ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХІД УЧНІВ ДО ШКОЛИ / INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Publikoval Vít Beran
Datum 14.3.2022
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХІД УЧНІВ ДО ШКОЛИ / INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLY
 • Zápis výhradně pro budoucí prvňáčky, uprchlíky z Ukrajiny, vyhlašujeme na 20. června 2022 od 14:30 do 17:30 hodin.
 • Ми оголошуємо реєстрацію виключно для майбутніх першокурсників, біженців з України, 20 червня 2022 року з 14.30 до 17.30.
 • Oficiální informace MŠMT ČR / Офіційна інформація Міністерства освіти, молоді та спорту Чеської Республіки - Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině – edu.cz.
 • Pomoc ukrajinským školákům. Přehledně a na jednom místě: / Допомога українським школярам. Добре організовано та в одному місці: Ukrajina (npi.cz).

Zápis výhradně pro budoucí prvňáčky, uprchlíky z Ukrajiny, vyhlašujeme na 20. června 2022 od 14:30 do 17:30 hodin.

Doporučující kritéria k zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 - vztahující se na děti - uprchlíky z Ukrajiny

• Dítě s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu* základní školy, tedy na území Městské části Praha Kunratice;
• Dítě s místem faktického pobytu v dané městské části, v našem případě rozumí se Praha 4;
• Dítě s místem faktického pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.

*Obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 1.4.2021. Mapa ZDE.

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) v konkrétním zadaném kritériu doporučujeme z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolit výběr losováním uchazečů pod přidělenými registrovanými čísly. Dále platí další odlišnost pro ukrajinské uprchlíky proti zápisu děti v řádném termínu, že při nedostatku míst školu hledá v případě městských částí Odbor školství Magistrátního úřadu hlavního města Prahy a nikoliv kunratická radnice jako zřizovatel.

Ми оголошуємо реєстрацію виключно для майбутніх першокурсників, біженців з України, 20 червня 2022 року з 14.30 до 17.30.

Рекомендовані критерії для зарахування до початкової освіти на 2022/2023 навчальний рік - для дітей - біженців з України

• Дитина з місцем фактичного проживання у відповідному шкільному окрузі * початкової школи, тобто на території Празького району Кунратіце;
• дитина з місцем фактичного проживання в даному районі міста, у нашому випадку це Прага 4;
• Дитина з місцем фактичного проживання в іншій частині столиці Праги.

* Загальнообов'язковий указ столиці міста Праги про райони початкової школи - /.pdf/ з 1.4.2021. Карта ТУТ.

У разі відповідності зазначеним умовам, більше абітурієнтів (ніж дозволяє спроможність початкової школи прийняти) за конкретним зазначеним критерієм, рекомендуємо вибрати лотерею абітурієнтів за присвоєними реєстровими номерами, щоб було прозоро та встановити рівні умови. Крім того, ще одна відмінність стосується українських біженців проти зарахування дітей у встановлений термін, що за відсутності місць, Департамент освіти міста Праги, а не ратуша Кунраціце як засновник шукає школу у випадку міста. райони.

Vážení rodiče,
dovoluji si přiložit několik užitečných informací k postupu přijímaní Vašich dětí na naši školu. Věnujte prosím pozornost zde přiloženým dokumentům.

Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí do ZŠ?

 • zákonný zástupce požádá ředitele školy o přijetí – a to buď písemně, nebo v souladu se správním řádem ústním podáním do protokolu
 • zákonný zástupce předloží doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce. Může jím být i doklad v podobě víza nebo podobného dokumentu
 • pro identifikaci spádové školy se dokládá místo (faktického) pobytu – stačí prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě (pokud však škola chce dítě přijmout bez ohledu na otázku její spádovosti, není tento doklad potřebný)
 • ukrajinský překlad nejdůležitějších dokumentů k dispozici na webu NPI a na webu Inkluzivní škola.

S pozdravem
Vít Beran

Připojené dokumenty ke stažení - Прикріплені документи для завантаження

Дорогі батьки,
Я хотів би додати корисну інформацію щодо процесу прийому ваших дітей до нашої школи. Будь ласка, зверніть увагу на документи, що додаються тут.

Які документи потрібні для вступу до початкової школи?

 • законний представник звернеться до директора школи з проханням про допуск - письмово або відповідно до Адміністративного процесуального кодексу шляхом усного подання протоколу
 • законний опікун подає документ, що підтверджує особу дитини та особу законного опікуна. Це також може бути документ у вигляді візи або подібний документ
 • місце (фактичного) проживання задокументовано для ідентифікації школи-підприємства - достатньо заяви власника про те, що особа розміщена в даному місці (проте, якщо школа хоче прийняти дитину незалежно від питання про її прийом, цей документ не потрібно)
 • Переклад українською мовою найважливіших документів доступний на сайті НПІ та на сайті Інклюзивної школи.

З повагою
Віт Беран, директор початкової школи Кунратіце 
(Переклад за допомогою Google Translate)

Vážení rodiče,
kolegyně a kolegové,
je skvělé, že mnozí z Vás jste nabídli přístřeší lidem, kteří se dostali do nelehké situace. I ve škole se činíme a po materiální pomoci, jsme zaměstnali dvě ženy a přijali první ukrajinské žáky. Problémem je, že jsme škola, která je naplněna a z pohledu do nového školního roku a otevření třech prvních tříd po 30ti žácích máme celkově místo do plné kapacity pouze pro 8 žáků, respektive, od září 2022, pokud se dostane více žáků na víceletá gymnázia, tak i na místa, které tito žáci uvolní. Pokud bychom nyní přijali více dětí, nezaručíme, že budeme v září moci přijmout 90 žáků do prvních tříd. K zápisu se v lednovém termínu registrovalo 110 budoucích prvňáčků a již dnes víme, že o nástup do prvních tříd mají zájem i další rodiče, kteří buď registraci nestihli nebo se do MČ nově stěhují.

Čekáme na jednání sněmovny a na další opatření, které mohou být vyvolaná projednáním zákona "LEX UKRAJINA". V kladném případě budeme moci přijmout i více žáků a například i ukrajinského pedagoga pro vedení skupiny žáků z Ukrajiny. Zatím to možné není.

V příloze e-mailu v příloze Vám posílám přehledy zřizovatelů škol pražských městských částí a informace k umístění dětí a žáků do MŠ, ZŠ a SŠ. Dle informací například cca 22 škol Prahy 4 mělo cca 150 volných míst na ročník. Pokud naše škola nebude moci žáky přijmout, paní starostka projednala s odborem školství na Praze 4 umístění dětí do škol: ZŠ Na Planině - ZŠ Na Planině (planina.cz), ZŠ Poláčkova - Školní akce | ZŠ Poláčkova (zspolackova.cz) a ZŠ Plamínkové - ZŠ Plamínkové - Oficiální stránky (zsplaminkove.cz). Děti, které mají bydliště na sídlišti Flora spadají současně do naší školy a do ZŠ Campanus v Praze 11.

Kontakt na pověřenou pracovnici na Odboru školství v Praze 4: Michalicová Gabriela, vedoucí oddělení organizačně-metodického: telefon: 261192322, místnost: 6.26, e-mail: gabriela.michalicova@praha4.cz.

Děkujeme za pochopení.
Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice

Дорогі батьки,
колеги
Приємно, що багато хто з вас надали притулок людям, які опинилися у скрутному становищі. Ми також навчаємось і після матеріальної допомоги працевлаштували двох жінок і прийняли перших українських учнів. Проблема в тому, що ми школа, яка переповнена і з точки зору нового навчального року та відкриття перших трьох класів на 30 учнів, ми маємо загальне місце на повну кількість лише на 8 учнів, відповідно, від Вересень 2022 року, якщо більше учнів потрапить у багаторічні гімназії, а також місця, які ці студенти звільняють. Якщо ми зараз приймемо більше дітей, ми не дамо гарантії, що у вересні зможемо прийняти до перших класів 90 учнів. У січні на зарахування зареєструвалося 110 майбутніх першокласників, а ми вже сьогодні знаємо, що цікавляться вступом до перших класів і інші батьки, які або не зареєструвалися, або переїжджають до району.
Чекаємо на Палату депутатів та інші заходи, які можуть бути спровоковані обговоренням закону «ЛЕКС УКРАЇНА». Якщо так, то ми зможемо прийняти більше студентів і, наприклад, українського вчителя очолити групу студентів з України. Поки що це неможливо.
У вкладенні електронної пошти надсилаю вам огляди засновників шкіл у районах міста Прага та інформацію про влаштування дітей та учнів у дитячі садки, початкові та середні школи. За інформацією, наприклад, близько 22 шкіл у Празі 4 мали близько 150 вільних місць на рік. Якщо наша школа не зможе прийняти учнів, мер обговорив з Департаментом освіти Праги 4 питання про влаштування дітей до шкіл: Початкова школа На рівнині - Початкова школа На рівниніZŠ Na Planině (planina.cz), Полачкова початкова школа - Školní akce | ZŠ Poláčkova (zspolackova.cz) та Пламінкова початкова школа - ZŠ Plamínkové - Oficiální stránky (zsplaminkove.cz). Діти, які живуть у житловому масиві Flora, також належать до нашої школи та початкової школи Campanus у Празі 11.
Звертайтеся до уповноваженого працівника Департаменту освіти в Празі 4: Міхалікова Габріела, керівник організаційно-методичного відділу: телефон: 261192322, кімната: 6.26, e-mail: gabriela.michalicova@praha4.cz.
Дякую за розуміння.
Віт Беран, директор початкової школи Кунратіце

(Переклад за допомогою Google Translate)

Připojené dokumenty ke stažení - Прикріплені документи для завантаження