Podpora mentorů a otevřené hodiny

Publikoval Vít Beran
Datum 29.5.2017
Podpora mentorů a otevřené hodiny

PEDAGOGICKÁ PODPORA mentorů a dalších pedagogů formou OTEVŘENÝCH HODIN pokračuje i ve školním roce 2016/2017.

Bezpečná podpora pedagogického rozvoje vede k tomu, aby si každý pedagog uvědomil svoji kvalitu. Ověřili jsme si, že sdílení povede k pedagogickému a osobnímu rozvoji jednotlivých učitelů a k vyladění pohledů jednotlivců při řešení určitých situací. Mentoři poskytují individuální kolegiální a mentorskou podporu pedagogům školy dle náplně činností jednotlivých mentorů (viz níže). Na požádání pomáhají s přípravou a realizací otevřených hodin jednotlivých gramotností. Poskytují vyžádanou kolegiální podporu při přípravě či vyhodnocování hodin tandemové výuky v rámci realizace otevřených hodin jednotlivých gramotností. Proto ve škole podporujeme vzájemné výměny zkušeností, porovnávání s vlastní činností a získávání nových úhlů pohledu, sdílení v rámci předem domluvených témat, sdílení při vzájemných návštěvách pedagogů ve vyučování. V naší škole nabízí OTEVŘENÉ HODINY jak mentoři, tak mnozí učitelé. Jsou odvážní a to, co dělají, mají promyšlené. Děkujeme.

OTEVŘENÉ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017:

     

 

Mgr. Jana Kopecká
Nabízím podporu v oblastech: rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků,
návrh postupu a plánů při zavádění a realizaci dílen čtení,
práce se čtenářskými strategiemi od 1. třídy, společné vyhledávání vhodných textů, nabídka materiálů, které slouží k rozvoji čtenářství a ukázka nebo metodická podpora pro práci s nimi (čtenářské kontinuum - MUP), otevřené hodiny s následnou reflexí, konzultace a vzájemné sdílení při zavádění metod KM – spolupráce formou 3S (společná příprava, společná výuka, společná reflexe), předávání zkušeností s realizací třídních knihovniček, nabídka vhodných knih pro děti podle čtenářské úrovně nebo typů dětí, pomoc při plánování a realizaci hodin DV, kolegiální podpora při tandemové výuce, konzultace k POPRu, nabídka spolupráce při přípravě seminářů KM (setkání 1x za měsíc se zaměřením na metody KM a hodiny vedené v modelu E-U-R).
Pravidelné konzultační hodiny: Volné hodiny k náslechům: 
KDY pondělí 8:55 – 9:40
Úterý: 13:00 - 17:00 nebo kdykoliv po domluvě. úterý: 8:55 – 9:40
KDE čtvrtek: 10:00 – 10:45
Modrý salonek nebo třída 1. A pátek: 8:00 – 8:45
Kontakt - email: jana.kopecka@zskunratice
Mgr. Eva Jenšíková
Nabízím mentorskou podporu začínajícím učitelům v oblasti Hejného matematiky při zavádění jednotlivých matematických prostředí formou otevřených hodin i návštěv v hodinách. Učitelé, kteří s Hejného matematikou již zkušenost mají, se na mne mohou obrátit v případě nejasnosti či problému. Mohla bych pomoci i při tvorbě a zavádění gradovaných úloh.
Kontakt - email: eva.jensikova@zskunratice.cz
Mgr. Lenka Veisová
Nabízím mentorskou podporu nově příchozím a začínajícím učitelům na naší škole, aby se mohli lépe začlenit do stávajícího kolektivu.
Dále nabízím podporu i ostatním pedagogům při zavádění metod RWCT ve výuce formou: otevřených hodin, pomoci při plánování, návštěvy v konkrétní hodině a její následné reflexe.
Volné hodiny, ve kterých mohu na návštěvu do hodin: pondělí 3. VH, úterý 5. VH, středa 2. VH, čtvrtek 3. VH
Kontakty - email: lenka.veisova@zskunratice.cz
Mgr. Eva Hilčerová
Nabízím: podporu při práci s třídním kolektivem, pomoc při profesní orientaci žáků, nabídku materiálů souvisejících s environmentální výchovou, otevřené hodiny s následnou reflexí, pomoc začínajícím učitelům s plánem hodin, konzultace a vzájemné sdílení při zavádění metod KM – spolupráce formou 3S(společná příprava, společná výuka, společná reflexe), kolegiální podpora při tandemové výuce, konzultace k POPRu, konzultace k hodinám badatelství, pomoc s přípravou materiálů pro hodiny s přírodovědnou tematikou.
Konzultační hodiny
Čtvrtek 7:00 až 7:40 hodin
Dále po domluvě
Kontakty - email: eva.hilcerova@zskunratice.cz
Mgr. Michal Střítezský
Nabízí kolegiální podporu ve vedení školní dokumentace (žákovské knížky, hodnocení žáků ve Škole Online, zapisování do elektronické třídnice ve Škole Online). Dále podporuje a spolupracuje s mladším kolegou ve vedení třídního kolektivu – třídnictví (komunikace s rodiči, vedení třídnických hodin atd.). Po dohodě či při konkrétním požadavku (zakázce) na metody používané ve výuce, způsoby vedení žáků ve vyučovací hodině nabízí možnost návštěvy svých hodin Českého jazyka a Dějepisu s následnou analýzou a konzultací. Také nabízí možnost supervize otevřených hodin kolegů s následným poskytnutím zpětné vazby. Spolu s dalšími kolegy zavádí do výuky metody a formy badatelsky orientovaného vyučování.
Kontakt - email: michal.stritezsky@zskunratice.cz

Jako další formu vytváříme podmínky formou symetrické podpory „učitelskými mentory“. Jednou z podpor jsou OTEVŘENÉ HODINY, ale nejen ty.

OTEVŘENÉ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016:

PODPORA MENTORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

Eva Hilčerová: Nabízí kolegiální podporu kolegům při zavádění metod kritického myšlení do výuky, konzultace z oblasti plánování výuky, vztahů mezi žáky, vztahů mezi učitelem a žákem a otevřené hodiny BOV (badatelsky orientované výuky).

Eva Jenšíková: Podpora míří tento rok do oblasti matematické gramotnosti pro učitele i asistenty. Otevřené hodiny budou zaměřeny na ukázku pokládání základů konstruktivistického pojetí vyučování v matematice prof. Hejného u 1. tříd.

Jana Kopecká: Nabízí individuální kolegiální podporu při zavádění metod kritického myšlení do výuky (především pro kolegy – absolventy základního kurzu, nově příchozí kolegy a kolegy asistenty) - Společná příprava, realizace a reflexe hodin a individuální konzultace. Otevřené hodiny se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti (každé úterý 5.vyučovací hodinu a v pátek 1. vyučovací hodinu). V hodinách nabízí: Práce se čtenářskými strategiemi - Dílny čtení - MUP – ověřování čtenářských výkonů žáků a společné hledání důkazů o učení v návaznosti na čtenářství. 

Michal Střítezský: Nabízí kolegiální podporu ve vedení školní dokumentace (žákovské knížky, hodnocení žáků ve Škole Online, zapisování do elektronické třídnice ve Škole Online). Dále podporuje mladšího kolegu ve vedení třídního kolektivu – třídnictví (komunikace s rodiči, vedení třídnických hodin atd.). Po dohodě či při konkrétním požadavku (zakázce) na metody používané ve výuce, způsoby vedení žáků ve vyučovací hodině nabízí možnost návštěvy svých hodin Čj a D s následnou analýzou a konzultací.

Lenka Veisová: Nabízí podporu všem nově příchozím kolegům začlenit se do práce v naší škole. Zároveň nabízí individuální podporu při zavádění metod kritického myšlení ve výuce. Otevřené hodiny budou zaměřeny na metody KM probírané v kurzech pro začátečníky.

OTEVŘENÉ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015:

 

OTEVŘENÉ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014:

 

OTEVŘENÉ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013:

Mentoring v PPRŠ

Cíl do školního roku 2014/2015
Na základě působení a vyhodnocování činnosti mentorů bude ve škole zaveden udržitelný a efektivní systém mentoringu.

Cíl pro školní rok 2013/2014

Mentoři nabízí jednorázové zakázky a usilují o dlouhodobou mentorskou spolupráci.

Jak rozpoznáme, že jsme dosáhli cíle

V rámci měsíčních zpráv mentoři pravidelně sebehodnotí a vykazují svoji činnost.
V závěru roku vyhodnocují učitelé mentorské činnosti formou dotazníku.
Vytvářejí se dlouhodobě spolupracující dvojice mentor – mentee.

Náčrt postupu

Mentoři pravidelně vzájemně sdílejí svoje zkušenosti.
Mentoři pravidelně využívají individuální supervize a konzultace týkající se jejich práce s kolegy.
Učitelé konzultují s mentory své pedagogické úspěchy i obtíže a vytvářejí dlouhodobě spolupracující dvojice mentor – mentee.
Učitelé využívají možnost navštívit otevřené hodiny mentorů a seznamují se s jimi používanými pedagogicko-výchovnými metodami a aktivně se účastní následných sdílení – rozborů otevřených hodin.
Jednotliví mentoři nabízejí svoji podporu učitelům své školy, zjišťují potřeby učitelů formou dotazníku.
Mentoři poskytují podporu i mimo svoji školu.
Mentoři se sebevzdělávají jak v dovednosti mentorství, tak v dalších pedagogicko-výchovných odbornostech dle vlastních potřeb i dle potřeb učitelů (např. lektorování, timemanagement, poskytování zpětné vazby, metody kritického myšlení, koučování atd.).
Mentoři inspirují svým působením další zájemce o mentorskou činnost.

 

Cíl pro školní rok 2012/2013
Mentoři nabízejí a poskytují podporu dle potřeb a zájmu učitelů.

Jak rozpoznáme, že jsme dosáhli cíle

 • navržení mentoři splňují většinu daných a ostatním známých kritérií pro jejich výběr
 • v rámci měsíčních zpráv mentoři pravidelně sebehodnotí a vykazují svoji činnost
 • mentoři pravidelně vzájemně sdílejí svoje zkušenosti 
 • mentoři pravidelně využívají individuální supervize a konzultace týkající se jejich práce s kolegy
 • učitelé konzultují s mentory své pedagogické úspěchy i obtíže
 • učitelé využívají možnost navštívit otevřené hodiny mentorů a sdílet s nimi jimi používané pedagogicko-výchovné metody
 • jednotliví mentoři nabízejí svoji podporu učitelům, zjišťují potřeby učitelů
 • mentoři se sebevzdělávají jak v dovednosti mentorství, tak v dalších pedagogicko-výchovných odbornostech dle vlastních potřeb i dle potřeb učitelů

Náčrt postupu

 • navržení mentoři budou naplňovat jasně definovaná kritéria jejich výběru, při výběru mentorů budou brána v potaz i doporučení kolegů, o výběru kandidátů budou všichni a včas informováni
 • v měsíčních zprávách budou mentoři nejenom vykazovat svoji činnost – uplatnění, ale budou zde i hodnotit efektivitu své mentorské činnosti, zároveň mentoři sledují a zaznamenávají svůj pokrok a rezervy
 • dále se budou mentoři pravidelně – 1x za měsíc setkávat na schůzkách, kde budou sdílet své zkušenosti
 • mentoři vypíší konzultační hodiny (1x za týden = 60 minut), kdy budou kolegům k dispozici pro konzultaci (doporučení vhodné metody, postupu či formy práce pro konkrétní situaci, skupinu či žáka mentorem) či vedení supervizního rozhovoru, ve kterém navedou kolegu k různým řešením problémové situace
 • učitelé si pro konzultace, supervizní rozhovory sami vyberou mentora, který jim svou osobností, znalostmi a dovednostmi vyhovuje a bude pro ně přínosem
 • mentoři budou mít jedenkrát měsíčně v rozvrhu otevřenou hodinu, kdy je mohou navštívit i bez pozvání ostatní učitelé
 • mentoři představí kolegům metody aktivního učení v modelových hodinách, tím se zároveň mentoři sebevzdělávají – pracují na svých profesních dovednostech, na svém rozvoji
 • mentoři sami navštíví hodiny kolegů na jejich požádání a následně s nimi povedou supervizní rozhovor
 • mentoři si zavedou stránku na webu školy, kde budou ostatní kolegy informovat o způsobech a možnostech své podpory, poskytnou zde materiály získané samostudiem či na absolvovaných kurzech nebo školeních, nabídnou kolegům různá školení atd.
 • důležité informace zveřejní mentoři také na nástěnce ve sborovně školy

Zodpovědný redaktor - Michal Střítezský