Tvůrčí psaní - Literární soutěž 2010

Publikoval Vít Beran
Datum 5.7.2019

Čtenářská gramotnost

MOTTO: Čtenářství vyjadřuje aktivní vztah k četbě a literatuře vůbec. Je vnímáno jako důležitý faktor kultivace a socializace jedince, a proto se dá předpokládat, že jeho úroveň do jisté míry ovlivňuje i celkovou vzdělanost národa. Empirická šetření provedená v posledních letech naznačují, že rozvoj čtenářství (ale i čtenářské gramotnosti) vyžaduje výraznější podporu. (Viz výsledky mezinárodních výzkumů čtenářství 1994, 2001.) Tato podpora by kromě podstatné proměny výuky čtení a způsobu jeho využití ve škole měla zahrnovat spolupráci širší zainteresované veřejnosti – rodičů, knihovníků, nakladatelů, ale i médií atd.

ŠVP „KUK“ vede žáky k porozumění sama sebe, ostatních lidí i světa kolem nich. Učitel používá strategie konstruktivistické pedagogiky, rozvíjí čtenářství a badatelství. Dětské čtenářství je důležité - čtení s porozuměním je klíčovým nástrojem pro učení i pro dospělý život. Čtení pro radost nám lépe pomáhá pochopit svět i sebe samé. Ve škole a ani v životě se nic neděje odděleně - učitel volí cestu umožňující dosažení cílů předmětových, průřezových témat i čtenářských. Cílem je vytvořit zázemí a nastartovat rozvoj čtenářství. Výstupy podají zpětnou vazbu o pokroku žáků a o používaných metodách.

• TVŮRČÍ PSANÍ - LITERÁRNÍ SOUTĚŽ:

Mohou se účastnit všichni žáci školy. Práce žáků budou rozděleny do jednotlivých kategorií. Soutěž probíhá na několika úrovních. V určený den ve škole všichni žáci píší ve třídách. Téma psaní bude vyhlášeno pro celou školu předem – žáci se na psaní svých textů mohou připravit – udělat poznámky, nesmí však přepisovat doma napsaný text. Práce žáků jsou posuzovány nejprve ve třídách. Nejlepší práce postoupí do posouzení v ročníku, případně ve skupině ročníků. Oceněnou práci ve třídě, popřípadě v ročníku bude autor, nebo jím pověřený žák číst spolužákům v hodinách výtvarné výchovy. Všichni žáci se účastní ilustrátorské soutěže. Po dohodě s učitelem výtvarné výchovy volí techniku a formát obrazu. Literární práce a ilustrace budou jednak vystaveny ve škole a současně z nich bude uspořádán almanach, který bude mít i svou webovou podobu. Další čtení a výběr bude v hodinách dramatické výchovy. Dětmi vybraná práce bude zdramatizovaná a na konci školního roku mohou žáci dramatizaci předvést na „divadelní“přehlídce. Žáci nejlepších prací, které budou zveřejněné v almanachu, získají knižní odměnu a budou prezentovat svá dílka na veřejném čtení v aule školy a v knihkupectví NEOLUXOR.