K PROVOZU ŠKOL OD 1. ZÁŘÍ 2020

Publikoval Vít Beran, Radek Ivanov
Datum 11.5.2021
K PROVOZU ŠKOL OD 1. ZÁŘÍ 2020

Vážení rodiče, milé kolegyně, drazí kolegové, milí žáci,

od manuálu MŠMT ČR a doporučeními ČŠI ze srpna 2020 (dokumenty ke stažení pod textem) jsme se dostali, ač jsem si to, jako i všichni kolegové v kunratické škole nepřál, k výuce na dálku.  Klíčovým slovem tohoto školního roku je termín "respekt". Rád bych při této příležitosti citoval Dr. Janu Nováčkovou: "Základním východiskem našeho působení je přesvědčení, že z postoje respektu a úcty se odvíjí vše ostatní – v rodině, ve škole, v mezilidských vztazích vůbec.". Kdy půjdme do školy všichni naleznete v Opatření PES pro oblast školství.

Dobrý školní rok. Vít Beran, ředitel školy

Dodržujeme zásadu 6 R:

 • Rozum = mít všech 5 pohromadě
 • Respekt a nikoliv strach
 • Ruce - pečlivé a časté mytí
 • Rozestup - udržovat si fyzický odstup od ostatních tak, jak provozní možnosti dovolí
 • Roušky - všude, kde je nařízeno a setkáváme se s dalšími lidmi
 • Radost - vždy a všude
Větráme třídy,
velkou přestávku využíváme podle možností
k pobytu na hřišti,
mnoho vyučovacích hodin
a činností oddělení školní družiny
jsme venku na čerstvém vzduchu.

Žádost o ošetřovné

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář - více na portálu ČSSZ - ZDE

Média a odkazy

K používání plastových štítů

 • Vyjádření SZU Praha - V textu se uvádí: "Na nošení průhledných roušek či štítů udělila vláda vyjímku v době epidemického výskytu znakujícím moderátorům a tlumočníkům do znakového jazyka pro lepší porozumění neslyšících. Pouhé nošení ochranného štítu bez ústenky (roušky) však nelze považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest vzhledem k charakteristice šíření infekčních kapének, jak dokládá také následující studie ZDE

Aktuální informace

Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků (viz OPATŘENÍ):

 • základních škol,
 • středních škol a konzervatoří,
 • vyšších odborných škol,
 • základních uměleckých škol,
 • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
 • ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
 • školních družin, školního klubu a střediska volného času.

Informace k provozu škol a šk. zařízení od pondělí 7. prosince 2020

 • Informace z MŠMT ZDE

Změny, které se týkají i ZŠ Kunratice

 • Základní školy nadále beze změn, prezenční výuka pro 1. stupeň a 9. ročníky; 6. až 8. ročníky rotační prezenční výuka.
 • Aktivity kroužků: Prezenční činnost střediska volného času (DDM DŮM UM) je povolena do 10 účastníků (9 účastníků + vedoucí/trenér). DDM DŮM UM, sportovní oddíly a další organizátoři a nájemci se budou řídit vyhlášenými opatřeními, všichni účastníci budou mít roušky, děti navštěvující ŠD se ten den již nesmí vracet do svého oddělení ŠD. 
 • Školní stravování: Pro distančně vzdělávané doporučujeme nadále pouze odběr, nikoliv konzumaci na místě, jinak se provoz řídí aktuálními pravidly pro provoz stravovacích služeb vyplývajícími z krizového opatření (usnesení Vlády ze dne 30. listopadu č. 1262). Výdej obědů se řídí rozpisem: ZŠ Kunratice | K PROVOZU ŠKOL OD 1. ZÁŘÍ 2020 (zskunratice.cz).
 • Školní družiny: je umožněno v rámci jednoho oddělení spojit žáky jednoho ročníku, případně nově také dvě stále stejné třídy, bez ohledu na ročník. Školní klub v ZŠ Kunratice zůstane uzavřen. 
 • Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, studenti v rámci praxí, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
 • U všech žáků a studentů jsou umožněny prezenční konzultace i v týdnech pro ně jinak distanční výuky. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy. Vyučující ke konzultacím využijí zejména vypsaných konzultačních hodin (ŠkolaOnLine a web školy). Vyučující zajistí, aby o konzultacích byli vždy informováni rodiče žáků.
 • S režimovými opatřeními je možné konat tyto zkoušky: přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře a maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria.
 • Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).
 • Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min.
 • V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Informace k provozu škol a šk. zařízení od pondělí 30. listopadu 2020

 • Informace z MŠMT ZDE

Rodiče, prosíme o poučení svých dětí, jak se mají chovat, aby pokud možno neohrozily svým jednáním druhé a samy svým chováním a jednáním se bránily nákaze od jiných lidí, tedy i spolužáků. Děti svým jednáním na veřejnosti reprezentují svou rodinu i školu, ve které se učí. Děkujeme.

 • Všichni žáci musí přinést Čestné prohlášení - klikněte na DOCX - PDF.
 • Roušky - alespoň 3 na den – po celou dobu ve třídě, ve společných vnitřních prostorách i venku. Štít u žáků nenahrazuje roušku! Ve třídách budeme větrat, do programu tříd budou zařazeny vycházky, venkovní přestávky a učení se venku.
 • Žáci se před začátkem prezenční výuky a po jejím ukončení nezdržují v prostorách školy, školním areálu, ani před školou.
 • Při vstupu do školy bude žákům změřena teplota, musí použít dezinfekci na ruce a mít roušku.
 • Žáci se o přestávce mezi výukovými bloky zdržují pouze v určené třídě, na určeném pavilonu a patře školy, neshlukují se, nevytváří skupinky.
 • V případě závažného důvodu, kdy žák nemůže být prezenční/distanční výuce přítomen, omluví žákovu nepřítomnost telefonicky jeho zákonný zástupce ihned v den nepřítomnosti před zahájením výuky. Prezenční i distanční výuka je ze zákona povinná. Uvolňování z výuky se řídí Školským zákonem, vyhláškami, Školním řádem a dalšími školskými normami.

Docházka do školy

 • Příchod do školy: 1. a 2. ročníky vchodem u ŠD, 3.- 9. hlavním vchodem. Děti se před vchodem do školy řadí do zástupu a udržují rozestupy.
 • Škola je otevřená pro I. stupeň již od 7:35, pro II. stupeň od 8:05 hodin. 
  • První stupeň přichází do školy na vyučování od 8:00 hodin tedy s příchodem do školy od 7:35 do 7:50 hodin.
  • Druhý stupeň přichází do školy na vyučování od 8:30 hodin tedy s příchodem do školy od 8:05 do 8:20 hodin.

Organizace vyučování do Vánočních prázdnin

 • 1. až 5. ročník + 9. ročník denně prezenčně.
 • Od 30.11. do 4.12. a od 14. do 18.12. - 6. a 8. ročník prezenčně a současně 7. ročník distančně.
 • Od 7. do 11.12. – 7. ročník prezenčně a současně 6. a 8. ročník distančně.
 • ​​​​​​​Upřesněné rozvrhy jsou ve ŠkoleOnLine u II. stupně a v týdenních plánech u I. stupně. Sledujte i Týdenní plány na stránkách tříd.

Průběh vyučování

 • I. stupeň - TU učí ve svých třídách, do třídy vstupují jen AJ, asistenti a párové učitelky - časové upřesnění a rozvrh hodin v týdenních plánech.
 • II. stupeň – od 8:30 – dle rozvrhu ve Škole OnLine s tím, že první vyučovací hodina v pondělí a poslední vyučovací hodina v pátek je třídnickou hodinou pro třídy, které jsou ve škole. Třídy s OnLine výukou začínají každý den "Ranním dýchánkem".
 • Třídy ve škole mají určenou kmenovou třídu - změna umístění tříd je u VIII.B – PŘ, VI.A – MaČJ, VII.A – MaAj.
 • Vyučující AJ si odvádí žáky do jazykové učebny z kmenové třídy.
 • Předměty: dramatická výchova, tělesná výchova, hudební výchova, svět práce - pěstitelství, technické činnosti a domácnost mají i nadále zadávanou školní práci distančním způsobem.
 • Na vyučování cizích jazyků, kde je třída dělena na skupiny, se žáci stěhují do jazykových učeben dle rozvrhu s tím, že si je vyzvedávají jejich vyučující v kmenové třídě.

Školní družina, školní klub, knihovna...

 • Oddělení ŠD zůstávají ve třídách a na obědy odchází dle rozpisu. Ve školní jídelně mohou být nejvýše tři třídy.
 • Ranní družina (7:00 až 7:30) je určena pro děti těch rodičů, kteří z pracovních důvodů nutně potřebují děti odvést do školy dříve. Po převlečení a přezutí v šatnách děti odchází do svých tříd a paní vychovatelky drží pouze dozor na chodbách.
 • Časy vyzvedávání dětí na družinové recepci: od 13:30 do 14:00 a dále od 15:30 hodin.
 • Odchody dětí po obědě jsou možné pouze z nutných důvodů na písemné vyžádání. Děti jdou vždy na oběd se svou třídou v určeném čase. Jiný čas NENÍ možný. Z důvodu počtu strávníků a konzumace oběda ve školní jídelně nezaručujeme dodržení koncových časů níže rozepsaných v tabulce u jednotlivých tříd.
 • Oddělení ŠD pro čtvrťáky "Klubík" je otevřen.
 • Školní Klub pro žáky od pátých tříd a Studijní Centrum Školy a Centrum Čtenářské Gramotnosti - Knihovna jsou uzavřeny.

Ve vazbě na rozvrh hodin a výdej jídel ve školní družině

 • 1. ročník – oběd společně s třídními učiteli a paní vychovatelkami. Po obědě děti pokračují ve výuce do 12:30 hodin.
 • 2. a 3. ročník – oběd v určeném čase s paní vychovatelkou. 
 • 4. a 5. ročník – oběd v určeném čase s paní třídní učitelkou.
 • II. stupeň – obědy pouze v daném čase – dozor nad žák je určen rozpisem.

Rozpis výdeje obědů od 30. listopadu 2020

 • Prosíme, dodržujte čas nástupů na oběd. Jednotlivé třídy/ročníky se nemají míchat s jinými. Děkujeme.
 • Zasedací pořádek: třídy A "u vchodu" do jídelny, třídy B "u odkládání nádobí", třídy C "nová část jídelny".
 • U stolu jsou vždy nejvýše čtyři strávníci. Žáci dodržují bezpečností a hygienická pravidla.
 • Dozory v ŠJ: 1.stupeň – paní vychovatelky a TU, 2.stupeň – určené dozory.
(sudé týdny od 30.11. do 4.12. a dále od 14.12.-18.12. 2020) (lichý týden od 7.12. do 11.12. 2020)

čas

třídy

čas

třídy

11:00-11:25 I.A – I.B  11:00-11:25 I.A – I.B 
11:15-11:40 I.C - I.D  11:15-11:40 I.C - I.D 
11:45-12:10 II.A – II.B – II.C 11:45-12:10 II.A – II.B – II.C
12:15-12:40 III.A – III.B – III.C 12:15-12:40 III.A – III.B – III.C
12:45-13:10 IV.A – IV.B – IV.C 12:45-13:10 IV.A – IV.B – IV.C
13:10-13:30 V.A – V.B  - V.C 13:10-13:30 V.A – V.B  - V.C
13:30-13:50 VI.A – VI.B – VI.C 13:30-13:50 VII.A – VII.B – VII.C
13:50-14:10 VIII.A – VIII.B – VIII.C 13:50-14:10 IX.A – IX.B – IX.C
14:10-14:30 IX.A – IX.B – IX.C    

Informace k provozu škol a šk. zařízení od středy 25. listopadu 2020

 • informace z MŠMT ZDE

Podrobná informace pro ZŠ Kunratice

 • Školní družina: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Školní klub je uzavřen.
 • Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.
 • Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí DŮM UM) je zakázána, s výjimkou prezenčních individuálních konzultací a prezenční individuální výuky (1 osoba a 1 pedagogický pracovník); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci individuálních konzultací rozhoduje ředitel školského zařízení.
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:
 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away),
 • je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:
  • nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/oddělení a
  • nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu formou take-away.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Informace k rannímu provozu ZŠ Kunratice od pondělí 23. listopadu 2020

 • Na poradě vedení školy 19. listopadu 2020 bylo rozhodnuto o tom, že od pondělí 23. listopadu budou děti ráno přicházet mezi 7:35 až 7:55 hodin do školy hlavním vchodem přes zdravotní a hygienický filtr samostatně. Přes své šatny, které jsou organizovány po třídách a kde se převléknou a odchází do své třídy. V prostorách šaten a u tříd bude stanoven dozor, který bude dbát nad tím, aby vše probíhalo plynule a bez hygienického a bezpečnostního ohrožení.
 • Předem přihlášené děti budou do "ranní družiny" přicházet hlavním vchodem přes recepci školy. V "přestávkovém" režimu budou před vyučováním pod dozorem paní vychovatelek ve své třídě. Pokud bude počet dětí malý, budou čekat na vyučování ve vyhrazeném místě pro třídu u recepce školy. Bude príma, když si děti pro tento čas připraví rozečtenou knížku, malování ... nebo jinou klidnou činnost. Děkujeme.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Z informace o provozu základních škol, který se týká i naší školy:

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

 • Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Upřesnění pro první a druhý ročník

 • Z provozních důvodů musíme zajistit, aby na obědy chodily třídy společně. Pro děti, pro které neplánujete odběr školního obědu půjdou po ukončené vyučování domů, respektive po ukončeném vyučování si je můžete vyzvednout. Ti, kteří mají jít na oběd musí jít na oběd se svou třídou, respektive oddělením školní družiny a je možné je ze školy vyzvednout ve 13:30 před odpoledním programem školní družiny.
 • Prosíme, sdělte třídním učitelkám, zda o ranní a odpolední družinu a o obědy ve školní jídelně budete mít zájem.

Oběd ve školní jídelně - rozpis tříd od 18.11. 2020

I.A 11:45 - 12:05 II.A 12:25 - 12:45
I.B 11:45 - 12:05 II.B 12:25 - 12:45
I.C 12:05 - 12:25 II.C 12:45 - 13:05
I.D 12:05 - 12:25 děti pracovníků IZS 12:45 - 13:05
.............................................. .............................................. ..............................................  ...............................................

Prodloužení nouzového stavu z 30.10.2020

Zpráva z médií - 27.10.2020

E-mail, který jsme rozesílali:
Vážení rodiče, milé děti, kolegyně, kolegové,
před malou chvíli jsem se přes média dozvěděl, že 2.11.2020 se školáci se v do lavic nevrátí. Připojuji aktuální iformaci s iRozhlasu.cz.
Vít Beran, ředitel školy

Uzavření škol od 14. 10. 2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 - ZDE
Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné - podrobně ZDE
Podpora pro online výuku na našem webu - ZDE

Vážené kolegyně, kolegové, milí žáci, rodiče.
Od středy 14. 10. 2020 do odvolání přecházíme na online výuku a změnu rozvrhu.

 • Operativně se snažíme vše vyřešit a do podzimních prázdnin, respektive vyhlášeného ministerského volna, státního svátku a podzimních prázdnin (26. až 30. říjen 2020) začínáme každý den setkáním třídy s třídními učiteli – „Ranním dýchánkem“ od 8:00 do 8:20 a na toto setkání třídy s třídními bude navazovat další výuka.
 • Online výuka je organizována bez nultých hodin a odpoledního vyučování. Vyučovací hodina není klasickou hodinou. Tvoří ji obvykle část online výuky (toto je část výuky, kdy žák sleduje monitor, diskutuje s učitelem …)  a navazující samostatné práce žáků s možností konzultovat s učitelem. Vše se postupně bude rozbíhat a podrobné informace dostanou žáci i Vy od třídních učitelů.
 • Náš IT technik a koordinátor ICT pan Radek Ivanov sbírá požadavky na vypůjčení notebooku a současně jsme požádali na základě výzvy radního pražského magistrátu pana Šimrala o modemy zajišťující internetové připojení. Přednost na zapůjčení notebooku budou mít žáci, kterým sociální možnosti rodiny neumožňují mít doma vlastní zařízení připojené k internetu. Pro ONLINE výuku je však vhodný i tablet nebo smart mobilní telefon.
 • Podstatné je vidět a být viděn, slyšet a mít možnost mluvit. Tato zařízení je v současnosti možné připojit k televizi, a tak malý obraz zvětšit na potřebnou velikost. Konec konců všichni máme zkušenost z jara.

Organizace výuky:

 • ročník obvykle 1 vyučovací hodina denně + online výuka anglického jazyka podle původního rozvrhu hodin + konzultace a další setkání.
 • ročník obvykle 2 vyučovací hodiny denně + online výuka anglického jazyka podle původního rozvrhu hodin + konzultace a další setkání.
 • II. stupeň obvykle 4 až 6 vyučovacích hodin denně včetně online výuky cizích jazyků - vše dle rozvrhu hodin + konzultace a další setkání. Celkový čas, který žáci na II. stupni budou denně trávit u puštěných počítačů by neměl překročit 4 hodiny.

Vyučování začíná vždy v 8:00 hodin setkáním třídy. Vlastní vyučování zahájíme v 8:30. Vyučovací hodiny jsou zkrácené. Třídní učitelé kontrolují docházku - ZE ZÁKONA JE DISTANČNÍ VÝUKA POVINNÁ.

Žáci na II. stupni školy, tedy od šestých tříd dále již vidí upravený rozvrh hodin v rozvrhu ve Škole OnLine, a to včetně upravených časů. Třídní na I. stupni upřesní rozvrh hodin každé třídě samostatně a pokusíme se jeho podobu přenést do ŠkolyOnLine.

ONLINE VÝUKA A JEJÍ ORGANIZACE

od

do

0.

"Ranní dýchánek" - setkání třídy a třídních učitelů

8:00

8:20

1.

vyučovací hodina

8:30

9:10

2.

vyučovací hodina

9:20

10:00

3.

vyučovací hodina

10:20

11:00

4.

vyučovací hodina

11:10

11:50

5.

vyučovací hodina

12:00

12:40

6.

vyučovací hodina

12:50

13:30

Výuka předmětů - rozcestník učení najdete v Týdenních plánech na webu u jednotlivých tříd.

 • Proto sledujte jak webové třídní stránky, tak Školu OnLine a zejména i Microsoft Teams, v kterém má každý předmět pro online výuku v každé třídě svoji skupinu.
 • I v online režimu výuky pokračuje jak párová výuka, tak podpora asistentů konkrétním žákům, které mají v péči. Individuální podporu budou dávat i paní vychovatelky.
 • Online výuka je pravidelně organizována pro Český jazyk, Cizí jazyky, Matematiku, naukové předměty - Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, Dějepis, Chemie, pro Výchovu k občanství a zdraví a Informatiku. Učitelé žákům upřesní, v kterých hodinách, co budou dělat. Cílem je minimalizovat odpolední školní práci.
 • Distanční výuka je připravena pro Dramatickou výchovu, Výtvarnou výchovu, Tělesnou výchovu, Svět práce a Hudební výchovu. Písemně zadávané úkoly prostřednictvím zadání na předmětových stránkách, stránkách tříd nebo v Týdenních plánech jsou termínované a většina z nich bude odevzdávána přes zadání v Microsoft Teams.

Další informace k přechodu školy na online výuku:

 • Všem dětem byly odhlášeny obědy ve školní jídelně,
 • všechny děti si musí vyklidit šatní skříňky,
 • budeme se snažit co nejdříve nastavit rozvrh hodin ve ŠkoleOnLine tak, aby každý měl přehled o probíhající výuce,
 • sledujte kalendář v Microsoft Teams a pozvánky na online výuku.

Držme si palce. Děkujeme rodičům za pomoc a spolupráci.

-----------------------------

Sada opatření pro školy, tedy i pro ZŠ Kunratice platná od 12. října do 23. října 2020

mateřské školy základní školy (1.stupeň) a školní družiny

Zůstává stejný režim, jako doposud.

základní

školy

(2.stupeň)

Zavádí se střídavá výuka po třídách (do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd (třídy se nedělí), zbytek je vyučován distančně/na dálku - ZE ZÁKONA JE DISTANČNÍ VÝUKA POVINNÁ). Třídy, které budou na distanční výuce/výuce na dálku mají organizovánou online výuku podle platného školního rozvrhu a to ve stejných časech, nebo v časech upřesněných ve ŠkoleOnLine. Zadání práce ve vyučovacích hodinách je současně zveřejněno na webu školy: Týdenní plány třídy = rozcestník na předmětové stránky/zadání. Všechny zadané práce žáci odevzdávají přes Microsoft Teams (týmy, zadání) a současně komunikují se svými učiteli nebo navzájem prostřednitvím Microsoft Teams (chat nebo online) nebo školní e-mail. Výuka na dálku se bude řídit upraveným rozvrhem ve ŠkoleOnLine s tím, že obvykle bude ukončena, dle rozvrhu, sedmou vyučovací hodinou včetně. ... a jedeme dál ;-). Udržujeme pravidelné vyučování a učební rituály .... žáci se učí a za své učení přebírají odpovědnost.

12. až 16.10.2020

- prezenční výuka: šestý a osmý ročník,
- distační - výuka na dálku: sedmý a devátý ročník;

19. až 23.10.2020

- prezenční výuka: sedmý a devátý ročník,
- distační - výuka na dálku: šestý a osmý ročník.

Naplňujeme vizi školy: "Žáci se učí naplno a s radostí, své učení řídí a respektují druhé.".

Kluci a děvčata, rodiče ... pokuste se odpovědět na otázky:

 • Co vše žák dělá, když si své učení řídí?
 • Za co ve svém učení přebírá odpovědnost?
 • Kdo mu v jeho učení může pomoci?
 • Jak mu mohou pomoci učitelé?
 • Jak mu mohou pomoci spolužáci?
 • Jak mu mohou pomoci rodiče?
 • Kde všude ještě může získat další podporu pro své učení?

Podpora k online výuce na našem webu - oprašujeme jaro:

Informační stránka na webu MŠMT - Vzdělávání #NaDálku

základní umělecké školy

celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka (s výjimkou individuální výuky - 1+1)

střediska volného času a školní kluby

celostátně uzavřeno

-----------------------------

Informace zveřejněné 8. října 2020:

-----------------------------

Od 5. října 2020 do 18. října 2020 dochází v ČR k vyhlášení nouzového stavu.

(ZŠ Kunratice: 1.10.2020 17:00 hodin) I naše škola se řídí opatřením VLÁDY, která VYHLÁSILA NA ÚZEMÍ ČR OD PONDĚLÍ NOUZOVÝ STAV NA 30 DNŮ, do 18. října omezením hromadných akcí a Nařízením č. 15/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy, které upřesňuje omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity. Pro naši školu to prakticky znamená omezení provozu volnočasových aktivit i to, že na čtrnáct dní v hodinách Hudební výchovy nebudeme zpívat a výuka Tělesné výchovy bude na II. stupni bez aktivního sportování. Programy, při kterých můžeme vyhovět všem platným nařízením a respektovat smysluplná doporučení, budou realizovány. Z tohoto důvodu NERUŠÍME jak plánovaný adaptační pobyt žáků prvních tříd, tak vzdělávací programy ve škole i mimo ni. Zdravotní stav žáků i jejich učitelů a všech dalších zaměstnanců školy je výborný.

-----------------------------

S účinností ode dne 25. září 2020 od 0:00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření ...

... se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID19 tak, že:

 1. všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nařídí karanténní opatření ve smyslu §2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou;
 2. u osob, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, se provede v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2;
 3. v případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 karanténní opatření po 10 dnech ukončí.

Dítě, které bylo v kontaktu s Covid pozitivní osobou, musí být nyní v karanténě po dobu 10 dní od posledního kontaktu. Karanténa bude končit a testováno bude 5.-10. den od posledního kontaktu. Pokud má osoba v karanténě negativní test 5.-10.den karantény, musí i přesto karanténu dodržet do 10. dne od posledního kontaktu.
Je nutné sledovat zdravotní stav dítěte. Příznaky jsou teplota 37°C a více, bolesti hlavy, svalů, kloubů, únava, kašel, dušnost, rýma, nevolnost, zvracení, průjmy, ztráta chuti, ztráta čichu. Žádanku k odběru Vám vypíše pediatr, odběr bude hrazen pojišťovnou. Dítě se musí dostavit na odběrové místo kdekoliv v Praze. Na odběrovém místě řeknete, že máte vystavenou žádanku, oni si ji na místě vygenerují ze systému podle rodného čísla.
Dle nových pravidel je možnost dítě netestovat, pokud je celou dobu karantény bezpříznakové. V tomto případě ovšem trvá karanténa 14 dní od posledního kontaktu.
Dítě musí dodržovat pravidla karantény, nestýkat se s jinými lidmi. Ostatní členové rodiny v karanténě být nemusí, nebyli v kontaktu s Covid -19 pozitivní osobou. Výsledky z testování bývají obvykle do 24-48 hodin, přesnější informaci Vám dají na odběrovém místě.

-----------------------------

Od 22. září 2020 byly školy v ČR upozorněny na to, co v ZŠ Kunratice dodržujeme od 1.9.2020, kdy jsme zavedli tato hygienická opatření:

 • hygiena rukou při příchodu do školy a do jídelny, všechny osoby si při příchodu do školy ruce vydesinfikují
 • odstup, podle možností
 • roušky na chodbách, na 2. stupni a ve třídách od 18.9.2020 (kromě tělesné výchovy a zpěvu při hudební výchově)
 • zvýšený standard úklidu
 • zrušení samoobslužných stanovišť v jídelně

-----------------------------

ZDE - Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, kdy od 18.9.2020 se ve škole nosí roušky na chodbách, žáci 2. stupně i ve třídách (kromě tělesné výchovy a zpěvu při hudební výchově).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání, k dispozici ZDE. Podrobnější informace jsou uvedeny níže
 • informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání, k dispozici ZDE; toto opatření se může v určitých aspektech týkat i škol a školních zařízení:
  • může být důležité pro některé provozy zejm. praktického vyučování, upozornit lze zejména na podmínky činnosti holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry apod. (písm. g) a h) mimořádného opatření);
  • dále se týká podmínek provozu stravovacích služeb, a to včetně školního stravování (písm. j) mimořádného opatření);
  • podmínek komerčního provozu sportovišť (pronájem tělocvičen, školních hřišť apod., viz písm. m) mimořádného opatření).
 • informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu a omezení hromadných akcí, s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání, k dispozici ZDE; podle tohoto opatření například platí, že vnitřní akce nad 10 osob (mimo výstavy, trhy, veletrhy a jim podobné akce) se mohou konat za předpokladu, že každý účastník akce má určeno místo k sezení (bod 2 mimořádného opatření).

-----------------------------

Od pondělí 14.9.2020 na výuku odborných předmětů se nestěhujeme do odborných učeben.

 • Milí žáci, Vážení rodiče, kolegyně a kolegové,
  z důvodu posílení opatření proti šíření nákazy od pondělí 14.9.2020 děti budou po celou dobu vyučování zůstávat v kmenových třídách. Výjimku bude mít v některých ročnících výuka cizích jazyků a ve všech ročnících výuka tělesné výchovy. Tělesná výchova bude probíhat výhradně venku bez možnosti využít šaten u sportovní haly. Všichni žáci musí mít na Tv přezutí. Školní družina, Školní klub i Školní jídelna jsou v provozu.
  Stále platí i to, že v ranní družině, oddělení ŠD „Klubík“, ve Školním klubu a ve Školní jídelně musí mít žáci nasazeny roušky. Podobně platí povinnost roušek ve všech společných prostorách.
  Toto opatření platí do odvolání.

 • Praha, 18. srpna 2020 - Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu. Ve škole od prvního dne používáme ROUŠKY. Děkujeme všem za vzájemný respekt a za předání vyplněného ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ třídním učitelům první školní den nebo nejpozději ve středu 2.9.2020.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru - web MŠMT ČR

9.9.2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek s účinností od 10. 9. najdete ZDE.
7.9.2020 - Nově vydaná metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách najdete ZDE.

Reagujeme na dotazy rodičů

• Jak jsou chráněny děti v klubu, studovně apod před přenosem nákazy?
• Ve škole dodržujeme mimořádná opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví a KHS Praha, využíváme také doporučujícího manuálu. Ve společných prostorách mají děti roušky. Všichni jsou povinni dodržovat také hygienická opatření - časté mytí rukou a jejich dezinfikování, proto máme po celé škole rozmístěné dezinfekční prostředky, na všech toaletách je jak mýdlo, tak dezinfekce.

• Dochází k promíchávání žáků různých tříd v jídelně, klubu, studovně apod?
• Ano, ve společných prostorách včetně jídelny se potkávají děti z různých tříd, protože škola nemá jinou možnost, jak zajistit např. i školní stravování. Protože jde o společný prostor, mají děti, s výjimkou vlastní konzumace oběda, roušky. V omezeném provozu funguje školní klub. Provoz studovny a knihovny ještě nebyl v tomto roce zahájen.

• Kdy budete informovat rodiče žáků, jejichž spolužák byl pro zakašlání vykázán ze školy pro podezření z nákazy C19, o skutečném stavu? Držíte rodiče v nejistotě.
• Děti ráno, při příchodu do školy prochází měřením teploty. Pokud má některé dítě příznaky respiračního onemocnění, odebere se do izolační místnosti a kontaktujeme zákonné zástupce, v žádném případě děti ze školy nevykazujeme. Vše následující je v režii ošetřujícího lékaře a KHS Praha. Pokud je dítě nemocné, škola diagnózu obecně nezná, jestliže však jde o tzv. státem sledované onemocnění včetně covid-19, zná diagnózu až následně od KHS. V takové situaci je vše prací ne školy, ale KHS, která začne provádět epidemické šetření. KHS také kontaktuje rodiče potřebných dětí. Pokud Vás zajímají informace o vývoji počtu nemocných v celé Praze 4, jde o informace, které každodenně zveřejňuje na svých webových stránkách KHS Praha.

Doplněné dokumenty ke stažení na webu MŠMT ČR

Praha, 25. srpna 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vydalo doplnění manuálu k provozu škol a školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Drobné úpravy v manuálu jsou navázány na aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví.

Původně zveřejněné dokumnety ke stažení na webu MŠMT ČR:

Soubory ke stažení