Projektový tým

Publikoval Vít Beran
Datum 27.11.2016
Projektový tým

Popis realizačního týmu projektu, který je sestaven z odborníků a administrativních pozicí v projektu.

Administrativní pracovníci:
1) Manažer projektu
2) Administrátor projektu
3) Finanční manažer projektu
Odborní pracovníci:
1) Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ
2) Učitel češtiny pro cizince / logoped (speciální pedagog)
3) Školní psycholog
4) Asistent pro žáky s OMJ
5) Pracovník speciálního studijního centra
6) Pracovník školního klubu
7) Autoři vzdělávacích materiálů a metodiky OMJ

Manažer projektu (Ing. Petra Kytková, Ing. Lukáš Pomahač)

Projektový manažer má mj. zodpovědnost za následující aktivity:
- dosažení výstupů a cílů projektu, prezentace projektu,
- zajištění administrativy vůči poskytovateli podpory, implementačních a monitorovacích záležitostí a věcné
- správnosti projektu,
- psaní věcné části monitorovacích zpráv (MZ) ve spolupráci s ostatními členy týmu,
- nastavení procesů a řízení rizik projektu,
- plánování a vedení schůzek projektového týmu a dílčích aktivit, komunikace, koordinace, řešení konfliktů,
- účast na kontrolách projektu,
- komunikace s externími subjekty, zejména s poskytovatelem podpory.
- pozice vyžaduje zkušenosti s vedením lidí a řízením projektů vč. dotačních.

Administrátor – Ing. Gabriela Nováková

Asistent projektu má mj. zodpovědnost za následující aktivity:
- zajištění a zpracování agendy a komunikace ve vztahu k cílové skupině (CS),
- organizace školení a dalších aktivit pro CS,
- archivace potřebných dokumentů, výstupů a materiálů projektu,
- účast na přípravě MZ, žádostí o platbu a dalších administrativních dokumentů,
- vedení evidence a inventarizace materiálů, pomůcek a výstupů projektu,
- správa korespondence, adresářů a statistik v rámci projektu,
- kontrola monitorovacích indikátorů, sběr monitorovacích listů, seznamů podpořených osob, reporting.
- pozice vyžaduje zkušenosti s administrativou, organizační dovednosti, znalost procesů na naší ZŠ.

Finanční manažer – Ing. Petra Jelínková, Ing. Lukáš Pomahač

Finanční manažer projektu má mj. zodpovědnost za následující aktivity:
- kontrola finančních a účetních dokladů podle pravidel OP PPR,
- finanční řízení a kontrola čerpání rozpočtu projektu v souladu s žádostí,
- shromažďování, kontrola a evidence finančních a účetních podkladů,
- příprava všech typů podkladů pro finanční část MZ, kompletace finanční části MZ,
- zpracování žádostí o platbu,
- dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu,
- účast na kontrolách projektu,
- pozice vyžaduje zkušenosti s finančním řízením, znalost finančních dokumentů a účetnictví školy.

Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ (úvazek – 20 %) – Mgr. Simona Křižáková

Odborný garant má zodpovědnost za následující aktivity:
- hlavní osoba primárně zodpovědná za integraci žáků s OMJ na škole,
- odborník v rámci školy, na kterého se mohou ostatní pedagogové obrátit (bude znát základní problematiku menšin, cizích kultur, mezikulturních vztahů, v případě složitějších případů bude vědět, kam se obrátit – neziskové organizace, odborníci na VŠ, aj.),
- poskytuje přímou podporu žákům, jejich rodičům a pedagogům při řešení problematiky menšin, cizích kultur a mezikulturních vztahů v rámci integrace žáků s OMJ,
- spolupracuje s pracovníky v rámci studijního centra a volnočasových aktivit,
- podílí se na přípravě metodického postupu pro práci se žáky s OMJ a vzdělávacích materiálech pro práci s cizími kulturami a menšinami,
- má kompletní přehled o cizincích a menšinách na škole, jejich zapojení do výuky a života školy, výsledcích,
- spolupracuje s třídními učiteli v oblasti výuky a péče o žáky s OMJ,
- na základě identifikace rozvojových potřeb pedagogů v oblasti zvýšení informovanosti o dané problematice zajišťuje odborný garant rozvojové aktivity pro pedagogy,
- podílí se na vzdělávání pedagogů v oblasti práce se žáky s OMJ,
- účastní se schůzek a spolupracuje na dílčích aktivitách v rámci projektového týmu,
- podílí se na přípravě a vedení dokumentace k projektu.

Učitel češtiny pro cizince / logoped (speciální pedagog) - (úvazek – 25 %) – Mgr. Olga Drbalová

Pracovní náplň speciálního pedagoga:
- podílí se na rozvoji jazykových dovedností u žáků s OMJ,
- metodicky podporuje práci učitelů českého jazyka jako mateřského jazyka (zejména v hodinách, kde není asistent, učitel ČJ jako cizího jazyka nebo speciální pedagog),
- identifikuje potřeby v oblasti rozvoje jazyka u žáků s OMJ,
- stanoví vhodný typ doplňkového vzdělávání a aktivit,
- realizuje konkrétní intervence (individuální či skupinová výuka jazyka, zadávání a kontrola domácích cvičení),
- sleduje a hodnotí pokrok žáka,
- komunikuje s asistenty, třídními učiteli, pedagogy školy a dalšími klíčovými osobami s vazbou na žáka vč. rodičů,
- účastní se schůzek a spolupracuje na dílčích aktivitách v rámci projektového týmu,
- podílí se na přípravě a vedení dokumentace k projektu.

Školní psycholog (úvazek – 20 %) - PhDr. Kateřina Fořtová (od 01/2017)

Pracovní náplň školního psychologa:
- je k dispozici k individuálním konzultacím žákům cizincům/menšinám/žákům s OMJ, pedagogům, ostatním odborným pracovníkům vč. pracovníků v rámci realizačního týmu projektu,
- pomáhá při komunikaci s rodiči těchto žáků,
- podílí se a je zodpovědný za sestavení „IVP“ pro žáky cizince/menšiny/žáky s OMJ,
- podílí se na realizaci vzdělávacích aktivit v rámci projektu,
- odborně garantuje správnost a úplnost metodického materiálu pro práci pedagogů se žáky s OMJ
- metodicky podporuje pedagogy a ostatní odborné pracovníky,
- koordinuje aktivity odborných pracovníků v týmu v rámci Školního poradenského pracoviště,
- komunikuje s ostatními pracovníky v týmu, třídními učiteli, pedagogy školy a dalšími klíčovými osobami s vazbou na žáka vč. rodičů,
- účastní se schůzek a spolupracuje na dílčích aktivitách v rámci projektového týmu,
- podílí se na přípravě a vedení dokumentace k projektu.

Asistent pro žáky s OMJ (4 osoby x 50 % úvazek = 200 %) – Inna Zayats, Sára Machová, Lucie Vaněčková, Anna Jiráková

Pracovní náplň asistenta pro žáky s OMJ:
- je k dispozici v hodinách pro žáky s jazykovou bariérou s cílem vytvoření podpory pro učitele při práci s heterogenní skupinou,
- podporuje žáky zejména ve fázi, kdy ještě nehovoří dobře česky a dále v případech, kdy je identifikován problém v sociokulturním nebo rodinném prostředí,
- pomáhá žákovi v porozumění výuky v češtině a plnění úkolů zadávaných během výuky,
- pomáhá žákovi v přípravě na hodinu, při zpracování domácích úkolů,
- poskytuje podporu žákům při tzv. projektových dnech školy a dalších školních a v případě vhodnosti i mimoškolních aktivitách,
- připravuje pracovní listy k výuce a další potřebné materiály a pomůcky pro daného žáka,
- komunikuje s ostatními pracovníky v týmu, třídními učiteli, pedagogy školy a dalšími klíčovými osobami s vazbou na žáka vč. rodičů,
- účastní se schůzek a spolupracuje na dílčích aktivitách v rámci projektového týmu,
- podílí se na přípravě a vedení dokumentace k projektu.

Pracovník speciálního studijního centra – (úvazek – 25 %) – Mgr. et Bc. Anna Rambousková

Pracovník speciálního studijního centra má zodpovědnost za následující aktivity:
- zajišťuje chod a kapacitu centra pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ),
- poskytuje podporu žáků s OMJ při řešení jejich úkolů,
- vybírá a zadává vhodná cvičení, literatury k četbě, vhodné výukové programy na PC na procvičení českého jazyka,
- podporuje vzájemnou kooperaci mezi žáky v centru (zadává společné úkoly, podporuje smíšené týmy),
- organizuje aktivity v rámci SSC (mj. aktivitu „čtenářská sezení a tvořivé psaní“),
- komunikuje s ostatními pracovníky v týmu, třídními učiteli, pedagogy školy a dalšími klíčovými osobami s vazbou na žáka vč. rodičů,
- účastní se schůzek a spolupracuje na dílčích aktivitách v rámci projektového týmu,
- podílí se na přípravě a vedení dokumentace k projektu.

Pracovník školního klubu – (úvazek – 25 %) – Věra Hrušková (realizace posunuta od 1.11.2016)

Pracovník školního klubu má zodpovědnost za následující aktivity:
- zajišťuje chod školního klubu a vytvoření vhodných podmínek pro žáky s OMJ,
- zajišťuje fungování klubu jako nízkoprahového zařízení pro děti s cílem preventivního záchytu dětí z „rizikových“ rodin se zaměřením na dětí s OMJ / cizinců a menšin.
- připravuje program a doplňkové volnočasové aktivity se zaměřením na žáky s OMJ a jejich kooperaci s ostatními žáky, mezi jinými např. aktivity kulturní, manuální, filmový klub (multikulturní, cestopisné či naučné filmy) a jiné vhodné aktivity,
- připravuje speciální aktivity typu tzv. „kulturních dní“ (žáci si navzájem představí svoji kulturu např. formou divadelního vystoupení, jídla, fotografií, kulturních a náboženských zvyků, aj.).
- komunikuje s rodiči a snaží se o zapojení rodiče žáků do vhodných aktivit,
- komunikuje s ostatními pracovníky v týmu, třídními učiteli, pedagogy školy a dalšími klíčovými osobami s vazbou na žáka vč. rodičů.

Autoři vzdělávacích materiálů a metodiky – (DPP – 60 hodin) – PhDr. Petra Wernischová a Patricie Gerhart

Autoři vzdělávacích materiálů a metodiky OMJ budou vytvářet metodické a odborné podklady v rozsahu min. 15 stran v rámci KA01. Činnost kromě vlastní tvorby materiálů zahrnuje kooperaci napříč školou, v rámci ŠPP, zajištění souladu dokumentů s výukovým plánem a organizačním uspořádáním na škole. Pozice předpokládá dostatečné pedagogické znalosti a zkušenosti, odborné znalosti v oblasti světových kultur, náboženství, problematice migrace.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. V případě dotazů se můžete obrátit na ředitele školy Mgr. Ing. Víta Berana nebo na asistentku projektu Ing. Gabrielu Novákovou.