Kolegiální výuka

Publikoval Vít Beran
Datum 10.5.2014
Kolegiální výuka

Ve školním roce 2012/2013 máme - pedagogičtí pracovníci ZŠ Kunratice - naplánováno šest dní, které v průběhu roku věnujeme pedagogickému rozvoji - učení, celého pedagogického sboru. Učíme se v době vedlejších prázdnin i o ředitelských dnech. 

Kromě vzdělávání celého sboru, mají všichni pedagogové naplánovány ve svém Plánu osobního pedagogického rozvoje další semináře, kurzy nebo cílenou spolupráci se svými kolegy. V tomto školním roce například početná skupina pedagogů absolvovala šestidenní kurz typologie MBTI, další zdokonalují své dovednosti v kurzech Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Vzdělávání pedagogů naší školy je podporováno z projektu "Pomáháme školám k úspěchu".  

Čeho vzděláváním a vzájemnou kolegiální podporou chceme dosáhnout?

Na úrovni žáků: Každý žák dosahuje nejlepších vzdělávacích výsledků, jakých je schopen, a odchází ze školy s motivací a dovednostmi pro další učení.
Na úrovni školy a učitelů: Každý učitel i celý pedagogický sbor pracuje tak, aby všichni žáci dosahovali maximálních vzdělávacích výsledků.

Více o individualiozaci - ZDE 

Ve školním roce 2012/2013 máme naplánovány dny kolegiálního učení - seminární dny na: 25.10.2012, 7.12.2012, 1.2.2013, 28.3.2013 a 9. a 10.5.2013.

Do školní fotogalerie jsme umístili fografie z kolegiálního učení o pololetních prázninách - 1. února 2013 - NAHLÉDNĚTE ;-)

Seminární den 25.10.2012 

Přírodní vědy + IVP

Čtenářství

Kritéria a indikátory

Matematika

Ivo Mikulášek – ředitel ZŠ Dobronín

Miloš Šlapal – učitel Čj ZŠ Kopřivnice, člen pracovního týmu čtenářských MUPů

Leona Mechúrová, učitelka na I. stupni a mentorka a Kateřina Morcinková, učitelka NJ a OV - ZŠ Mendelova, Karviná 

Eva Bomerová – ZŠ Dědina, Praha 6, členka pracovního týmu matematických MUPů

Matematika - Zeměpis

Matematika – Aj

Přírodopis

Aj - Nj

Začátky a konce velkých objevů

Čtenářská dílna

Kriteriální hodnocení
a sebehodnocení

Přemýšlení a počítání

4 x 45 minut

6 x 45 minut

6 x 45 minut

6 x 45 minut

Na začátku stávají velké osobnosti – netradiční pohled na vybrané osobnosti vědy


Velké objevy v reálném životě v horizontu času – cesta jednoho objevu od zrození po praktické využívání, související problémy, morální a etická dilemata, role jednotlivce.

Lekce nabídne náměty na využití úryvků beletristických testů, aktivní práci s videoukázkami, práci s internetem, zamyšlení nad tématy, která prolínají z přírodovědných předmětů do výchov.

- Co je dílna čtení (představy). Ukázková dílna čtení.


- Čtenářská zadání a jejich vliv na čtenářství -  Hovory o knihách/Sledované jevy. Záznamy a zápisy z četby. Referáty o knize.


- Modelování v dílně čtení. Co potřebujeme nezbytně k zavedení dílny čtení. Možnosti dílny čtení

Chcete, aby hodnocení bylo pro žáka konkrétní, umožňovalo jemu, ale i učiteli, sledovat pokroky a míru žákova rozvoje? Přemýšlíte o tom, jak hodnocení objektivizovat? Řešením může být využití kritérií hodnocení nebo sebehodnocení s ohledem na stanovené cíle výuky.

Pokud si zatím nevíte rady, jak taková kritéria vytvořit nebo je vyvodit společně se žáky, jak je pak ve výuce propojit s cílem výukové jednotky nebo produktu, neváhejte a přijďte na náš seminář! Pokusíme se Vám nabídnout konkrétní postupy a náměty pro přípravu kritérií a inspirace pro práci s kritérii přímo ve výuce. Sady kritérií, která se nám při hodnocení na 1. i 2. st ve výuce osvědčily, přivezeme. Můžete si vzít s sebou na seminář kritéria, která jste vytvořili, použili a to i ty, která se z nějakého důvodu neosvědčila.

 

 

 

 

Seminář je založen na praktických zkušenostech učitelky s novou koncepcí vzdělávání se matematice, kterou v učebnicích nakladatelství Fraus rozpracovává prof. Hejný a kol., a podle které se vzdělávají žáci prvního stupně. Tato koncepce představuje matematiku, kde jsou složité matematické operace budovány přes vlastní zkušenosti žáků. Mezi základní cíle koncepce patří rozvoj intelektuálních schopností žáka, nikoli nácvik početních operací. Přirozeným důsledkem tohoto edukačního procesu je i odstranění některých problémů, se kterými se současní učitelé potýkají. Na prvním stupni například potíže s přechodem přes desítku, řešení slovních úloh, úlohy vedoucí k více řešením apod. Celý systém je postaven na dlouholeté zkušenosti různých učitelů, respektuje vývojové a věkové zvláštnosti dětí a motivuje je k dalšímu matematickému vzdělávání.

Hlavním cílem semináře nebude pouhé seznámení učitelů s metodou a možnostmi, které nabízí, ale především hlubší proniknutí do metody profesora Hejného prostřednictvím řešení úloh a jejich možnostmi využití i na druhém stupni ZŠ.

Kateřina Fořtová – školní psycholožka ZŠ Kunratice

„Poraďte mi s Poradnou“ aneb čtení psychologických zpráv po řádcích i mezi řádky

2 x 45 minut

… nejčastější diagnózy, odborné termíny, pedagogické hodnocení dětí se spec. vzdělávacími potřebami,  IVP ..

Dílny jsou určeny především pro vyučující přírodovědných předmětů a výchov, ale i pro všechny další zájemce.

Dílna je určena především pro vyučující českého jazyka na I. i II. stupni

Dílna je určena pro všechny vyučující

Dílna je určena pro vyučující matematiky na I. i II. stupni – těšíme se zejména na všechny druhostupňové matikáře

eozsdobr@centrum.cz; katerina.fortova
@zskunratice.cz;

milos.slapal
@email.cz;

mechurova
@anatas.cz; morcinkovakaterina
@seznam.cz;

bomerova@centrum.cz;

Seminární den - pátek 7. 12. 2012

8:00 hodin

SPOLEČNÁ SNÍDANĚ

8:15 hodin

Hana Košťálová - společné zahájení, organizace, cíle dne

Informace/ lektoři

Eva Hilčerová a Hana Košťálová

Eva Jenšíková a Květa Krüger

Michal Střítezský a Irena Poláková

učebna

Př (VII. B) - pavilon B

2. B - pavilon A

Čj – Dě (VIII. A) – historická budova

anotace

Není kámen jako kámen.

Některý nás chladí, jiný pomůže při soustředění, některý vyvolá vzpomínky na naše předky. Jen se musíme umět dívat a pozorně kameny vnímat.

Pohádkové počítání: Hádanky Oblačného krále.

Pomůžeme Kryštofovi vyřešit hádanky, aby si mohl vzít princeznu Mušku za ženu.

Marie Terezie

Jaká byla Marie Terezie matka, manželka a panovnice? Co nám po její vládě zůstalo? Co se Marii Terezii nevydařilo?

 9:00 – 11:00 hodin

První blok dílen

11.30 – 13.00 hodin

Druhý blok dílen

13:00 – 13:45 hodin

OBĚD

13:45 – 15:00 (15:30) hodin

Hana Košťálová – závěrečná aktivita, domácí úkol, práce v ročníkových týmech na plánování

Seminární den – pátek 1. 2. 2013

8:00 hodin

SPOLEČNÁ SNÍDANĚ

8:15 hodin

Hana Košťálová - společné zahájení, organizace, cíle dne (AULA)

8:30 – 10:00 hodin

SPOLEČNÝ BLOK k domácímu úkolu

Informace/ lektoři

Jana Kopecká
a Ondřej Hausenblas

Sedm barev duhy – čtení s pochopením smyslu ve třídě, v družině, v rodině

Lenka Veisová a Hana Košťálová

Zjišťujeme, zda umí všichni ptáci létat a jsou-li všichni, kdo létají, ptáci.

Markéta Nováková, Hana Růžičková
a Květa Krüger

 Globální problémy

učebna

II.A - pavilon A

I. B - pavilon A

Čj/VOZ (VII. A) – historická budova

anotace

V dílně budeme číst text s poučným vyprávěním pro děti. Seznámíme se s metoda klíčová slova, čtení s předvídáním  a řízené čtení. Lekce nás provede příběhem a ukáže nám jeho roviny, kterých bychom si bez průvodce možná nevšimli. Zodpovíme si proto nad textem řadu otázek a ukážeme si, jaké další otázky by bylo dobré si klást. Sdělíme si své prožitky z práce a pak si rozebereme lekci z pohledu učitelů.  Ujasníme si, jaká stavba hodiny a jaké přístupy dospělého můžou dětem pomáhat k zájmu, k pozornosti i k učení. Metody, kterými budeme pracovat, jsou vhodné pro práci s dětmi malými i většími, a také pro práci v družině nebo rodinném prostředí. Zveme všechny kolegy, kteří pracují nebo chtějí pracovat s beletristickými texty.

Popis hodiny – SKN 1. ročník, vizualizace, analýza věcných rysů, odpovědi - kdo jsem. Žák na konci hodiny samostatně u tří zvířat (pštros, tučňák, netopýr) zopakuje jeden až dva výrazné znaky, jimiž se vymykají ze své třídy (ptáci, savci)

Metoda KM: Analýza věcných rysů 

Cíl: Žák rozpoznává výrazné rysy tří zvolených živočichů v daných kategoriích a podle nich živočichy třídí; formuluje otázku a rozpoznává, zda na ni dostává odpověď ze zdroje, s nímž pracuje. (video); na základě získaných vědomostí odpovídá na otázky k tématu se ve dvojici a ve skupině domlouvá se spolužákem, radí si navzájem.

Výchova k občanství a ke zdraví – 9. Ročník. Cíl: žák – porovnává jednotlivé globální problémy a hledá mezi nimi rozdíly; zdůvodňuje příčiny a hledá důsledky jednotlivých globálních problémů; vyjadřuje vlastní názor.

Hodina občanské výchovy je zaměřena na problematiku skupin i jednotlivců, fauny i flory a  světa, který nás obklopuje a jehož jsme součástí. Téma halíme do nejasného oparu kvůli samotné práci v hodině. V té se bude téma teprve vyjasňovat a všechny nápady a domněnky jsou vítány. V hodině se seznámíte s několika metodami kritického myšlení. Největší prostor věnujeme těmto: vyvozování z obrázků, o skupinu dál a Vennův diagram. Hodina je určena pro každého, kdo se nebojí něčemu novému přiučit a kdo i před víkendem rád přijímá nové výzvy. Těšíme se na Vás a společně strávený den.

10:30 – 12:15 hodin

První blok dílen

12:15 – 13:00 hodin

OBĚD

13.00 – 14.30 hodin

Druhý blok dílen

14:35 – 15:00 (15:30) hodin

Hana Košťálová – uzavření seminárního dne (AULA)

 

Diferencovaná výuka / individualizovaná výuka: kritéria pro rozpoznání dle S. Tomlinsonové

1. Učitelé záměrně sledují a dlouhodobě si zaznamenávají formou popisu bez hodnocení, jak se který žák projevuje, a podle toho plánují svoje hodiny.

2. Hodnocení nemá jen formu klasifikace, ale převažuje neustálá, průběžná a popisná zpětná vazba, která umožňuje učiteli lépe reagovat a žákovy potřeby, poskytuje žákovi potřebné informace a pomáhá mu v učení.

3. Učitelé jsou obeznámeni s některou z teorií rozmanitých inteligencí (verbální, matematická, pohybová, hudební …..) a dávají žákovi příležitosti k jejich rozvinutí či využití.

4. Za výborný výkon je velmi často označen individuální žákův posun vzhledem k výchozímu bodu (individuální žákův pokrok).

5. Žák dostává několikrát denně možnost volby (volí úkol, náročnost, spolupracovníky, místo, čas ...). Je veden k tomu, aby při učení vědomě volil a volbu reflektoval.

6. Výuka vychází vstříc celé škále učebních stylů.

7. Využívá se mnoho různých způsobů organizace výuky (např. individuální učení, učení ve dvojicích, učení v stejnorodých i nestejnorodých skupinách, učení probíhající ve třídě, venku... atd.)

8. Výuka se podřizuje vyspělosti žáka, a ne naopak. Výuka u každého žáka navazuje na zvládnuté učivo.

9. Je stanoveno, co je to nejzákladnější učivo, které musí zvládnout každý žák v naší škole. Současně se kladou na každého žáka individuálně takové nároky, které lze označit jako vysoké či maximální.

10. Často se žákům nabízejí zadání, která mají více variant.

11. S časem se zachází podle potřeb jednotlivých žáků.

12. Učitelé nabízejí žákům rozmanité učební materiály.

13. Na události a myšlenky se pravidelně hledí z rozmanitých perspektiv.

14. Učitel pomáhá žákovi, aby se naučil spoléhat se při učení stále více sám na sebe.

15. Žáci si navzájem pomáhají řešit problémy a pomáhají i učiteli.

16. Žáci spolupracují s učitelem, aby společně stanovili jak cíle individuální, tak cíle pro celou třídu.

17. Práce žáků se hodnotí různými způsoby, ale hodnocení je vždy vztažené k cílům a kritériím (hodnocení učitelem, sebehodnocení, vzájemné hodnocení.

Učivo = vše, co je obsahem učení (poznatky, pojmy, souvislosti, dovednosti, postoje).
Poznatek = významově zakotvená informace (žák rozumí tomu, jak daná informace souvisí s tím, co už zná, co v rámci toho znamená; je to opak izolované, ze souvislostí vytržené informace).

Materiál "Diferencovaná výuka  / individualizovaná výuka: kritéria pro rozpoznání  dle S. Tomlinsonové", pro seminář kolegiálního učení upravila PhDr. Hana Košťálová.