Postupné otevírání škol a SVČ v ČR

Publikoval Vít Beran
Datum 11.7.2020
Postupné otevírání škol a SVČ v ČR

Milé děti, Vážení rodiče, na této stránce Vás budeme informovat o postupném otevírání škol a školských zařízení v ČR. Uvolňování přítomnosti ve školách bude zabezpečeno rozhodnutím vlády podle krizového zákona a případně po skončení nouzového stavu mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. Před každou vlnou uvolnění opatření dojde k přijetí rozhodnutí, kterým se vymezí, jací žáci mohou do škol docházet a v jakém režimu. 

ŠKOLNÍ SKUPINY NA I. STUPNI - DEVÁŤÁCI - OPATŘENÍ OD 8.6.2020

V příloze pod textem: 

Dokumenty MŠMT

Školní dokumenty

SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ - informace ze stránek MŠMT ČR ŽÁDOST O PŘIJETÍ A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SPOJENÁ SE VZDĚLÁVACÍMI AKTIVITAMI ŽÁKŮ 2.STUPNĚ (OD 8.6. 2020)
DALŠÍ ETAPY ROZVOLŇOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH OD 1. A 8. ČERVNA DEVÁŤÁCI = PŘIHLÁŠKA K PREZENČNÍ VÝUCE - INFORMACE 
POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  INFORMACE PRO ŽÁKY NA I. STUPNI ŠKOLY O PROVOZU ZŠ KUNRATICE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

Informace z harmonogramu zveřejněného MŠMT ČR

Informace o konkrétních opatřeních v ZŠ Kunratice budeme zveřejňovat vždy po jejich obdržení z MŠMT ČR a po projednání ve vedení školy a s příslušnými pedagogy a zaměstnanci školy. Vít Beran, ředitel školy

pondělí
8. 
června

Možnost přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ, SŠ nebo konzervatoře a studentů vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin (dobrovolná docházka, max. 15 žáků nebo studentů). S dobrovolnou účastí souvisí předání vyplněné a zákonnými zástupci podepsané Žádosti o přijetí a Čestného prohlášení. Program ve škole bude 14 dní realizovám podle ROZVRHU. Po přijímacích zkouškách na střední školy, od 10.6.2020 se mění i PROGRAM PRO ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD.

pondělí
11.
května

• Žáci 9. ročníků základních škol – výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. PŘIHLÁŠKA ve formátu .docx nebo .pdf pod textem a na stránkách deváťáků - Prezenční výuka deváťáků a Informace k výuce deváťáků od 11.5. 2020. Přihlášky, prosím, odevzdejte do středy 6.5.2020 do 16:00 hodin třídním učitelům. Stačí zaslat scan a 11.5.2020 děti odevzdají originál přihlášky.
• Činnost středisek volného času - skupiny maximálně 15 účastníků. Více informací o kroužcích SVČ - DŮM UM při ZŠ Kunratice naleznete ZDE. Přehled všech kroužků, které organizujeme ve spolupráci s DDM-DŮM UM, je umístěna na http://www.dumum.cz/krouzky - Pracoviště Kunratice. Informace o dalších kroužcích organizovanými ve škole jinými subjekty ZDE.

pondělí
25.
května

• Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – maximálně 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Souhrnné informace MŠMT ČR

Harmonogram otevírání škol MŠMT: DALŠÍ ETAPY ROZVOLŇOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH OD 1. A 8. ČERVNA a další důležití informace jsou aktualizovány na stránkách MŠMT ČR SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ - informace ze stránek MŠMT ČR.

 

Organizační opatření v ZŠ Kunratice od 8.6.2020

Podobně jako I. stupeň od 8.6.2020 zahajujeme dobrovolnou docházku pro žáky na II. stupni školy. Podrobné informace získají děti a rodiče od třídních učitelů. S dobrovolnou účastí souvisí předání vyplněné a zákonnými zástupci podepsané Žádosti o přijetí a Čestného prohlášení. Program ve škole bude 14 dní realizovám podle ROZVRHU. Po přijímacích zkouškách na střední školy, od 10.6.2020 se mění i PROGRAM PRO ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD.

Organizační opatření v ZŠ Kunratice - ŠKOLNÍ SKUPINY NA I. STUPNI

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491, o přijetí krizového opatření, bylo umožněno ZŠ Kunratice od 25. 5. 2020, aby realizovala pro žáky 1. stupně ZŠ prezenční výuku, která musí splňovat vládou stanovená pravidla.

ZŠ Kunratice bude v souladu s citovaným usnesením a dalšími vládou stanovenými podmínkami v rámci ochrany zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 realizovat prezenční výuku formou tzv. školních skupin, přičemž školní skupiny budou tvořeny maximálním počtem žáků 15 a jejich složení, pokud to bude možné z organizačních, technických nebo personálních důvodů, bude ctít ročník žáka. Zařazení žáka do skupiny v rámci jedné třídy není z organizačních, technických nebo personálních důvodů zaručeno. Stejně tak nebude ze stejných důvodů možné zaručit každému žákovi ve školní skupině jeho třídního učitele. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část, kdy cílem dopolední části bude zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Tedy žáci v rámci školní skupiny budou vzděláváni ve stejném rozsahu jako žáci na dálku pouze s tím rozdílem, že budou přítomni ve škole s pedagogem. Cílem odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků, což bude vycházet ze vzdělávacího obsahu školní družiny.
  • Zákonní zástupci žáka o přijetí do školní skupiny žádá ředitele školy formou níže přiložené žádosti v termínu do pondělí 18. 5. 2020. Žádosti podané po tomto datu nebudou přijaty.
  • Žádost je nutné vyplnit, podepsat zákonným zástupcem a odeslat emailem oskenovanou nebo ofotografovanou do školy k rukám ZŘ Jitky Kopáčové – jitka.kopacova@zskunratice.cz. Originál žádosti žáka o přijetí do školní skupiny společně s aktuálním Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění přinese žák první den nástupu na prezenční výuku.
  • Seznam přijatých žáků do školní skupiny bude zpřístupněn na webu ZŠ Kunratice dne 20. 5. 2020, a to pod variabilním symbolem žáka.
  • Složení školních skupin stanoví škola 22.5.2020. Složení skupin je neměnné.
  • Žáci budou chodit do školy od 8:00 – 13:00 nebo od 8:00 – 16:00 nebo od 8:00 - 17:00 hodin – označíte v ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ.
Prezenční výuka v rámci školní skupiny je dobrovolná a přednostně dle kapacitních a provozních možností budou přijímány děti rodičů, resp. zákonných zástupců, kteří nemohou s ohledem na své zaměstnání/povolání zajistit péči o svou dceru/svého syna během dne. ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ ve formátu .docx nebo .pdf pod textem a na stránce Dobrovolná docházka žáků na I. stupni školy.

Organizační opatření v ZŠ Kunratice - DEVÁŤÁCI

Vážení rodiče, milí deváťáci,

na základě nařízení vlády umožní ZŠ Kunratice od 11. 5. 2020 pro žáky 9. tříd prezenční výuku, která musí splňovat stanovená pravidla. K prezenční výuce se žák/žákyně přihlašuje závazně do středy 6. 5. 2020 (po tomto datu už se další žáci k prezenční výuce nepřijímají) a bude dodržovat stanovená pravidla a nastavený rozvrh, se kterými bude seznámen. V případě, že se žák prezenční výuky nezúčastní, je nutné v přihlášce tuto možnost označit. Složení skupin z přihlášených žáků stanoví škola předem a je neměnné. 

Žáci budou chodit do školy 2x v týdnu na 2 dvouhodinové bloky Čj a M s přestávkou mezi nimi a 1x týdně na dvě 45 minutové konzultace s přestávkou. Zbylé dva dny v týdnu pak budou žáci doma distančně plnit zadané úkoly. Přihlášku je nutné vyplnit, podepsat zákonným zástupcem a odeslat emailem oskenovanou nebo ofotografovanou do školy k rukám třídních učitelů. Originál přihlášky žáka k prezenční výuce společně s aktuálním Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění přinese žák první den nástupu na prezenční výuku. Je možné objednat i oběd ve školní jídelně.

Prezenční výuka je výhradně určena pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky na SŠ. PŘIHLÁŠKA ve formátu .docx nebo .pdf pod textem a na stránkách deváťáků - Prezenční výuka deváťáků a Informace k výuce deváťáků od 11.5. 2020. Přihlášky, prosím, odevzdejte do středy 6.5.2020 do 16:00 hodin třídním učitelům. Stačí zaslat scan a 11.5.2020 děti odevzdají originál přihlášky.

Třídní učitelé devátých tříd vytvořili stránku Informace k výuce deváťáků od 11.5. 2020 na které najdete všechny potřebné informace včetně hygienických opatření, rozvrhu hodin a rozdělení dětí do skupin.

Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy