Aktuality

O projektu "Pomáháme školám k úspěchu"

Publikoval Vít Beran
Datum 29.8.2018
O projektu "Pomáháme školám k úspěchu"

Jako jedni z prvních jsme se zapojili do vzdělávacího projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. Získáváme tak významnou podporu pro naše učitele, aby uměli co nejlépe rozvíjet každého svého žáka.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU „POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU“ - Co je cílem projektu - Zajištění projektu - Charakteristika podpory pro projektové školy - Projektové školy - V září 2013 byl zahájen projekt „Pilotní síť spolupracujících škol“ ve třech školách - V září 2015 byl projekt zahájen ve třech nových modelových školách - Od září 2017 je projekt realizován v dalších třech nových modelových školách - Projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ v Kunraticích - Dosavadní cesta projektem - Pátý rok projektu a navazující druhé pětileté období - ... a jak dál?

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU „POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU“ 

Pomáháme školám k úspěchuje vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice, který se zaměřuje na vysokou kvalitu výuky a zejména na individuální přístup pedagogů k žákům.

Dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora pomáhá učitelům lépe rozpoznávat individuální potřeby svých žáků, lépe přizpůsobovat styl výuky, a tak dosahovat co nejlepších pedagogických výsledků. Věříme, že každý z žáků zažije svůj školní úspěch, který do budoucna pomůže upevnit jejich vztah ke vzdělávání.

Projekt uskutečňuje obecně prospěšná společnost „Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.“ z prostředků THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových. Pilotní fáze projektu probíhá v naší škole ZŠ Kunratice a karvinské ZŠ Mendelova. V každé z nich nyní působí zkušené projektové konzultantky a pedagogické asistentky, učitelé se účastní vzdělávacích seminářů a získávají nové výukové pomůcky a techniku.

THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, se věnuje širokému spektru filantropické činnosti. V současné době financuje dlouhodobý vzdělávací projekt „Pomáháme školám k úspěchu“, který se zaměřuje na vysokou kvalitu výuky ve veřejných základních školách v České republice. Přispěla také obcím na zmírnění následků živelných katastrof a poskytla dary jednotlivcům i institucím v oblasti školství, kultury a zdravotnictví.

Pedagogický rozvoj školy je plánovitá činnost. Více o Projektu pedagogického rozvoje školy a jeho evaluaci naleznete ZDE.

Co je cílem projektu

Efektivně podpořit veřejné základní školy, aby rozvíjely Schopnost každého žáka dosahovat  co nejlepších vzdělávacích výsledků.  Vytvořit za tímto účelem síť 14 modelových škol (jedna škola v každém kraji ČR). Podporovat vznik regionálních sítí dalších spolupracujících škol, které budou spolupracovat s modelovými školami a budou se dlouhodobě učit od sebe navzájem.

Zajištění projektu

Projekt iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty 
a Petra Kellnerových, která jej připravila ve spolupráci s expertní radou projektu (Vít Beran, David Greger, Martin Chvál, Hana Košťálová, Květa Krüger, Šárka Miková, Jiřina Majerová, Jana Straková, Bohumil Zmrzlík, Kateřina Žežulová) a realizuje jej prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. (Vladimír Srb, Eva Luhanová).

Charakteristika podpory pro projektové školy

Vybrané formy podpory pro školyPodpora zaměřená výhradně na zvyšování kvality pedagogické práce. Dlouhodobá (projektový cyklus v modelové škole trvá 5 let, v pilotní spolupracující škole 3 roky). Šitá škole na míru (celý pedagogický sbor si společně vytváří vlastní plán pedagogického rozvoje). Postupná (náběh projektových aktivit podle vstřebávací kapacity školy). Založená na důvěře v pedagogickou autonomii a zodpovědnost školy i každého pedagoga. Očekávající ochotu předávat získané zkušenosti dalším veřejným školám.

Praktické poradenství zaměřené na individualizaci výuky (pedagogický konzultant). Individuální podpora pedagogům i řediteli formou koučování a mentoringu. Trénink pedagogických a sociálních dovedností učitelů. Poskytování nástrojů pro zjišťování výsledků vzdělávání jednotlivých žáků (mapy učebního pokroku ve čtenářství a matematice). Sdílení zkušeností mezi učiteli projektových škol a spolupracujících škol, exkurze apod.

Projektové školy

Projekt byl doposud zahájen ve čtyřech modelových školách:
o ZŠ Kunratice, Hl. město Praha, rok 2010 (ředitel Mgr. Ing. Vít Beran)
o ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná, Severomoravský kraj, rok 2010 (ředitel Mgr. Bohumil Zmrzlík)
o ZŠ Zdice, Středočeský kraj, rok 2012 (ředitelka Mgr. Eva Fiřtová)
o ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, Olomoucký kraj, rok 2012 (ředitelka Mgr. Kateřina Glosová) 

V září 2013 byl zahájen projekt „Pilotní síť spolupracujících škol“ ve třech školách

o ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, Olomoucký kraj (ředitel Mgr. Radomír Habermann)
o 2. ZŠ – Škola Propojení Sedlčany, Středočeský kraj (ředitel Mgr. Jaroslav Nádvorník)
o ZŠ a MŠ Dobronín, Kraj Vysočina (ředitel Mgr. Ivo Mikulášek)

V září 2015 byl projekt zahájen ve třech nových modelových školách

ZŠ Staňkov, Plzeňský kraj (Mgr. Jitka Suchá, ředitelka školy)
ZŠ Liberec, Křížanská 80, Liberecký kraj (Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy)
ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek, Jihočeský kraj (Mgr. Jaroslav Volf, ředitel školy) 

Od září 2017 je projekt realizován v dalších třech nových modelových školách

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, Jihomoravský kraj (Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy)
ZŠ Slatiňany, T. G. Masaryka 136, Pardubický kraj (Mgr. Ivo Mandys, ředitel školy)
8. základní škola Most, Vítězslava Nezvala 2614, Ústecký kraj (Mgr. Bc. Roman Ziegler, ředitel školy)

Naše cesta projektem "Pomáháme školám k úspěchu"

Projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ v Kunraticích

Jako jedni z prvních jsme se v září 2010 zapojili do projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ jako pilotní škola. Získáváme tak významnou podporu pro naše učitele, aby uměli co nejlépe rozvíjet každého jednotlivého žáka a spoluvytvářet pro to přátelské a motivující podmínky. Projekt realizuje obecně prospěšná společnost „Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.“ z prostředků nadace „THE KELLNER FAMILY FOUNDATION“. V rámci projektu se všichni pedagogové podílejí na tvorbě a realizaci Projektu pedagogického rozvoje školy (PPRŠ). Ze školního projektu vychází pedagogové při sestavování svých Plánů osobního pedagogického rozvoje (POPR). Cíle POPRu pedagogové mapují ve svém Pedagogickém portfoliu. 

Jsme opravdu rádi, že se cíle projektu „Pomáháme školám úspěchu“ a vize, které jsme formulovali v roce 2007 do Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „KOMUNIKACE – UČENÍ – KOOPERACE“ (KUK) a které jsme upřesňovali v roce 2011, prolínají.

Dosavadní cesta projektem

První rok v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ nám ukázal, že pedagogický rozvoj školy může probíhat zcela jinak, než jak jsme si doposud mysleli. Cesta rozvoje musí být vedena k jasným cílům s jejich porozuměním, v bezpečném a inspirativním prostředí, s možností si vyžádat zpětnou vazbu. Uvnitř školy je potřeba promyšleně tvořit nástroje a podporovat mechanismy, které rozvoj školy dlouhodobě udrží. Cesta k prosperitě školy vyžaduje spolupráci všech partnerů ve vzdělávání.

Druhý rok projektu byl ve znamení naplňování cílů první verze PPRŠ a realizace prvních POPR. Jedno ze zásadních zjištění v konci druhého roku bylo to, že formulace cílů v první verzi PPRŠ nebyly vždy dostatečně výstižné a že špatná formulace cílů znesnadňuje jejich evaluaci. Toto konstatování se stalo velkou výzvou při tvorbě PPRŠ pro školní rok 2012/2013. Po dlouhých diskusích jsme upravili strukturu celého díla i jednotlivých kapitol. Chtěli jsme, aby inovovaný dokument byl průvodcem na cestě pedagogického rozvoje školy, byl pro nás přehledný, přiměřeně náročný a stal se i materiálem, který nám pomůže formulovat cíle v našich osobních pedagogických rozvojových plánech. Proto jsme hledali cestu, jak využít podpory projektu k další kvalitativní změně jak při inovaci PPRŠ, tak zejména ve vlastní pedagogické práci, jejíž rozvoj školní projekt rozvoje podporuje.

Třetí rok projektu byl rokem kvalitativního skoku. Proměnu bylo vidět na přemýšlení, diskuzích a zejména pedagogické práci všech. Mezi pedagogy funguje vysoká otevřenost a vzájemnost a sdílení zkušeností se stalo nedílnou součástí jejich každodenní práce. Na každém pedagogovi je pozorovatelný jeho osobní růst. V tomto roce vstoupili do podpory svých kolegů výraznějším způsobem mentoři. Jejich 15 otevřených hodin, bylo nejen hojně navštěvovaných kolegy a ukazovalo dobrou praxi efektivního učení v duchu cílů projektu. Seminární dny, ve kterých na vedení dílen spolupracovali mentoři a někteří další učitelé s odbornými lektory, se ukázali jako ideální forma interního vzdělávání. Celkově lze konstatovat, že představy o tom, co je ve výuce možné, se výrazně posunuly. Co je podstatné? Jednoznačně to, co se učíme a zavádíme do vyučování. V průběhu seminárních dní jsme vzdělávání pedagogů zaměřili na plánování učení, jak se od formulace cílů dostávat k výsledkům vzdělávání, jak rozpoznávat důkazy učení. Řada výborných vyučovacích hodin byla natočena pro studijní účely a díky pedagogickému vedení naší pedagogické konzultantky, více jak tucet učitelů zkušenosti ze svého vyučování publikovalo v pedagogickém čtení ve čtvrtletníku Kritické listy. PPRŠ se stalo dokumentem, který nám začal sloužit - místo abychom sloužili my jemu. Ze školního projektu vychází pedagogové při sestavování svých Plánů osobního pedagogického rozvoje (POPR).

Čtvrtý rok projektu přinesl inovovanou strukturu PPRŠ, kdy jsme PPRŠ rozčlenili na kapitoly věnované: 1 - Kvalitě vzdělávání; 2 - Pedagogickému rozvoji; 3 - Pedagogické podpoře; 4 - Volnočasovému vzdělávání a 5 - Systému komunikace. V průběhu roku jsme si uvědomili, že směr, kterým se ubíráme, má pro nás logiku. V průběhu čtyřech let jsme dosáhli popsatelné kvality pedagogické podpory (např. Jak má fungovat mentorská a kolegiální podpora, párové učení, školní poradenské pracoviště …) a současně se ukázalo, že prostor pro pedagogický rozvoj je potřeba rozšířit především v oblastech jednotlivých gramotností. Co je podstatné? Jednoznačně to, co se učíme a zavádíme do vyučování. V průběhu seminárních dní jsme vzdělávání pedagogů zaměřili na plánování učení, jak se od formulace cílů dostávat k výsledkům vzdělávání, jak rozpoznávat důkazy učení.

Pátý rok projektu a navazující druhé pětileté období

Tento rok jsme uvedli mottem:
„Efektivní vnitřní pedagogická podpora a současně porozumění životním dovednostem a kontinuím gramotností umožňují, aby pedagog získával zpětnou vazbu o svém učení a současně doklady o tom, co žáci říkají, dělají nebo píšou a tak si mohl odvodit, čemu rozumějí, co vědí, co cítí, jak myslí a tím mohl smysluplně plánovat další cíle svého učení.“                                 (volně podle Griffina, 2007)

Chceme se zaměřit na rozvoj jednotlivých gramotností a popis již fungující pedagogické podpory. To, že se několik let věnujeme rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti přináší své ovoce. Rozvoj čtenářských dovedností, ale i matematického myšlení si dnes můžeme doložit jak na vnitřní motivaci dětí pro čtení, tvořivé psaní či počítání a obhajování svého řešení, ale i změnách, ke kterým muselo dojít uvnitř nás učitelů, při promýšlení jednotlivých lekcí, vedení žáků, přípravě materiálů pro vyučovací hodinu a podobně. V portfoliích mnohých učitelů je toto doloženo důkazy učení žáků. Právě o rozpoznávání těchto důkazů, budování vnitřní motivace žáků pro učení a tím i o promýšlení a plánování jednotlivých lekcí nám půjde v tomto roce především. 

Bezpečná podpora pedagogického rozvoje vede k tomu, aby si každý pedagog uvědomil svoji kvalitu. Proto se chceme vytvořit popis ověřené a efektivně fungující pedagogické podpory. Ověřili jsme si, že sdílení povede k pedagogickému a osobnímu rozvoji jednotlivých učitelů a k vyladění pohledů jednotlivců při řešení určitých situací. Proto ve škole podporujeme vzájemné výměny zkušeností, porovnávání s vlastní činností a získávání nových úhlů pohledu, sdílení v rámci předem domluvených témat, sdílení při vzájemných návštěvách pedagogů i asistentů ve vyučování. Jako novou formu vytváříme podmínky pro vytváření podpory „učitelskými mentory“ a vzájemnou kolegiální podporu. Významnou součástí podpory je i naše školní poradenské pracoviště, zapojení asistentů pedagoga …

Šestý rok otevřel nové pětileté období, ve kterém jsme se soustředili na vytvoření nového školního kurikula – školního vzdělávacího programu. Další rozměr našemu snažení dává zaměření na gramotnosti. Radost nám přináší zjištění, že naši žáci se zlepšují jak ve čtenářské gramotnosti, tak v matematické gramotnosti a tedy i v tom, jak se učí. Můžeme zatím jen předpokládat, že to, co jsme začali cíleně rozvíjet v roce 2010 a co popisoval „nástroj“ na vstupu do projektu: POPIS „NAŠÍ DOBRÉ ŠKOLY“, se daří naplňovat. 

Sedmý rok (školní rok 2016/2017) byl rokem zaměřeným na prohlubování dovedností učitelů v oblasti jednotlivých gramotností, na zavádění gramotností do výuky a tím ověřování dalších forem práce pedagogických strategií. V druhém pololetí jsme se věnovali vývoji nové organizační podoby vyučování v nových prvních a šestých třídách. Očekáváme, že nové organizační uspořádání vyučovacích dnů – výuka v blocích a spolupráce učitelů – umožní si stanovovat i nové cíle učení. Celoročně dostávali podporu i třídní učitelé, paní vychovatelky a další zájemci v oblasti třídního managementu – vedení třídy. Vzdělávání zajišťovalo naše školní poradenské pracoviště.

V osmém roce (školní rok 2017/2018) dále pokračujeme v přípravě nového Školního vzdělávacího programu. Ověřování nové organizace vyučování a spolupráci pedagogů v prvních a šestých třídách jsme nazvali: STAVÍME NOVÝ DŮM pro PRVŇÁČKY a ŠESŤÁKY.

Pro pedagogický rozvoj školy využíváme i sdílení s dalšími školami, týmy pedagogů i jednotlivými odborníky a spolupracujeme s fakultami vzdělávajícími budoucí učitele.

Bezpečná forma podpory nesmí mít nikdy nic společného s kontrolou. Je na každém jednotlivci, aby si pro svůj osobní rozvoj našel tu formu podpory, která mu bude nejbližší a nejefektivnější.

... a jak dál?

Každý rodič si přeje pro svoje děti jen to nejlepší. Přibývá těch, kteří vědí, že do kategorie nejlepší patří kvalitní vzdělání. Dobré vzdělání totiž pomáhá dětem uspět v životě. Poskytuje státní školství kvalitní vzdělávání? My si myslíme, že to možné je. I ve veřejné škole je možné nastavit podmínky vzdělávání tak, aby všechny děti dosahovaly svého maxima. O to usilujeme. V ZŠ Kunratice pracujeme na novém Školním vzdělávacím programu, který má naše žáky vybavit do života vším, co budou potřebovat třeba až v dospělosti. S podporou projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, který iniciovala a dlouhodobě podporuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace manželů Kellnerových, rozvíjíme u všech našich žáků čtenářskou, badatelskou a matematickou gramotnost. Promýšlíme, jak pracovat s informacemi. Na důkazech o učení žáků rozpoznáváme, jak se jim daří rozvíjet dovednost učit se učit. Snažíme se žákům poskytnout zpětnou vazbu o tom, co již jim jde. Současně hledáme, v čem je máme podpořit. Snažíme se naplňovat vizi projektu: „Každý žák se učí naplno a s radostí.“. Vycházíme z myšlenek Johna Hattieho a Helen Stapylton Timperley, která konstatovala, že některé vyučovací postupy jsou bezesporu účinnější než jiné, ale žádný nemůže garantovat úspěch. Podstatné je, jak učitel vyučuje. Tvrdí, že pokud vůbec existuje nějaký obecný princip dobré praxe, pak snad ten, že výuka musí reagovat na konkrétní potřeby těch dětí, které učitel právě vyučuje.

Chceme patřit mezi školy, které se učí plně rozvíjet každé dítě. Mezi školy, do kterých se těší žáci, učitelé i rodiče.

Představte si základní školu, ve které se každé dítě učí naplno a s radostí. Školu, ve které žáci i učitelé zažívají úspěch a mají chuť se stále zlepšovat. Školu, do které rádi posíláte své děti nebo vnoučata a do které byste sami rádi chodili. Naše vize je, že se k tomuto ideálu může přibližovat každá základní škola v České republice. (http://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu)

Za tým pedagogů - Vít Beran, ředitel školy

 

.