Oborové dny 2015/2016

Publikoval Vít Beran
Datum 3.7.2016
Oborové dny 2015/2016

Oborové dny jsou příkladem toho, jak učit jinak. Již z názvu vyplývá, že se jedná o naplánované dny, kdy se učitel se svými žáky věnuje určitému oboru. Ten má vždy užší vazbu na jeden z vyučovacích předmětů, vzdělávací oblast, průřezová témata. Současně se prostřednictvím práce v jednotlivých oborech utvářejí a rozvíjejí u žáků všechny klíčové kompetence. Vyhlášení Oborových dní se uskuteční 17. září 2015. Zapisování do OD bude pouze 22. září 2015 dopoledne.

Oborové dny - tabulka - důležité termíny

Co je cílem Oborových dnů? Žáci si mají prohloubit dovednosti a znalosti ve zvoleném oboru a zejména se naučit pracovat s informacemi, zpracovávat je a prezentovat. Do projektu se zapojují všichni žáci II. stupně a vybírají si z nabídky všech svých učitelů. Tři oborové dny jsou organizovány v duchu činnostního učení. Závěrečný oborový den je dnem prezentací oborových prací, které žáci v průběhu roku vypracovávají a které finalizovali čtvrtý a pátý oborový den. Konzultantem žákům jsou jejich učitelé, vedoucí oborových dnů. Po oborových dnech při veřejné obhajobě obhajují deváťáci před komisí svou malou »magisterskou« práci. Úspěšní řešitelé mohou získat titul "Magistr z Kunratic" ve zkratce "MrK.". Oborové práce mají v šestém a sedmém ročníku vazbu na předmět Informatika, v osmém ročníku na Český jazyk a v devátém ročníku na předmět Svět práce – volba povolání. Hodnotí se vše - od formální úpravy práce přes její věcný obsah, ústní prezentaci až po vystupování žáka. Je to velká příležitost pro zpětnou vazbu nejen pro žáky, ale i pro nás učitele. V průběhu celého školního roku si žáci vedou Sběrné portfolio OD. Vyhlášení Oborových dní se uskuteční 17. září 2015. Zapisování do OD bude pouze 22. září 2015 dopoledne.
Žáci, kteří v termínu neodevzdají své práce a následně je neprezentují, nemají uzavřenou klasifikaci v předmětu, který má vazbu na oborovou - projektovou práci. Předložit práci mohou v náhradním termínu, tedy například v srpnu před zahájením nového školního roku. Podrobné informace o Oborových a Projektových dnech jsou i na webu školy.

Důležité termínysi zapište do žákovského diáře! Průběžné hodnocení, aktivní zapojení ... bude žákem a učitelem vedeno ve ŠKOLNÍ KNÍŽCE.

Termíny oborových dnů - OD
14.10.2015
1. OD -zážitkový
10.12.2015
2. OD -zážitkový
5. 4. 2016
3. OD -zážitkový

Datum konzultace a kontroly
1. před I. oborovým dnem – 25.9.2015
2. před II. oborovým dnem – 27.11.2015
3. průběžná konz. – 5.2.2016
4. před III. oborovým dnem – 1.4.2016

28. a 29.4. 2016 - 4. a 5. OD - Dokončování a dolaďování oborových prací.
5. května 2016 - odevzdání vytištěné a svázané práce na recepci školy do 17:00 hodin. Vedoucí jednotlivých OD předají práce ročníkovým garantům.
27.5.2016 - Prezentace oborových prací.

Termín obhajob »bakalářských« - 8. červen 2016 a »magisterských« prací - 9. červen 2016.

 

Zásady pro Oborové dny:

• vytvářet podmínky pro vyzkoušení a osvojení různých strategií učení
• rozšířit prostor pro otevřenou komunikaci a spolupráci
• rozvíjet vztah k lidem, k okolnímu prostředí
• stanovit se žáky pravidla a ta respektovat
• vést žáky k toleranci
• vytvářet podmínky pro poznávání a rozvíjení vlastních schopností žáků
• motivovat žáky k celoživotnímu učení
• vytvářet podmínky pro získávání informací z různých zdrojů, ty porovnávat a vyhodnocovat
• porozumět souvislostem
• vést žáky k efektivní prezentaci, zejména jim pomáhat získávat sebedůvěru při vystupování před svými kolegy - spolužáky a dospělými
• rozvíjet emociální a estetické vnímání
• využívat teoretické poznatky v praktických činnostech
• rozvíjet zájem o současnost a minulost
• pochopit umění a umělecké hodnoty a tvořit vlastní díla
• zkoumat přírodní fakta a jejich souvislosti, šetrně se chovat k přírodnímu prostředí
• vést žáky k poznání, že zdraví je nejdůležitější životní hodnota, aktivně se zapojit do činností podporujících zdraví
• rozlišit, co je zdravé a co naopak zdraví ohrožuje a poško-zuje

Výsledným výstupem oborových dnů je »oborová« práce a její prezentace u žáků šestého až osmého ročníku a obhajoba »magisterské« práce u žáků devátých tříd. Oborová práce se rodí postupně. Učitel – konzultant žáka – jej vede tak, aby se práci naučil sestavit i po formální stránce a aby práce deváťáka měla podobu malé „diplomky“. Do 5. května ji žáci odevzdávají na recepci školy. Práci posuzuje oborový učitel a ročníkový garant, žáci 9. tříd prezentují svou práci před komisí.

P.Č. NÁZEV OBOROVÉHO DNE VYUČUJÍCÍ POČET ŽÁKŮ FINANČNÍ NÁROČNOST ANOTACE VSTUPENKA
1 KNIHA POKAŽDÉ JINAK Lucie Samlerová a Tereza Doudová  max. 22 200,- Kč Milovníci knih si v našem oboru přijdou na své. Co děláte s knihami, které jsou již staré, a už je nikdo nečte? Se špetkou nápaditosti z nich společně vytvoříme nábytek a dekorace. Knihu použijeme jako materiál. Kde získáváte knihy? Kupujete je nebo si je raději půjčujete v knihovně? Jak taková knihovna funguje? Tedy objevíme kouzlo knihy cestující. Ovšem spousta příběhů z knih se dočkalo svého přepracování, ať už filmového nebo divadelního. Jaké to má výhody? Jak moc se příběhy v různých podobách liší? Třetí setkání bude s knihou jako předlohou.  Kniha do školní knihovny jako dar (Kniha, kterou doma už nevyužijete. Kniha, kterou byste doporučili ostatním. Kniha, která nalezne své místo v naší knihovně. Kniha, kterou na její cestě posunete dál.)
2 MATEMATIKA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ Kateřina Círová a Petra Dvořáková max. 24 200,-Kč Matematika, především jedna z matematických disciplín geometrie, obklopuje celý náš svět. Všechno obrazy kolem nás, které lidské oko vnímá, se dají rozložit do geometrických linií a tvarů. Znalost základních matematických principů nám umožňuje přenést tento svět na papír. Zachytit a zaznamenat skutečnost na plochu papíru tak, jak v trojrozměrném světě opravdu vypadá. Když to umíme, cítíme se skutečnými malíři. Malování a kreslení není jen talent, je to také znalost lineární perspektivy, osové souměrnosti, prostorového vnímání a dalších praktických věcí, které nás může naučit matematika. V našem oboru se budeme učit malovat a kreslit s využitím všech matematických principů tak, jak to dělali staří mistři, například Leonardo da Vinci. obrázek (fotografii či kopie obraz), ve kterém si myslíte, že by mohla být znázorněna matematická souvislost.
3 GENIUS LOCI PRVNÍ REPUBLIKY ANEB… Jan Mazurek a Michal Střítezský max. 24 600,- Kč (výlet do Brna či Zlína) Oborového dne by se měli zúčastnit všichni Ti, kteří si chtějí připomenout atmosféru 30. let 20. století a poznat výjimečnost doby, kdy žili vaši pradědečkové a prababičky. Pokusíme se společně položit si otázku a hledat na ni odpovědi: Mohl se
 malý ekonomicky, vojensky, společensky a kulturně vyspělý
 stát ubránit rozpínavosti diktátorského režimu nacistické Třetí
 říše?
Odpovědi na 3 zadané otázky
4 iKID Jakub Zvěřina a Martin Suchánek max. 20 400,- Kč Tyto oborové dny jsou založeny na projektu jménem Innovative Kid. Tento projekt má za hlavní cíl rozvíjet žákovskou kreativitu a sebevědomí. Vaším úkolem bude si během školního roku vymyslet nějaký „vynález nebo zlepšovák“, který v nejlepším případě dotáhnete do fáze prototypu. Celý projekt je rozfázovaný na několik částí. Nejprve si budete hledat inspiraci, poté bude následovat brainstorming nápadů, dále prozkoumáme trh, zdali je pro ten Váš nápad na trhu místo. Po výrobě prototypu, se kterým Vám pomůžou odborníci, bude následovat „brand marketing“ a vše vyvrcholí prezentací Vašeho produktu před odbornou porotou. Odměnou Vám pak bude (za předpokladu, že Vás výrobek vyhraje) cesta s překvapením.   ČTYŘI 3-5 ČLENNÉ TÝMY (nejlépe jeden tým z jedné třídy – není, ale podmínkou), kteří již přijdou s nějakým zajímavým nápadem, který je popsán a načrtnut (max. jedna A4 i s obrázkem) a hlavně podepsán CELÝM TÝMEM.
5 AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ Martina Macháčková a Věra Nedvědová  max. 24 650,- kč Zajímáte se o stará šlechtická sídla, hrady a zámky?Jezdíte rádi na výlety?Putujete rádi do minulosti dávné i nedávné?Naše oborové dny budou o cestování, o historii královských a šlechtických rodů a o jejich sídlech. Těšit se na Vás budou. Hraběnky z Nemanic Obrázek či foto zámku - hradu, který jsem navštívil a líbil se mi
6 ŠKOLA ZA ČASŮ NAŠICH BABIČEK Eva Hilčerová a Helena Staňková  max. 15 dle vstupného Jako detektivové budeme pátrat po tom, jak se učili naši předkové, které měli předměty, jaká získali ocenění či kázeňské tresty. Porovnáme učebnice dříve a nyní. Porovnáme prostředí třídy a pokusíme se zjistit, zda se měnil i vztah mezi učitelem a žákem. Budeme se snažit získat i informace o naší škole, která letos slaví 80 let od svého založení. Okopírované vysvědčení mého předka nebo jiný historický školní dokument
7 PO STOPÁCH SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ Markéta Nováková a Pavlína Rosická max. 24 dle cest a vstupů Letos jsme pro vás všechny s paní učitelkou Rosickou připravily radostné putování za významnými osobnostmi, které se buď narodily v České republice, nebo zde nějakou delší dobu působily. Během našich zážitkových dnů vždy najdeme nějaké významné místo, galerii apod. k prohlídce. Společně na to místo vyrazíme a budeme mít dostatek času na povídání. Popis osobnosti, kterou máte nejradši a vysvětlení, proč je ona dotyčná osoba tou vaší nejoblíbenější.
8 VŠECHNY CHUTĚ SVĚTA ANEB VÍM, CO JÍM Alena Fáčková, Petra Wernischová a Linda Tagwerkerová  max. 30 300,- Kč + útrata v cizokrajných restauracích bude individuální dle vlastního výběru. Oborový den Všechny chutě světa je určen tomu, komu není zrovna lhostejné to, co jí, tedy kolik má jeho jídlo „ béček, céček, déček či éček“, a také tomu, kdo rád objevuje nové chutě z různých koutů světa. A nebude se tedy bát ochutnat tedy třeba humus, Tom Kha Kai nebo jiná exotická jídla. Vlastnoručně uvařený výrobek, který předáte Lindě Tagwerkerové, Petře Wernischové nebo Aleně Fáčkové
9 S.P.O.R.T. Martin Skýva a Jana Kerzelová max. 24 600,- Kč Během tří oborových dnů navštívíme, vyzkoušíme si a také se dozvíme informace o tréninku a pohybových programech tělesně postižených lidí, záchranných a bezpečnostních složek ČR, a vrcholových sportovců nebo lidí s nadváhou a obezitou. Napiš - charakterizuj svými slovy, co znamená slovo S.P.O.R.T.