školské rady. V přihlášce uveďte jméno, titul, třídu Vašeho syna nebo dcery, povolání, krátké zdůvodnění Vaší kandidatury a také kontakt. Bližší informace o účelu a zákonných povinnostech školské rady získáte ve výše zmíněném školském zákoně. Výňatek týkající se školských rad najdete na webových stránkách naší školské rady

Děkujeme za Vaši aktivní účast. 
Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy 9. listopadu 2023

Kandidáti do školské rady – Prosím, seznamte se!

Kandidáti: ...
Kandidáti jsou řazeni v pořadí podle abecedy.

Vyhlášení voleb do školské rady a vzor přihlášky kandidáta do ŠR – formát .docx nebo .pdf.

KANDIDÁT

DŮVOD KANDIDATURY

DALŠÍ INFORMACE
v přihlášce

Mgr. Tomáš Lachman

Přispět k udržení vysoké vzdělávací úrovně školy, podpořit školu ve vedení dětí k odpovědnosti, samostatnosti, informační gramotnosti a kritickému myšlení. Posílit praktickou část výuky předmětů o lidské společnosti. Zprostředkovávat otevřenou komunikaci mezi zástupci rodičů, školy a jejího zřizovatele. Snažit se, aby škola zůstala i nadále místem, kam se děti těší.

Přihláška ZDE

Bc. Petra Žebráková

Kunratice mám ráda, žiji tu již 30 let. Protože mi není jedno, jak v obci věci fungují, aktivně se do nich zapojuji. Zajímám se také o dění ve škole, kde se vzdělávají moje děti. V rámci školy bych ráda prosazovala především otevřenou a aktivní komunikaci všemi směry. Jsem přesvědčena, že otevřená komunikace a kvalitní zpětná vazba mezi rodiči a školou jsou pro všechny zapojené přínosem. Přihláška ZDE

O děti jde především!

Zákonná úprava

Výňatek ze školského zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Školská rada
§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168

(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

17) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.