Květná louka, záhony a úkryty

Publikoval Vít Beran
Datum 20.3.2016
Květná louka, záhony a úkryty

Velikým přáním našich biologů bylo vybudovat pro badatelské aktivity Květnou louku a hmyzí domečky. Na konci školního roku jsme objevili grant NADACE PARTNERSTVÍGrant, jehož cílem byla podpora tvorby přírodních zahrad a kvetoucích záhonů v zastavěných oblastech, získalo 12 projektů a náš byl mezi nimi. Díky odborné spolupráci s paní Ing. Kateřinou Pospíšilovou (Greencat, zahradní a krajinná tvorba), maminkou jednoho z našich žáků, tak vznikl projekt: Využití části školní zahrady k environmentální výchově a k podpoře množství a různorodosti hmyzu a drobných živočichů na školní zahradě

Záměr - Realizace - Údržba - Přílohy - pracovní listy, projekt

Nevyužitou část školního pozemku jsme přetvořili na přírodní zahradu, která poslouží zejména dětem jako živá učebna, kde budou mít možnost pozorovat a ocenit rozmanitost a celistvost přírody. Zahradu bude tvořit květnatá louka s vysekanou cestičkou (kopretiny, jetel, hvozdíky, mochny, atd.), stinný a slunný záhon pro opylovače, přirozené hmyzí úkryty ze dřeva i kamenů i dětmi vyrobené hmyzí domečky. Věříme, že zahrada postupně ožije a bude zdrojem krásy a poznání pro všechny kdo školu navštěvují, ale také obohatí život na školní zahradě množstvím i rozmanitostí druhů hmyzu a drobných živočichů a přispěje tak k zdravému životnímu prostředí školy.

Zahájení budování: 25. října 2014. Ukončení budování: 30.11.2014. Aktéři: Kateřina Pospíšilová, Antony Stříž, Vít Beran, Jan Mazůrek a žáci šestých a sedmých tříd. Právě ti, se budou o nově vzniklou učebnu budou starat. Péče o učebnu se stane součástí Školního vzdělávacího programu a tematických plánů předmětů Svět práce - pěstitelství (6. a 7. ročník) a Přírodopis (6., 7. a 9. ročník). NAHLÉDNĚTE DO FOTOGALERIE - ZDE

Záměr

Vybudování přírodní zahrady bylo plánováno v části školní zahrady, která v současné době není příliš využitá. Na pozemcích, které jsou ze tří stran obklopeny budovami školy a ze západní strany jsou otevřené, je v současné době pouze pravidelně sekaný trávník. Kromě původní budovy školy, která je vícepodlaždí a k pozemkům přiléhá ze severní strany, jsou ostatní budovy pouze přízemní, takže pozemky příliš nestíní. Po jejich obvodu jsou velká okna, jimiž bude možné dění na zahradě také pozorovat. Budova mezi pozemky je hojně využívaná i pro mimoškolní aktivity jak dětmi, tak jejich rodiči a širokou veřejností. Na pozemku o rozloze 157 m2, označeném pro potřeby tohoto projektu písmenem A (viz příloha), plánujeme nahradit současnou travní monokulturu mnohem rozmanitější květnatou loukou, která bude druhově bohatá, rozmanitá, proměnlivá a bude poskytovat potravu a úkryt širokému spektru hmyzu a drobných živočichů. Navíc bude zdrojem zájmu a poznání nejen pro žáky školy, ale i její zaměstnance a návštěvníky. V louce bude prosekána cestička a místo pro lavičku. 

Pozemek označený písmenem B (viz příloha), jehož velikost je 134 m2, plánujeme využít jako venkovní učebnu, kde bude možné pozorovat, zkoumat, učit se. V centrální části pozemku bude ponechána volná, zatravněná plocha o výměře 87 m2, na které bude několik přenosných laviček. Na zbývajících 47 m2 po obvodu pozemku bude několik stanovišť, každé s trochu odlišným zaměřením:
Slunný záhon pro opylovače - trvalkový záhon upřednostňující rostliny vhodné pro opylovače i další hmyz. Trvalky jsou doplněné raně kvetoucími cibulovinami, takže záhon poskytne od časného jara až do podzimu nejen potravu, ale i vhodný úkryt pro hmyz. Rostliny budou ze záhonu šetrně odstraněny až v předjaří tak, aby se v záhonu mohl hmyzu ukrýt i během zimy.

Úkryt pro hmyz - dřevo a rostliny - v přistíněné části v rohu budou do mírného kopečku navršené klády a větve, z části prosypané zeminou a jen místy osázené nenáročnými trvalkami. Děti budou moct pozorovat, zda a případně kdo se do úkrytu nastěhoval a jak postupně tato část zahrady ožívá.

Půdopokryvné rostliny - ve dvou úzkých částech o rozměru dvakrát 2,5 m2 budou vysazeny půdopokryvné rostliny - mateřídouška na slunnou stranu, barvínek na zastíněnou stranu - tam budou mít děti možnost umístit hmyzí domečky, které vyrobí během vyučování nebo i v návazných zájmových kroužcích. Mohou potom sledovat, zda se v nich hmyz usídlí.
Stinný záhon pro opylovače - v této spíše stinné části bude vysazen keř muchovníku, který kvete časně na jaře, během léta na něm dozrávají jedlé plody a na podzim se krásně zbarvuje. Muchovník bude podsazen stínomilnými, postupně kvetoucími rostlinami - badylem, škornicí, sasankami a kakosty.
Úkryt pro hmyz - kámen, štěrk a rostliny - v osluněné části budou navršeny větší i menší kameny, z části prosypané štěrkem a zeminou a místy osázené vhodnými rostlinami - zvonky, konikleci, trávničkami, rozrazilem. Děti opět budou mít možnost pozorovat, zda úkryt ožívá a zda se jeho obyvatelé liší od těch, kteří žijí ve stinném úkrytu.

Kromě využívání koutu přírodní zahrady jako klidové a okrasné zóny plánujeme používat tyto plochy hlavně ve výuce přírodovědných předmětů a to pro žáky prvního i druhého stupně. Situace těchto pozemků, jejich vizuální propojenost s vnitřními prostory školy a zároveň izolovanost, zaručuje dostatečný klid pro badatelské aktivity žáků v hodinách. Žáci zde mohou pozorovat nejen morfologii pěstovaných druhů, ale hlavně jejich ekologické nároky. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt trvalého charakteru, můžeme provádět srovnatelná pozorování a výzkumy s žáky v různých letech a sledovat tak vývoj zajímavých jevů v dlouhé časové řadě. Postupně bude prostor doplňován informačními tabulemi a jinými výukovými pomůckami, jež budou vytvářet sami žáci na základě svých badatelských aktivit a vhodinách technických a IT činností. Tedy jedním z cílů je postupné vytvoření jakési venkovní učebny. Navrhovaný projekt kromě využití v běžné výuce zapadá i do projektů Ekoškola a Globe, kterých se již několik let úspěšně účastníme. Funkční napojení lze spatřovat i na činnosti kroužku chovatelství na naší škole.

Realizace

Květnatá louka - pozemek bude mělce zrotavátorován, kameny vysbírány a použity pro kamenný úkryt pro hmyz, zbytky trávy vyhrabány a uloženy na školní kompost. Půda bude urovnána, uhrabána a připravena na velmi mělkou hloubku setí. Vyséváno bude ručně, výsevkem 1,5 - 2 gramy na 1 m2. Vysetá semena budou lehce zahrábnuta lehčími hráběmi. Osetý pozemek nebude uměle zavlažován. Při výšce porostu přibližně 20 cm nad zemí bude louka poprvé posekána a posekaná hmota odklizena. V prvním roce bude porost sečen jednou za 1 - 2 měsíce, od druhého roku po výsevu pak 2 - 3 krát ročně. K výsevu plánujeme použít směs "Kopretinová louka", která je velmi odolná, druhově pestrá a krásná. Záhony a úkryty - půda bude ručně zryta, drny budou z části využity při stavbě úkrytů, z části zkompostovány. Na záhony bude navezen základní zahradní substrát o mocnosti 20 cm. Do připravených záhonů budou vysázeny rostliny podle osazovacích plánů. Slunný záhon bude zamulčován vrstvou drceného kačírku frakce 8/16 o mocnosti 10 cm. Úkryty budou zbudovány ze dřeva, kamenů a štěrku a nakonec osázeny. Pobytový trávník v centrální části bude ponechán.

Údržba

Květnatá louka - od druhého roku seč 3 krát ročně - v době květu pampelišek, po prvním kvetení kopretin a na konci července. Seč bude prováděná ve výšce přibližně 5 cm nad zemí. Posekanou hmotu po usušení využijeme ke zkrmení a podestýlce v chovatelském kroužku, přebytek zkompostujeme.

Záhony a úkryty - v době po vysazení a v případě déle trvajícího přísušku budou záhony zalévány, průběžně dle potřeby budou plety. Většina trvalek bude ponechána na místě přes zimu, v předjaří pak budou seříznuty až u země, ponechány na místě aby je hmyz mohl opustit a nakonec zkompostovány. Okraje trávníku budou jednou za rok zaříznuty.

 

Přílohy - pracovní listy, projekt, změna projektu, závazek následné péče.