Pravidla pro distanční výuku - matematika 8.A

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 16.10.2020
Pravidla pro distanční výuku - matematika 8.A

Ujasnění pravidel pro hodiny matematiky.

APOJUJEME KAŽDÉHO
Pro úspěšné zapojení do online hodiny potřebuješ zařízení s připojením na internet - nejlépe počítač s mikrofonem, případně mobilní telefon, nejlépe pak obojí. Na online hodiny choď včas, úvodní část obvykle obsahuje výklad či úvodní video.
MÁME JASNÁ PRAVIDLA
Na webu školy, v týdenních plánech se dozvíš témata hodin, stránky v učebnici, které se témat týkají, zadání cvičení z pracovního sešitu a stručný popis toho, co nového se naučíš. Pokud se z řádných důvodů nebudeš moci online hodin zúčastnit, tyto informace by ti měli sloužit k samostudiu. Najdeš zde i zadání týdenního domácího úkolu a malých písemek.
Ve skupině Matematika VIII.A v prostředí MS Teams najdeš zadání úkolů, které vypracuješ a odevzdáš jako fotografii. Především pak týdenní domácí úkol a v hodinách malé písemky. Úkolům se budeme věnovat při online hodinách. Také se zde v kalendáři připojíš do online hodiny.
Na škole online najdeš jednak rozvrh hodin, který je stále platný a odpovídají mu hodiny v MS Teams a také hodnocení již odevzdaných úkolů.
HODNOCENÍ

Týdenní domácí úkol

V pondělí nalezneš na týdenních plánech zadání týdenního domácího úkolu. Má dvě strany.
První strana obsahuje právě probírané učivo rozdělené do dvou úloh - 1. úlohu budeme společně řešit v hodinách, druhou úlohu řešíš v rámci domácí přípravy, s možností konzultace na hodinách.

Druhá strana obsahuje úlohy zadané výhradně k domácí přípravě, pokud ti je nejasné zadání, zeptej se při hodině.

týdenní úkol odevzdej v pátek do 12:00 výhradně v prostředí MS Teams k příslušnému zadání. Součástí řešení je i zápis výpočtu. Týdenní úkol je hodnocený  stupněm 1 ( odevzdaný úkol), 2 ( odevzdaný úkol vrácený k přepracování), 5 ( neodevzdaný úkol).

Opakování v hodině

Na škole online a v týdenních plánech najdeš nejpozději den předem zadání písemného opakování v hodině, celkem 4 zadání - skupina A,B,C,D. V hodině ti bude přiděleno jedno zadání k vypracování. Příklady můžeš řešit i předem - není to rozhodně nutné, doporučuji pouze nahlédnout na zadání ujistit se, že dané látce rozumíš.

Opakování v hodině hodnotím známkou 1 ( odevzdaný v hodině dle pokynů, váha známky odpovídá známce za aktivitu v hodině -0,2) Pokud odevzdat nestihneš, nedostaneš pětku, ale zdůvodni, co bránilo úspěšnému splnění ( v chatu, nebo se přihlaš). Pokud se hodiny účastnit nemůžeš a přesto chceš z opakování známku, napiš mi do chatu v Teams a domluvíme se.

KOMUNIKUJEME
Podobně jako při prezenční výuce, hlavní část výuky bude spočívat v online hodině. Budu se snažit o tuto strukturu hodiny: 10-15 minut výklad, 5-10 minut prostor pro otázky, 10-20 minut samostatná či skupinová práce do sešitu či týdenního úkolu ( případně pracovního sešitu). Závěr hodiny bude sloužit k odevzdání úkolů a shrnutí. K hodině měj tedy připravený sešit, pracovní sešit, týdenní domácí úkol, učebnici, a psací potřeby.
Pro individuální dotazy využívej především chat v MS Teams.
PODPORUJEME SE
Úkoly nemusíš vypracovat samostatně, spolupráce se spolužáky je vítaná a nepovažuji ji za podvádění. Vyhni se opisování výsledků ( ať už od spolužáků či vyhledáním na internetu), je to sice rychlejší, než se něco nového naučit, ale je to k ničemu. 

 

K úspěšnému zvládnutí testů: Opakování v hodině by ti měla stačit aktivní účast na online hodinách. Pokud probírané látce nerozumíš, neměla by celková příprava na testy přesáhnout 20 minut denně. V takovém případě mi raději napiš soukromou zprávu do chatu na MS Teams a domluvíme se.

Týdenní domácí úkol nad rámec výuky by ti neměl zabrat delší dobu než celkem 2 hodiny týdně ( ideálně každý den cca 20 minut). V takovém případě mi raději napiš soukromou zprávu do chatu na MS Teams a domluvíme se.