Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí školního roku

Publikoval Vít Beran
Datum 10.6.2020
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí školního roku

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Z některých běžně užívaných postupů je tak třeba slevit a hodnotit žáky a studenty s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole.
Zdroj MŠMT ČR: POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - 27.4.2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se uzavírá dnem 19. června 2020. Ukončení školního roku proběhne v pátek 26. 6. 2020 předáním vysvědčení, všichni pedagogové jsou k dispozici i v pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Závěrečné hodnocení žáka (klasifikace) na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 v ZŠ Kunratice bude vycházet z Vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., která stanoví pravidla hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 a z připojených závěrů Pedagogické rady ze dne 1.6.2020.

Závěry Pedagogické rady ze dne 1.6.2020 k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 1. podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020);
 2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky; vyučující na základě vyhodnocení podkladů zohlední přístup žáka k distanční výuce (hlavně pravidelnost a aktivitu žáka při výuce na dálku, případně aktivity plněné žákem nad rámec zadaných úkolů);
 3. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020.

Ředitel školy stanovuje tyto změny v hodnocení z platného klasifikačního řádu školy:

 • hodnocení všech žáků z chování – velmi dobré (1) za předpokladu, že při dobrovolné docházce v květnu a červnu 2020 nebude hrubě porušen školní řád nebo SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ vyhlášených MŠMT ČR;
 • žáci budou z vyučovacích předmětů na vysvědčení hodnoceni stejně jako v minulém školním roce známkou nebo slovním hodnocením;
 • počet známek v jednotlivých vyučovacích předmětech může být nižší než čtyři za pololetí;
 • žáci nebudou v žádném předmětu hodnoceni stupněm prospěchu nedostatečný (5);
 • žáka může být „nehodnocen“, pouze v těchto případech: není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení a byl z daného předmětu v 1. pololetí také "nehodnocen" - v případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020;
 • klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí;
 • žákům, kteří nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením - toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona;
 • pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení (stanovené právním předpisem nebo na základě individuálního vzdělávacího plánu), není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto Vyhláškou dotčeno;
 • do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Ředitel školy doporučuje ...

… využít jako přílohy výročního vysvědčení například kriteriální hodnocení nebo sebehodnocení žáka a zejména slovní hodnocení sestavené učiteli, kteří jím reagují na rozvoj dovedností rozvíjených žáky při distanční výuce. Jedná se zejména o rozvoj odpovědného přístupu k učení v podmínkách distančního a online učení, rozvoj žákovy samostatnosti při plnění jednotlivých zadaných úkolů a rozvoj plánování učení a tím jeho kompetence k učení. Slovní hodnocení může popsat i rozvoj oborových dovedností zejména ve vazbě na digitální gramotnost.

Projednáno Pedagogickou radou dne 1.6.2020.
Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy

Připojeny dokumenty MŠMT: