FINANCOVÁNÍ párové výuky v 1. ročníku školního roku 2020/2021

Datum 28.11.2020
FINANCOVÁNÍ párové výuky v 1. ročníku školního roku 2020/2021

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky v 1. ročníku školního roku 2020/2021 z darů rodičů prvňáčků.

Zavedení párové výuky podpořilo 77,78 % dárců.    

Každá třída 1. ročníku má do konce roku 2020 7 vyučovacích hodin párové výuky týdně.

V průběhu prázdnin dárci poskytli či začali poskytovat v souladu s darovacími smlouvami finanční dary na financování párové výuky. Především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu celého školního roku.

Dne 2. září 2020 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na období září až prosinec 2020. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši 53 066 Kč, celkem 212 264 Kč, na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 1,273. 

Dne 4.1.2021 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu na období do konce školního roku. Podle ní spolek daroval škole celkem 290 236 Kč (v lednu 55 286 Kč a od února do června každý měsíc finanční dar ve výši 46 990 Kč).

Od února 2021 došlo ke sníženípočtu hodin ze 7 na 6 týdně v každé třídě ročníku, protože došlo od 1.1.2021 ke zvýšení platů učitelů a více hodin rozpočet 1. ročníku neumožňoval financovat.   

V červenci a září 2021 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 1. ročník v celkové výši 85 200 Kč.

Náklady na párovou výuku v 1. ročníku byly 599 186 Kč, škola ji podpořila částkou minimálně 11 486 Kč.

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 doba/jev

výše součtu darů

(v Kč)

na plat párových učitelů

(v Kč)

na správu projektu

(v Kč)

správa projektu

(v %)

uzavření 1. darovací smlouvy

(stav k 31.8.2020)

403 750  363 750  40 000  9,907 %

31.12.2020

530 530 478 530 52 000 9,802 %

uzavření 2. darovací  smlouvy

(stav k 4.1.2021)

530 530 478 530 52 000

9,802 %

30.6.2021 (celkem)

642 700

587 700

55 000

8,558 %

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 70 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 15 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 5 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývajících asi 10 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.